žiadateľ: podnikateľ / samospráva / neziskový sektor
kategória:  cestovný ruch, kultúra, voľnočasové aktivity
oprávnené územie: Prešovský kraj
aktuálny termín do: 30.06.2020

Zameranie výzvy:
Výzva je zameraná na podporu festivalov, prehliadok umenia, seminárov, ale aj rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a ochranu kultúrneho dedičstva.

Čísla k výzve:
minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 1000 €
maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je 10 000 €

Miera podpory: 80%

Oprávnené územie: Prešovský kraj


Oprávnení žiadatelia:

  • obce a mestá, ktoré sa nachádzajú v Prešovskom samosprávnom kraji
  • registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia a právnické osoby, ktoré sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK, a ktorých PSK nie je zakladateľom, ako je vymedzené v Čl. II. VZN č. 57/2017 v platnom znení,
  • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK

Oprávnené aktivity:
  • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
  • Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
  • Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí a výstav, materiálne vybavenie folklórnych súborov a skupín, edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne), cestovné náklady spojené s reprezentáciou PSK doma aj v zahraničí.


zdroj: https://po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/poskytovanie-dotacii/grantova-schema-2020/vyzva-predsedu-psk-2020.html
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.