žiadateľ: podnikateľ / neziskový sektor
kategória:  cestovný ruch, kultúra, voľnočasové aktivity
oprávnené územie: Bratislavský kraj
aktuálny termín do: 31.03.2020

 

Zameranie výzvy:
Cieľom tejto výzvy je podpora rozvoja kultúrneho potenciálu mesta prostredníctvom podpory nezriaďovaných subjektov a aktérov.


Čísla k výzve:
maximálna podpora jedného projektu:
- tvorba a uvedenie diela – 5.000 €
- podpora podujatí – 7.000 €
- činnosť kultúrnych centier – 20.000 €
Miera podpory: 90%


Oprávnené územie: Bratislavský kraj


Oprávnení žiadatelia:

 • mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v oblasti kultúry (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy a i.)
 • privátne spoločnosti (s.r.o. a i.)
 • fyzické osoby - podnikatelia (živnostník, slobodný umelec)

 

Oprávnené aktivity:
 • 1.TVORBA A UVEDENIE DIELA
  • podpora je určená na tvorbu, študovanie a prvé uvedenie diela, vrátane reprízy.
  • podporené môžu byť aj sprievodné aktivity a výstupy viažuce sa na vznik a uvedenie diela (divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, literatúra, audiovízia, medziodborové aktivity)
  • podpora je tiež určená na realizáciu výskumných projektovaodbornú kritickú reflexiu, ktorých výsledkom je dielo.
 • 2. KULTÚRNE PODUJATIA
  • podpora je určená pre široké spektrum kultúrnych podujatí – festivalov, koncertov,  výstav, predstavení, prehliadok, súťaží, prezentácií, diskusií, konferencií, workshopov, seminárovapod.
 • 3. CELOROČNÁ ČINNOSŤ KULTÚRNYCH CENTIER
  • celoročná činnosť centier
  • podpora programovej skladby
  • podpora prevádzkových a mzdových nákladov

   

zdroj: https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/GRANTOVEE_PODMIENKY_KULTURA.pdf

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.