žiadateľ:

samospráva / podnikateľ
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromentalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 15.06.2020

Zameranie výzvy:
Z grantu je možné financovať výstavbu alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na recykláciu nebezpečných odpadov a nákup technológií (schéma štátnej pomoci).


Čísla k výzve:
minimálna výška príspevku na projekt nie je stanovená
maximálna výška príspevku na projekt je 12 500 000 €
Miera podpory: 45-75%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • subjekty územnej samosprávy
  • združenia fyzických alebo právnických osôb
  • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Oprávnené aktivity:
V rámci výzvy nie sú oprávnené aktivity zamerané výlučne na nákup zariadení na úpravu odpadov.

Podmienkou poskytnutia príspevku je najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitosti ŽoNFP v rámci administratívneho overenia mať vyhlásené verejné obstarávanie na všetky oprávnené výdavky projektu.

Aktivita Popis aktivity
Príprava na opätovné použitie nebezpečných odpadov Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných odpadov
Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných odpadov
Recyklácia nebezpečných odpadov Výstavba alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nebezpečných odpadov
Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nebezpečných odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie


 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/15-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-nebezpecnych-odpadov/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.