žiadateľ: samospráva / neziskový sektor / škola
kategória:  vzdelávanie             
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 27.03.2020

Zameranie výzvy:
Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií a verejných inštitúcií týkajúce sa popularizácie vedy a výskumu na území Slovenskej republiky.

Čísla k výzve:
Maximálna výška grantu na jeden projekt je 5 000 €

Miera podpory: 90%

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • neinvestičný fond
 • nadácia
 • škola
 • obec
 • rozpočtové a príspevkové organizácie

Oprávnené aktivity:
Oprávnenými aktivitami sú rôzne formy popularizácie vedy a výskumu, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
 • Projekt aktívne popularizuje vedu a výskum na Slovensku
 • Ide o neziskový projekt
 • Projekt má jasne definované ciele, aktivity, očakávané výsledky a ich plánovaný dopad
 • Projekt slúži širšej komunite ľudí a má dlhodobý prínos
 • Finančná podpora môže financovať personálne zastrešenie projektu (mzdy), náklady na služby, iné náklady, ktoré majú jasnú väzbu na cieľ projektu
 • Projekt nemá financovať konkrétne výskumné projekty, obstarávanie dlhodobého alebo krátkodobého hmotného majetku, prípadne nákup spotrebného materiálu nesúvisiaceho s cieľom projektu
 • Projekty budú posudzované podľa kvality, rozsahu a dosahu svojich popularizačných aktivít na verejnosť
 • Projekt neslúži na podporu politických strán
 • Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 €
 • Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie aspoň 10% nákladov z celkového rozpočtu projektu z iných zdrojov


zdrojhttps://www.nadaciaeset.sk/pre-ziadatelov.html
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.