English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   nadácia VÚB
     
  oblasť podpory:    Komunity                                                     
  aktuálne od:   02/09/2015
  aktuálne od:   30/09/2015

 


Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite, ale chýbajú vám peniaze?

Nadácia VÚB

reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a reálne potreby žiadateľov o podporu. Budovanie životaschopných komunít sa čoraz väčšmi stáva prioritou.
 • Vieme, že nič nie je silnejšie, ako myšlienka viacerých ľudí pre dosiahnutie spoločného cieľa. 
 • Vieme, že hodnota komunitných projektov spočíva práve v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity.
 • Vieme, že zapálení ľudia dokážu zaktivizovať aj dovtedy neangažovaných ľudí, aby zmenili svoj postoj a priložili ruku k dielu.
Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Našou motiváciou pre podporu komunitných projektov je:

 • zlepšenie života na miestnej úrovni,
 • záujem budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
 • podpora občianskej iniciatívy a aktívne zapájanie sa,
 • prehlbovanie vzťahu ku komunite, podpora pocitu spoluúčasti na riešení problémov v komunite.

Nadácia VÚB podporí 8 komunitných aktivít, jednu v každom z krajov Slovenska. Maximálna výška jedného grantu je 10 000 eur. Spolu bude rozdelených 80 000 eur.

Cieľom programu je:

 • riešiť problém, ktorý sa priamo týka ľudí,
 • objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu,
 • vytvoriť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite.

Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty

, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít.

Oblasti podpory

Privítame verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí:

 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných pristranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
 • projekty z oblasti komunitného vzdelávania.

Oprávnení žiadatelia

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • samosprávy.

Z grantu nie je možné hradiť:

- režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie, mzdové a komunikačné náklady)
- cestovné náklady
- občerstvenie, pitný režim
- náklady spojené s medializáciou projektu
- spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Predloženie žiadosti o grant

Žiadosti o grant prijímame výlučne cez elektronický systém https://nadaciavub.egrant.sk/. Do formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho. Uzávierka prijímania žiadostí je 30. 9. 2015 do 24:00. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne/poštou nebudú hodnotené.

Žiadosť musí obsahovať:

 • kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant
 • IČO, hlavičku z výpisu z účtu, resp. potvrdenie o vedení účtu
 • ilustračné fotografie k projektu a sprievodný text o projekte (stručný popis podstaty projektu), ktoré budú zverejnené v hlasovaní v 2. kole výberu.
Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy), nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov.

Hodnotiaci proces
V prvom kole hodnotiaca komisia zložená z odborníkov s praktickými skúsenosťami z oblasti komunitného rozvoja posúdi predložené projekty na základe vopred stanovených kritérií. Následne odporučí 3 najlepšie projekty z každého kraja (spolu 24 projektov).
Na základe výsledkov prvého kola bude 24 najlepších projektov zaradených do hlasovania. Jeden projekt (z každého kraja), ktorý v  hlasovaní získa najvyšší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB grant vo výške 10 000 €. Spolu bude pridelených 8 grantov.


Hodnotiace kritériá
Šancu uspieť majú inovatívne, kvalitné projekty, ktorých realizácia bude mať skutočný prínos pre miestnu komunitu. Hodnotenie projektov bude realizované na základe kritérií zverejnených v systéme egrant.

HODNOTIACE KRITÉRIÁ Bodové hodnotenie
Výnimočnosť projektu. Prínos (napĺňa špecifické potreby komunity). Verejnoprospešnosť. Rozvíjanie hodnôt, ktoré sú pre komunitu podstatné. Naplnenie skutočných potrieb, ktoré sú pre komunitu dôležité. 0 - 15
Kvalitne a konkrétne spracovaný plán aktivít. Realizovateľnosť a dlhodobý efekt (udržateľnosť). 0 - 5
Miera zapojenia členov komunity do realizácie projektu. Počet dobrovoľníckych hodín. Možnosti zapojenia zamestnancov skupiny VÚB. 0 - 5
Účel použitia finančných prostriedkov má reálny prínos pre komunitu. Rozpočet je primeraný a efektívny. 0 - 5
Maximálny počet bodov max. 30 BODOVZverejnenie výsledkov hodnotenia
Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom. Výsledky 1.kola hodnotenia budú zverejnené na stránke www.nadaciavub.sk najneskôr do 25. 10. 2015.

Proces poskytnutia grantu
Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi uzavrieme po schválení projektov Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý obdarovaným v dvoch splátkach. Po podpise zmluvy obomi stranami poskytne nadácia 80 % sumy, zvyšných 20 % poskytne nadácia po predložení záverečnej správy z realizácie projektu a riadneho finančného vyúčtovania plnej sumy grantu. Záverečnú správu a vyúčtovanie je potrebné predložiť do 30. 6. 2016.

Harmonogram grantového programu:


Vyhlásenie grantového programu: 2. september 2015
Uzávierka prijímania projektov: 30. september 2015
Výsledky hodnotenia v 1. kole (výber 3 projektov za každý kraj, ktoré postúpia do hlasovania): 25. október 2015
Hlasovanie (výber 8 najlepších projektov, po jednom v každom kraji): 1.- 15. november 2015
Podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov: december
Realizácia projektov: január – jún 2016

Konzultácie

Prípadné otázky radi zodpovieme prostredníctvom emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na tel. čísle 0908 928 600 (Lenka Bradňanská).

V prípade otázok súvisiacich s prihlasovaním do systému e-grant alebo vypĺňaním elektronického formuláru prosím kontakujte:

Luboš Tvrdoň 0908 521 135 alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.