žiadateľ: samospráva / neziskový sektor
kategória:  ochrana životného prostredia enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.04. / 30.06. 2020

Zameranie výzvy:
Grant je určený na optimalizáciu systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni. Financovať je možné zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu. Financie sú určené aj na podporu opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúsenosti.

Čísla k výzve:
Minimálna výška príspevku na projekt musí byť vyššia ako 1 mil. €
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov nesmie prekročiť sumu 44 mil. €
Miera podpory: 95-100%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

  • zložky integrovaného záchranného systému
  • subjekty územnej samosprávy
  • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • združenia fyzických a právnických osôb - neziskové organizácie
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Oprávnené aktivity:
Aktivita A: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.

V rámci uvedenej oprávnenej aktivity budú podporené tieto podaktivity:
  • A1: Optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni;
  • A2: Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu;
  • A3: Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúsenosti.

    Žiadateľ je povinný realizovať v rámci jedného projektu všetky uvedené podaktivity.
 

 

zdrojhttps://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/31-vyzva-zamerana-na-optimalizaciu-systemov-sluzieb-a-posilnenie-intervencnych-kapacit-pre-manazment-mimoriadnych-udalosti-na-lokalnej-a-regionalnej-urovni/
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.