English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   nadácia COOP jednota
   
  oblasť podpory:     deti / voľný čas                                
  aktuálne od:   05. 10. 2015
  aktuálne do:   --

 

 

V súčasnej dobe a kultúre individualizmu sme napriek mnohým technologickým možnostiam vystavení rizikám, ktorých dopady sa neodrážajú kladne na fyzickom, psychickom i sociálnom zdraví človeka. Pre zdravý osobnostný vývoj človeka je dôležité i trávenie voľného času. O dôležitosti voľného času sa dozvedáme z množstva výskumov hodnotových orientácií – a to od detstva až po starobu. Spôsob využívania voľného času je parametrom pre sledovanie životného štýlu a tiež ukazovateľom zmysluplnosti života. Čas, ktorý nie je zmysluplne využitý a naplnený robí človeka nespokojným až existenciálne frustrovaným. Tvorivé voľnočasové aktivity znižujú tenziu, uvoľňujú konanie, blokujú myšlienky zvýšenej kontroly, zvyšujú v jednotlivcovi ľudský potenciál, kvalitu života realizovaním pravých hodnôt, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú radosť a spokojnosť, pocit seba účinnosti a vďaka vynaliezavosti prirodzeného talentu otvárajú človeka novým možnostiam. Mnohé sociálnopatologické prejavy správania najmä medzi deťmi a mládežou môžu byť dôsledkom nevhodnej pasívnej či škodlivej (až delikventnej, kriminálnej) činnosti vykonávanej počas voľného času. Preto je nevyhnutné venovať problematike voľného času detí a mládeže veľkú pozornosť. Je to príležitosť viesť jednotlivcov k racionálnemu využívaniu voľného času, formovať hodnotné záujmy a rozvíjať ich schopnosti a tiež upevňovať morálne vlastnosti.

Voľný čas a voľnočasové aktivity predstavujú špecifickú oblasť ľudského života, prinášajú človeku radosť, potešenie, šťastie, ako aj možnosti sebavyjadrenia a činnosti, ktoré v sebe zahrňujú prvky telesné, duševné, sociálne, umelecké, duchovné, a sú jedným z najdôležitejších zdrojov osobného, spoločenského rozvoja a významne prispievajú ku kvalite života a podporujú celkové zdravie a pohodu. Jednou z možností, ako môžete prispieť aj Vy, je vytvoriť podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Spoločnosti COOP Jednota Slovensko, s. d. a Henkel Slovensko sa preto v roku 2005 rozhodli, vytvoriť finančný grant s názvom „Nech sa nám netúlajú“. Cieľom tohto programu je poskytovať financie na realizáciu projektov zameraných na vytvorenie a rozvoj voľno časových aktivít školopovinných detí, poskytovať deťom alternatívu trávenia voľného času so zameraním na podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí hlavne u detí a mládeže, ako aj na kultúrnu a umeleckú oblasť prostredníctvom navrhnutých aktivít ich motivovať k aktívnemu využívaniu voľného času.

Počas 11 rokov fungovania grantového programu bolo spomedzi 2 424 prihlásených projektov odmenených 257 celkovou sumou viac ako 436 tis. €.

XII. ročník grantového programu realizuje Nadácia Jednota COOP spolu so spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Obraciame sa preto na Vás, na všetkých, ktorí majú dobré nápady a tipy na projekty, ktoré by dokázali naplniť tento cieľ a prispieť tak k rozvoju aktivít zameraných na zmysluplné trávenie voľného času školopovinných detí. Do grantového programu sa môžu zapojiť všetky organizácie, fyzické osoby, združenia, základné a umelecké školy, centrá voľného času a iné subjekty, ktoré splnia podmienky účasti a zašlú vyplnený formulár s popisom súťažného projektu na adresu COOP Jednoty podľa časového harmonogramu uvedeného v priložených podmienkach projektu. Predložené projekty musia byť zamerané na zmysluplné trávenie voľného času školopovinných detí, so zameraním na podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí, ako aj na kultúrnu a umeleckú oblasť a hľadanie a rozvíjanie mladých talentov. Finančná náročnosť projektu, na ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 1 500 €. Projekty z každého regiónu majú šancu na udelenie grantu. Hodnotiaca komisia bude pri výbere zohľadňovať regionalitu a z každého kraja vyberie najmenej jeden projekt. Pokiaľ z niektorého kraja nedostaneme súťažný projekt, peniaze sa prerozdelia v prospech ostatných krajov.

Tešíme sa na Vaše projekty a dúfame, že sa nám spolu podarí prispieť k zmysluplnému tráveniu voľného času našich detí a objaviť a rozvíjať mladé nádejné talenty. Viac informácii o grantovom programe nájdete na www.coop.sk.

V Bratislave dňa 05.10.2015


 Ing. Ján Bilinský
správca nadácie  Nadácia Jednota COOP

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.