English (UK)Informáčná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj:   OP KZP
    
  oblasť podpory:     spracovanie NEBEZPEČNÝCH odpadov                         

  aktuálne od:   10/2016
  aktuálne do:   02/2017

 

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-15

Dátum vyhlásenia: 31. 10. 2016

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 15. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov.

15. výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha 7 – Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.