English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   OP KŽP
   
  oblasť podpory:     Životné prostredie                                   
  aktuálne od:   08. 10. 2015
  aktuálne do:   31. 01. 2016

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Prioritná os:

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

 

 

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC142-2015-5

 

Dátum vyhlásenia:

08. 10. 2015


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP.

5. výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP
Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa
Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha 4 – Osobitné podmienky OV
Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov
Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/5-vyzva-zamerana-na-sanaciu-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-5/

 

 

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.