žiadateľ: podnikateľ /samospráva / neziskový sektor
kategória:  občianská vybavenosť             
oprávnené územie: Žilinský kraj
aktuálny termín do: 15.06.2020

Zameranie výzvy:
Cieľom výzvy je podpora všeobecne prospešných alebo verejno prospešných služieb smerujúcich k rozvoju územia kraja a zlepšeniu kvality života obyvateľov.

Čísla k výzve:
minimálna výška dotácie je 700 €
maximálna výška dotácie je 6 000 €

Miera podpory: 80%

Oprávnené územie:
Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:
- obec nachádzajúca sa na území Žilinského samosprávneho kraja,
- iná právnická osoba, ktorá má sídlo na území ŽSK, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území ŽSK, alebo poskytuje služby obyvateľom ŽSK,
- fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má trvalý pobyt na území ŽSK, alebo ktorý pôsobí, vykonáva činnosť na území ŽSK, alebo poskytuje služby obyvateľom ŽSK.


Oprávnené aktivity:
-
aktivity a organizácia podujatí regionálneho a nadregionálneho významu
- aktivity a organizácia podujatí mimoriadneho charakteru (podujatia, aktivity jedinečné, spojené napr. s významnou udalosťou resp. s nie bežným zameraním; aktivity a podujatia majúce osobitný  význam pre významnú časť obyvateľov resp.posilňujúce ich spoločnú identitu a pod.)
- vytváranie podmienok pre aktívne trávenie voľného času seniorova rozvoj medzigeneračnej  spolupráce (zlepšovanie podmienok napr. pretvorivé, športové či vzdelávacie činnosti;).
- za vytváranie podmienok pre aktívne trávenie voľného času seniorov sa nepovažuje realizácia jednorazového, izolovaného podujatiazdroj: http://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/sprava-majrtku/prenajom/2020/3_marec/vyzva_2020_predsednicka_fin.pdf

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.