žiadateľ: samospráva
kategória:  občianska vybavenosť
oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 29.05.2020

Zameranie výzvy:
Výzva podporuje financovanie prevádzkových nákladov miestnych akčných skupín. Môže ísť o personálne a administratívne náklady, vzdelávanie zamestnancov, náklady na publicitu a ďalšie.

Čísla k výzve:
minimálna výška príspevku nie je stanovená

Miera podpory: 95%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:
miestne akčné skupiny na základe udeleného štatútu


Oprávnené aktivity:

  • personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, náklady na vybavenie kancelárií, poistenie),
  • vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD.
  • náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS,
  • finančné náklady (napr. bankové poplatky),
  • náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS)


zdrojhttps://www.mpsr.sk/informacia-o-disponibilnej-indikativnej-vyske-financnych-prostriedkov-vyclenenych-na-vyzvu-a-informacia-o-termine-uzavierky-3-hodnotiaceho-kola-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-financovanie-pre/1124-67-1124-15090/
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.