žiadateľ:

samospráva
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromentalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.04.2020

Zameranie výzvy:
Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd.

Čísla k výzve:
minimálna výška finančného príspevku sa nestanovuje
maximálna výška finančného príspevku sa nestanovuje
Miera podpory: 100%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd
  • právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd podľa vodného zákona -správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa vodného zákona
Oprávnené aktivity:

  • Zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd
  • Monitorovanie a hodnotenie vôd (vrátane budovania informačných systémov v oblasti vôd) je potrebné vykonávať v súlade s platným Rámcovým programom monitorovania vôd Slovenska

 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/52-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-optimalizovanie-informacnych-nastrojov-v-oblasti-vod/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.