Sociálna ekonomika je súhrn aktivít, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.

Aktivity sociálnej ekonomiky slúžia primárne k napĺňaniu verejného a komunitného záujmu. Ide o spoločensky prospešné služby, ktoré možno realizovať v širokom spektre oblastí spoločenského a hospodárskeho života: od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, po rozvoj telesnej kultúry, či ochranu životného prostredia.


Sociálna ekonomika je dnes v krajinách EÚ uznaným a etablovaným sektorom ekonomiky. Jej integrácia do verejných politík má pozitívny dopad na dosahovanie cieľov spoločenského záujmu.

Zákonná úprava definuje sociálny podnik ako subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý umiestňuje svoje tovary a služby na trhu, pričom jeho hlavným cieľom nie je zisk, ale spoločenský prospech. Ak zo svojej činnosti zisk dosiahne, väčšinu z neho reinvestuje do svojho hlavného cieľa (min. 51% sa použije na chod spoločnosti napr. aj úhradu bežných faktúr) – spoločenského prospechu, podľa nastavenia predmetu činností a príslušného podnikateľského plánu.

Do svojej činnosti sociálny podnik zapája svojich zamestnancov, spotrebiteľov, miestnych obyvateľov, alebo iné osoby, ktorým záleží na úspešnom napĺňaní jeho poslania. Sociálny podnik musí byť životaschopný a finančne udržateľný, čo zahŕňa aj schopnosť splácať úvery, ktoré mu môžu byť poskytnuté za zvýhodnených podmienok. Svoju spoločensky prospešnú službu môže sociálny podnik realizovať v nasledovných oblastiach:


-          poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

-          poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť

-          tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

-          ochrana ľudských práv a základných slobôd,

-          vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

-          výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

-          tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

-          služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

-          zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,

-          poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej službyO pridelenie štatútu sociálneho podniku môže požiadať novo založený podnik alebo už existujúci podnik. Hlavné dokumenty z ktorých sa posudzuje spôsobilosť podniku pre získanie štatútu sociálneho podniku sú zakladateľská listina/spoločenské zmluva a pod. .. a podnikateľský plán.


Z hľadiska zamerania činnosti môže byť registrovaný sociálny podnik (je možných aj viac registrácii súčasne):

a)      integračný podnik (zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb a znevýhodnených/značne znevýhodnených uchádzačom o zamestnanie, príp. aj zraniteľné osoby)

b)      sociálny podnik bývania (výstavba a prenájom sociálnych bytov)

c)       všeobecne registrovaný sociálny podnikMožnosti podpory pre sociálny podnik:

a)       priama podpora

o    investičná pomoc (výzvy z EŠIF / Min. Práce sociálnych vecí a rodiny)

o    kompenzačná pomoc (refundácia mzdových nákladov pre Integračné podniky až do 75%)

o    pomoc na podporu dopytu

b)      nepriama podpora

o   úľavy na dani s príjmu

o   úľavy na DPH voči fyzickým osobám

o   úvery za zvýhodnených podmienok

 

Naša spoločnosť v spoluprácu s partnerskou advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o. je pripravená Vám poradiť s nastavením sociálneho podniku, s vypracovaním príslušnej dokumentácie ako aj s potrebnými úkonmi.

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.