žiadateľ: samospráva / škola / neziskový sektor
kategória:  vzdelávanie / ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj
aktuálny termín do: 30.04.2020

Zameranie výzvy:
Výzva z fondu malých projektov podporuje rôzne aktivity spojené s prírodou, turizmom, kultúrou. Okrem toho môžete financovať vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov a koncepcií, spoločných odborných programov, organizáciu podujatí, školení a súťaží, vytváranie brožúr, kníh a krátkych filmov, atď.

Čísla k výzve:
minimálna výška píspevku je 20 000 €
maximálna výška príspevku nesmie presiahnuť 50 000 €
Miera podpory: 85%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj


Oprávnení žiadatelia:

 • Verejné inštitúcie;
 • Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu;
 • Cirkvi (registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky/ Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti Maďarskej republiky);
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS-y);
 • Mimovládne organizácie (NGO);
 • Obce a vyššie územné celky, neparticipujúce v Strešnom projekte;
 • Verejné vysoké školy a štátne výskumné ústavy;
 • Komory.


Oprávnené aktivity:
 • Príroda
  • zachovanie a propagácia prírodného dedičstva v programovom území,
  • rekonštrukcia alebo výstavba doplnkovej infraštruktúry (označenie miest, už existujúcich návštevníckych stredísk, …),
  • výmena skúseností v oblasti ochrany prírody v pririečnych oblastiach,
  • tvorba a realizácia spoločných aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o životnom prostredí a tvorba a realizácia spoločných vzdelávacích programov,
  • tvorba a realizácia programov pre deti s lesníckou tematikou,
  • založenie komunitných záhrad,
  • tvorba a realizácia programov pre čistenie alebo zlepšenie prírodných oblastí,
  • vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov alebo plánov pre obnovu prírodného dedičstva (oprávnené len ako vstupný dokument pre komplexné investičné projekty).
 • Turizmus
  • rekonštrukcia a značenie cyklistickej (nie cestnej) a turistickej infraštruktúry,
  • organizovanie spoločných cyklotúr,
  • výstavba ekociest,
  • výstavba malej vodnej / riečnej infraštruktúry (pontónov, a pod.),
  • vytvorenie kempov / táborov,
  • založenie komunity ponúkajúcej prenájom napr. bicyklov, lodí a pod.,
  • vytvorenie konceptu turizmu malého rozsahu prepojeného na lokálne environmentálne alebo kultúrne aspekty prostredníctvom inovácií produktov alebo služieb,
  • organizovanie tematických zájazdov (hrady, zámky, historické príbehy, povesti,…),
  • vytvorenie športových a kultúrnych programov pre turistov,
  • aplikácia inovatívnych riešení a využívanie IKT (informačné a komunikačné technológie),
  • rozvoj turizmu s vysokou pridanou hodnotou v špecifických segmentoch:
   • kultúrny a environmentálny turizmus
   • gastroturizmus
   • športový turizmus
   • kongresový turizmus
   • agroturizmus
   • kúpeľný turizmus ( kúpele, termálne kúpaliska, a pod.)
   • náboženský turizmus  a pod.
 • Kultúra
  • propagácia kultúrneho dedičstva,
  • organizovanie spoločných výstav a sprievodných podujatí,
  • organizovanie spoločných trhov za účelom propagácie lokálnych produktov,
  • organizovanie vzdelávacích programov pre remeselníkov,
  • zachovanie a renovácia náboženských miest,
  • výstavba / označenie pútnických ciest,
  • organizovanie spoločných pútnických ciest,
  • organizovanie spoločných festivalov,
  • výstavba a rekonštrukcia amfiteátrov a ich okolia,
  • príprava a predstavenie spoločnej divadelnej tvorby,
  • založenie cezhraničných kultúrnych súborov (divadelné, hudobné, tanečné skupiny, a pod.),
  • spolupráca vzdelávacích inštitúcií v oblasti hudby / divadla v programovom území,
  • vytvorenie a realizácia programov zameraných na hľadanie a podporu talentov v rôznych oblastiach umenia,
  • organizovanie podujatí medzi partnerskými mestami / obcami v oblasti kultúry,
  • digitalizácia dokumentov pre knižnice.
 • Šport
  • výstavba multifunkčných ihrísk,
  • organizovanie spoločných športových podujatí,
  • organizovanie spoločných športových líg,
  • organizovanie súťaží v rôznych športových disciplínach,
  • organizovanie športových aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím a pre marginalizované skupiny,
  • prezentácia nových a netradičných športových disciplín.
 • vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov koncepcií (napr. vytvorenie cezhraničného konceptu turizmu malého rozsahu napojeného na lokálne environmentálne či kultúrne aspekty prostredníctvom inovácií produktov alebo služieb) alebo plánov s významným cezhraničným dopadom,
 • tvorba spoločných odborných programov (výmenné programy v oblastiach kultúry, vzdelávania, výskumu, turizmu, ochrany prírody a pod.),
 • organizovanie podujatí medzi obcami/mestami za účelom vytvorenia spolupráce medzi mladými ľuďmi, resp. mladými zdravotne postihnutými ľuďmi, pre znevýhodnené a marginalizované skupiny obyvateľstva,
 • organizovanie spoločných podujatí základných a stredných škôl,
 • vytvorenie komplexného bilingválneho workshopu pre bezpečné využívanie IKT nástrojov a kultúrnej hodnotovej mapy zapojených regiónov (napr. sada nástrojov, ktoré sú dvojjazyčné, IKT nástroje – kultúrne služby, archívy, výskum, digitalizácia dokumentov pre knižnice, ...)
 • školenia, výmena skúseností (napr. organizovanie tréningov, letných škôl, letných akadémií, súťaží),
 • vydávanie brožúr, kníh, DVD, krátkych filmov...( napr. zachovanie a propagácia kultúrneho dedičstva),
 • spoločné plánovanie a realizácia cezhraničných služieb poskytovaných orgánmi verejnej správy,
 • tvorba právnych nástrojov a IKT riešení zlepšujúcich poskytovanie cezhraničných služieb (posilnenie toku informácií, e-governance, e-governance a iné),
 • vytvorenie cezhraničných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti, školení a vzdelávania, sociálnej starostlivosti, bezpečnosti, administratívy (napr. poskytovanie dát, prepojenie systémov) a pod.,
 • spolupráca lokálnych médií (výmena informácií, spoločné tréningové programy, a pod.),
 • založenie cezhraničných médií,
 • tvorba a realizácia programov zameraných na marginalizované komunity,
 • využívanie inovatívnych informačných a komunikačných technológií /IKT riešenia),
 • tvorba a realizácia spoločných aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o životnom prostredí a tvorba a realizácia spoločných vzdelávacích programov,
 • organizovanie spoločných kampaní a vzdelávacích programov
 • tvorba a realizácia programov pre deti, turistov, pre znevýhodnené/marginalizované skupiny obyvateľstva,
 • tvorba a realizácia programov pre čistenie alebo zlepšenie prírodných oblastí
 • organizovanie spoločných cyklotúr, táborov, tematických zájazdov, pútnických ciest, trhov, výstav a sprievodných podujatí,
 • organizovanie spoločných festivalov,
 • príprava a predstavenie spoločnej divadelnej tvorby,
 • založenie cezhraničných kultúrnych súborov (divadelné, hudobné, tanečné skupiny, a pod.),
 • vytvorenie a realizácia programov zameraných na hľadanie a podporu talentov,
 • organizovanie súťaží v rôznych disciplínach.
 

 

zdrojhttp://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.