žiadateľ: podnikateľ / neziskový sektor
kategória:  výskum a inovácie / rozvoj podnikania
oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 29.05.2020

 

Zameranie výzvy:
Zverejnená výzva je zameraná na podporu sieťovanie podnikov, klastrovú spoluprácu a rozvoj klastrových organizácií.

Čísla k výzve:
Maximálna výška NFP: 200.000 eur
Miera podpory: 85%


Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
 • združenia fyzických a právnických osôb
  sú riadne zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedenom okresným úradom v sídle kraja príslušnom podľa sídla združenia (klastrovej organizácie) a zároveň,
  sú držiteľom minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), ktorý je platný k dátumu predloženia žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „ŽoNFP“), resp. jeho platnosť skončila maximálne tri mesiace pred dátumom predloženia ŽoNFP


Oprávnené aktivity:

 • zapájanie klastrovej organizácie do medzinárodnej spolupráce
 • účasť klastrovej organizácie v medzinárodných projektoch a pracovných skupinách
 • podpora propagačných a marketingových aktivít klastrovej organizácie na domácej i zahraničnej úrovni
 • výmena skúseností a sieťovanie s externými partnermi
 • nábor nových členov klastra
 • výmena informácií a skúseností medzi jednotlivými členmi klastra
 • účasť predstaviteľov klastrovej organizácie na vzdelávacích, odborných, informačných a osvetových aktivitách
 • organizovanie vzdelávacích, odborných, informačných a osvetových podujatí
 • spolupráca v oblasti technológií, výskumu, vývoja, inovácií a transferu poznatkov
 • tvorba stratégie, analýz a expertných činností klastrových organizácií, mapovanie relevantných odvetví
 • činnosti na podporu potenciálu regionálneho rastu
 • žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Rozvoj aktivít a posilnenie pozície klastrovej organizácie

 

zdroj: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_28_klastre/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.