English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj/viac info:   MF SR
   
  oblasť podpory:    pre hodnotiteľov                                            
  aktuálne od:   31/082015
  aktuálne do:   30/09/2015

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje výzvu č. 01/2015 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“).


Záujemcovia musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy:

http://www.informatizacia.sk/aktuality-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-zaradenie-do-databazy-odbornych-hodnotitelov-pre-oblast-informacnej-spolocnosti/21556c

kategória:
zdroj:
 
oblasť podpory:
aktuálne od:
akuálne do:
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.