Od 1. januára 2017 budú môcť subjekty, o ktorých tak ustanovuje zákon obchodovať so štátom len za podmienky, že budú zapísané v osobitnom registri

partnerov verejného sektora.Účelom tohto zápisu je odkrytie vlastníckej štruktúry týchto subjektov až na úroveň konečných užívateľov výhod. Tento zápis však môžu dotknuté subjekty uskutočniť výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou môže byť tiež advokát. Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. je plne pripravená poskytnúť Vám komplexné služby oprávnenej osoby, súvisiace so zápisom do registra partnerov verejného sektora.

Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. je advokátska kancelária so sídlom v Žiline. Predstavujeme tím odborníkov z rôznych oblastí práva, vďaka čomu poskytujeme komplexné právne služby slovenským ako aj zahraničným subjektom. Poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach práva, najmä v oblasti obchodného, občianskeho, finančného, pracovného práva ako aj kvalitné právne služby v oblasti verejného obstarávania. V rámci služieb verejného obstarávania poskytujeme poradenstvo pre široký okruh klientov jednak z radov verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ale aj z radov záujemcov a uchádzačov. Klientom z radov verejných obstarávateľov a obstarávateľov zabezpečujeme jednotlivé úkony v procese verejného obstarávania / obstarávania ako analýzu daného predmetu obstarávania, opis predmetu obstarávania, vypracovanie kompletnej súťažnej dokumentácie, definovanie podmienok účasti a hodnotiacich kritérií, prípravu návrhu zmluvy, vypracovanie a poslanie na zverejnenie oznámení používaných v procese verejného obstarávania / obstarávania, otváranie a vyhodnocovanie ponúk, komunikáciu s uchádzačmi vo verejnom obstarávaní, riešenie revíznych postupov, spravovanie profilu verejného obstarávateľa / obstarávateľa, ukladanie dokumentov na profil verejného obstarávateľa a iné. Pre záujemcov a uchádzačov v procese verejného obstarávania zabezpečujeme prípravu ponuky do súťaže, podávanie žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov ako aj zápis do registra partnerov verejného sektora.

Viac info:

 logo pvs 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.