English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   PPA
   
  oblasť podpory:     vinárstvo                                            
  aktuálne od:   05. 10. 2015
  aktuálne do:   --

 

 

Oznámenie zo dňa 05.10.2015 (Elektronické podávanie žiadostí o NFP)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 6 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (ďalej len žiadosť) je možné podávať tiež elektronickou formou cez elektronickú podateľňu www.slovensko.sk na adresu Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

- Elektronické podávanie žiadostí je dobrovoľné a je možné za podmienok, uvedených v „Návode na elektronické podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020“, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia a ktorý sa nachádza tiež v časti PPA /   / PRV 2014-2020Projektové podpory  / Výzvy / .
Podopatrenie 6.1
- V prípade elektronického podávania žiadostí nie je potrebné predkladať formulár žiadosti v papierovej forme. Predkladanie všetkých ostatných príloh v papierovej forme, resp. na CD nosičoch tak, ako je to uvedené vo formulári žiadosti, v časti „C Povinné prílohy“ je žiadateľ povinný predkladať spolu so sprievodným listom, v ktorom uvedie, že formulár žiadosti bol podaný elektronicky.

- Termíny podávania a prijímania ŽoNFP, uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí, v bode „1.2 Časový harmonogram konania o ŽoNFP“ ostávajú nezmenené.


Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

http://www.apa.sk/index.php?navID=495&id=7096

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.