English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   webové sídlo Min. Kultúry SR
   
  oblasť podpory:     Kreatívny priemysel                                          
  aktuálne od:   17.10.2016
  aktuálne do:   28.02.2017

 


 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

 

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os: 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Všetky dokumenty k vyššie uvedenej výzve sú skomprimované a k dispozícii v jednom súbore tu (zip, 9 MB).

 

Zdroj: webové sídlo Ministerstva Kultúry SR

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.