English (UK)

Informáčná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   Ministerstvo Kultúry SR
   
  oblasť podpory:     Kultúra                                             
  aktuálne od:   2016
  aktuálne do:   2016

 

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2016

 

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2016.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia. Program Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice od roku 2016 nie je súčasťou dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Upozorňujeme vás, že

 • pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 22. augusta 2013 č. MK-2580/2013-110/12317,  oznámenie  č. 237/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, oznámenie č. 318/2011 Z. z.,
 • ak žiadosť neobsahuje prílohy podľa § 4 ods. 2 písm. c) až j) zákona, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznámi žiadateľovi, že má možnosť tieto doplniť, a to počas štádia posudzovania správnosti a úplnosti žiadosti. Vzhľadom na to, že komunikácia zo strany ministerstva ohľadne odstránenia nedostatkov v žiadosti bude prebiehať výlučne prostredníctvom e-mailov odoslaných v rámci elektronického systému, dbajte prosím na to, aby ste v žiadosti uviedli funkčnú e-mailovú adresu a zároveň počas obdobia posudzovania žiadostí pravidelne kontrolovali obsah e-mailovej schránky za účelom dodržania lehôt určených na odstránenie nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov je 5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov.
 • dotácia na projekty realizované v roku 2016 bude poukázaná na účet prijímateľa až po splnení podmienky úplného vyúčtovania prípadne poskytnutej dotácie za rok 2015 akceptovaného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky,
 • prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecné informácie

 • Zákon č. 434/2010 Z. z. (pdf, 48 kB) o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (pdf, 35 kB) zákona č. 284/2014 Z. z. (pdf, 96 kB)
 • Výnos (pdf, 478 kB) Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 22. augusta 2013 č. MK-2580/2013-110/12317,  oznámenie  č. 237/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, oznámenie č. 318/2011 Z. z.
 • Smernica č. 6/2013  (pdf, 130 kB) o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Úplné znenie  (pdf, 65 kB) Rokovacieho poriadku komisií programov/podprogramov dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému.
 • Často kladené otázky  (pdf, 26 kB) súvisiace s poskytovaním dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Kontakty  (pdf, 29 kB) na tajomníkov a referentov programov dotačného systému.

 

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti na rok 2016

 • Formulár na elektronickú registráciu žiadosti (formulár bude prístupný od 21. septembra 2015)
 • Štatistika pre verejnosť/schválené dotácie

 

Dotačné programy na rok 2016

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine

(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúra znevýhodnených skupín

(účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

3 Kultúrne poukazy

(účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.