žiadateľ:

samospráva / podnikatelia / neziskový sektor
kategória:  dopravná infraštruktúra
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj
aktuálny termín do:

Zameranie výzvy:
Z grantu je možné financovať napr. rozvoj cezhraničného inteligentného dopravného systému, informačných systémov pre cestujúcich, online časových tabúľ, elektronických lístkov, mobilných aplikácií. Oprávnenou aktivitou je aj zlepšenie regionálnej mobility budovaním cyklistických ciest, ktoré prepoja samosprávy, ako časť integrovanej dopravy, napr. kombináciou s verejnou dopravou.


Čísla k výzve:
minimálny príspevok 100 000 €
Miera podpory: 90-100%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

 • miestne, regionálne orgány a organizácie zriadené a riadené miestnymi a regionálnymi orgánmi
 • národné orgány a organizácie zriadené a riadené národnými orgánmi
 • špecializované agentúry
 • univerzity a výskumné inštitúcie
 • a iné (okrem politických strán)

Oprávnené aktivity:
 • akcie na podporu odstránenia konkrétnych prekážok v infraštruktúre cezhraničnej verejnej dopravy (najmä plánovanie prístupov, ale i pilotné investície)
 • rozvoj spoločných stratégií, koncepcií a akčných plánov pre udržateľnú multimodálnu mobilitu v mestách, v mestských regiónoch a vidieckych oblastiach, napr. lepšia organizácia spojov verejnej dopravy (dopravnými združeniami), riadenie mobility verejnej dopravy, propagácia cyklistickej alebo pešej premávky, e-mobility, cestnej bezpečnosti, vrátane pilotných investícií a malých investícií do infraštruktúry
 • rozvoj cezhraničného inteligentného dopravného systému, informačných systémov pre cestujúcich, online časových tabúľ, elektronických lístkov, mobilných aplikácií, spoločnej tarify
 • zlepšenie regionálnej mobility budovaním cyklistických ciest, ktoré prepoja samosprávy, ako časť integrovanej dopravy, napr. kombináciou s verejnou dopravou
 • podpora centier mobility a multimodálnych platforiem za účelom zvýšenia účinnosti, spoľahlivosti a kvality ekologickejších druhov dopravy a dopravných služieb
 • školenia podporujúce zelenšiu regionálnu mobilitu
 • ďalej rozvíjať multimodálne uzly a prepojenia s cieľom zníženia emisií a podporou energeticky účinnej nákladnej dopravy
 • investície do zodpovedajúcej infraštruktúry môže zahŕňať nákup vozidiel (v súlade s príslušnými právnymi predpismi a štátnej podpory), drobné rekonštrukcie a doplnkové zariadenia na autobusových a vlakových staniciach / zástavkách; pre zlepšenie noriem integrovaného dopravného systému - budovanie multimodálnych terminálov, budovanie nových alebo investície do existujúcich prístavov
   
Oprávnenosť projektu z hľadiska cezhraničnej spolupráce

Projekt je oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 kritéria cezhraničnej spolupráce z nasledovných:

Kritéria cezhraničnej spolupráce Záväznosť kritéria
spoločná príprava povinné
spoločná realizácia povinné
spoločné financovanie výberové
spoločný personál výberové

Projekt musí mať cezhraničný dopad a musí byť založený na partnerstve, ktoré pozostáva z minimálne jedného partnera zo Slovenskej republiky a minimálne jedného partnera z Rakúskej republiky.


zdroj: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10884

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.