žiadateľ: samospráva
kategória:  občianska vybavenosť
oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 21.04. / 22.06. 2020

Zameranie výzvy:
Výzva podporuje budovanie IKT platforiem v rámci miest zameraných na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát.

Čísla k výzve:
Miera podpory: 95%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

 • právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • obce so štatútom mesta mimo Bratislavského kraja (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice).

Oprávnené aktivity:
 • aktivity zamerané na budovanie inteligentných miest a regiónov
 • výstupy/výsledky realizácie projektu musia byť vyjadrené kvantifikáciou merateľných ukazovateľov predovšetkým v podobe zavedenia senzorov a ďalších prvkov v obastiach ako:
  • regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov
  • manažment statickej dopravy
  • lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a pod.)
  • manažment vody v území – napr. meranie úhrnu zrážok, toku dažďovej vody a pod
  • intenzita osvetlenia, smart manažment verejného osvetlenia
  • energetická efektívnosť
  • smart manažment komunálneho odpadu – napr. senzory naplnenia odpadových nádob a pod.
  • zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach (inteligentné kamerové systémy s analýzou obrazu, zvukov a pod.)
  • tvorba, resp. manažment verejných politík


zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/vyzva-c-opii-2020-7-11-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-moderne-technologie/index.html
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.