žiadateľ: samospráva / podnikateľ
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 31.05.2020

 

Zameranie výzvy:
Výzva podporuje obnovu lesov poškodených prírodnými katastrofami a investície do rozvoja lesných oblastí či zlepšenie životaschopnosti lesov.

Čísla k výzve:
minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000 €
maximálna výška oprávnených výdavkov: 400 000 €
Miera podpory: 100%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:
právnické osoby a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

  • súkromných vlastníkov a ich združení
  • obcí a ich združení (obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa)
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromným pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním
  • štátu
Oprávnené aktivity:

  • projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami;
  • projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a a biotických škodlivých činiteľov;
  • projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou.
  • príprava plôch na zalesnenie: spočíva vodstraňovaní, uhadzovaní, príp. pálení haluziny, v odstraňovaní buriny, výseku krov a nežiaducich  drevín. Povinnou  činnosťou  pre uznanie tejto nákladovej položky je: odstraňovanie a uhadzovanie haluziny
  • zalesňovanie: zahŕňa aj nákup reprodukčného materiálu lesných drevín, použitie hydrogélov,  hnojív prispievajúcich k lepšiemu ujatiu sadeníc
  • oplocovanie kultúr: zahŕňa aj materiálové náklady

 

zdroj: https://www.apa.sk/45-prv-2020
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.