žiadateľ:

samospráva / podnikateľ / neziskový sektor
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromentalistika
oprávnené územie: Košický kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj
aktuálny termín do: 15.08.2020

Zameranie výzvy:
Z grantu je možnmé financovať výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zber odpadov a zberných dvorov. Ďalej zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, drviče odpadov a pod.


Čísla k výzve:
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Max.
výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 6 mil. EUR.
Miera podpory: 95%

Oprávnené územie: Košický kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

 • obec alebo združenie obcí 
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia obce
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí
 • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí

Oprávnené aktivity:
 • 1. Triedený zber komunálnych odpadov, t.j.:
  • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne).
  • Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu - napr. zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje).  
  • Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek komunálneho odpadu za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľnýkuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr .drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu)
    
 • 2. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:
  • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.
  • Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad24 a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov).
    
 • 3. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu , t.j.:
  • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), okrem biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne (napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad), vrátane nákupu hygienizačných jednotiek.
  • Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach (t.j. kompostárne určené výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t).
  • Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO – napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO, mulčovače so zberným košom, zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO, ak nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený zber BRKO .

Žiadateľ definuje v žiadosti o nenávratný finančný príspevok  hlavnú aktivitu projektu, ktorou môže byť len jedna z aktivít uvedených pod bodmi 1 až 3.zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-najmenej-rozvinutych/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.