žiadateľ: samospráva / podnikatelia
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 01.06.2020

Zameranie výzvy:
Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledky.

Čísla k výzve:
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov nesmie prekročiť sumu 22 mil. €
Miera podpory: 90-100%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

  • zložky integrovaného záchranného systému
  • subjekty územnej samosprávy 
  • štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
  • združenia fyzických a právnických osôb
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby


Oprávnené aktivity:
  • modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
V rámci uvedeného oprávneného typu aktivity budú podporené tieto podaktivity:

  • Identifikácia, zber dát a údajov, tvorba databáz pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovania, monitorovania a vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy;
  • Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.
  • Identifikácia, plánovanie a realizácia preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/27-vyzva-zamerana-na-modelovanie-vyvoja-mimoriadnych-udalosti-monitorovanie-a-vyhodnocovanie-rizik-viazanych-na-zmenu-klimy-a-jej-dosledkov/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.