English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   MH SR
     
  oblasť podpory:    Verejné osvetlenie - mestá a obce                 
  aktuálne od:   30/04/2015
  aktuálne d0:   30/09/2015

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo 25. augusta 2015 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

Cieľom predmetného usmernenia je:
1) úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy na 50 000 000 EUR
2) Doplnenie možnosti preddavkových platieb a s tým súvisiaca úprava časovej oprávnenosti realizácie projektu.


Usmernenie tiež spresňuje definície a postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy. Usmernením sa tiež nahrádza vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú dokumenty:

Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501;
Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501;
Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh


Kompletné informácie k výzve sú zverejnené na stránek MH SR:
http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.