žiadateľ: samospráva / škola / neziskový sektor
kategória:  cestovný ruch, kultúra, voľnočasové aktivity
oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 06.06.2020

Zameranie výzvy:
Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Čísla k výzve:
Verejný a neziskový sektor - maximálna výška príspevku: 1 900 000 €
Štátny sektor - maximálna výška príspevku: 2 000 000 €

Miera podpory: 95-100%


Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:
  • Verejný sektor: obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
  • Neziskový sektor: neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkev, náboženské spoločnosti a združenia
  • Štátny sektor: orgán štátnej správy (okresný úrad v sídle kraja)

Oprávnené aktivity:
  • Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
  • Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity (rozšírenie kapacity znamená nárast existujúcej kapacity materskej  školy/elokovaného pracoviska minimálne o 20 %)
  • Dôležitou podmienkou je, že počas sledovaného obdobia, t.j. každý rok obdobia udržateľnosti, musí byť z celkového počtu detí, ktoré navštevujú materskú školu/elokované pracovisko v sledovanom roku, min. 15% detí z MRK
  • Žiadateľ je povinný na konci obdobia udržateľnosti projektu preukázať, že z celkového počtu detí, ktoré navštevovali materskú školu/elokované pracovisko počas obdobia udržateľnosti (5 rokov), bolo min. 25% detí z MRK


zdrojhttp://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-predskolskych-zariadeni
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.