English (UK)

Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   Bilateránly fond
   
  oblasť podpory:     Bilaterálna spolupráca                                                    
  aktuálne od:   02. 11. 2015
  aktuálne do:   08. 01. 2016

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open society foundation ako správca Programu Demokracia a ľudské práva dňom 2.11.2015 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu.

Bilaterálny fond je súčasťou Programu, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny podieľajú na posilňovaní bilaterálnej spolupráce a na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Bilaterálny fond primárne podporuje doplnkové aktivity (nie ucelené súbory aktivít - projekty) s jasne vymedzenými cieľmi a zameraním na organizáciu alebo účasť na konferenciách, pracovných seminároch (workshopoch), študijných cestách, návštevách zahraničných expertov či informačných aktivitách významných pre posilnenie bilaterálnych vzťahov.

Bilaterálny fond podporí žiadosti o grant zamerané na: sieťovanie a budovanie partnerstiev, výmenu poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami v jednej zo štyroch oblastí podpory Programu:

  • Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných,
  • Ľudské práva vrátane práv menšín,
  • Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu,
  • Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

Kto môže žiadať o podporu z bilaterálneho fondu?

Oprávnení žiadatelia sú mimovládne organizácie zriadené na Slovensku, ktoré spĺňajú nasledovnú definíciu: „Nezisková organizácia zriadená ako právnická osoba na nekomerčný účel, ktorá je nezávislá od miestnej, regionálnej samosprávy, centrálnych orgánov štátnej správy a vlády, verejných subjektov, politických strán a komerčných organizácií. Náboženské organizácie a politické strany nie sú považované za mimovládne organizácie. Oprávnení žiadatelia sú povinní rešpektovať princípy demokratických hodnôt a ľudských práv."

Žiadateľ musí mať na realizáciu aktivity, na ktorú žiada finančnú podporu, minimálne jedného partnera z donorského štátu ( Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) alebo medzinárodnú organizáciu.

Oprávnení partneri sú subjekty z Nórska, Lichtenštajnska alebo z Islandu (súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych organizácii) alebo medzinárodné organizácie1, slovenské subjekty (súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych organizácii).

Finančná alokácia pre túto výzvu je 76 500 €. Finančnú podporu možno použiť na úhradu 100% oprávnených výdavkov do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v tejto výzve. Minimálna výška grantu pre jedného žiadateľa je 1 000 €. Maximálna výška grantu pre jedného žiadateľa je 10 000 €.

Žiadosti o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu sú predkladané priebežne, od 02.11.2015 najneskôr do 08.01.2016 prostredníctvom aplikácie na http://fondpremvo.osf.sk/. Maximálne trvanie aktivít projektu je do 30.04.2016. Aktivity a výdavky plánované a uskutočnené po tomto dátume budú považované za neoprávnené.

Podrobné znenie výzvy.

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.