žiadateľ: podnikateľ / škola
kategória:  rozvoj podnikania
oprávnené územie: Prešovský kraj
aktuálny termín do: 29.05.2020 31.08.2020

 

Zameranie výzvy:
Cieľom výzvy je podporiť spoluprácu MSP so strednými odbornými školami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vo vybraných okresoch.

Čísla k výzve:
Minimálna výška NFP na projekt je 50 000 €
Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 200 000 €
Miera podpory: 90%

Oprávnené územie:
Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby
Oprávnené aktivity:

 • Predmetom hlavnej aktivity projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa
 • Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu projektu v zmysle špecifikácie uvedenej vo formulári prílohy ŽoNFP
 • Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivity projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu
 • Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na jedno z nasledujúcich odvetví
  • Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  • Výroba chemikálií a chemických produktov
  • Výroba elektrických zariadení
  • Výroba strojov a zariadení i. n.
  • Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
  • Reprodukcia záznamových médií
  • Výroba výrobkov z gumy a plastu
  • Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
  • Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
  • Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
  • Výroba potravín
  • Výroba nápojov
  • Výroba textilu
  • Výroba odevov
  • Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
  • Výroba papiera a papierových výrobkov
  • Tlač a reprodukcia záznamových médií
  • Výroba nábytku
  • Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
  • Informačné služby
  • Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
  • Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
  • Výstavba budov
  • Inžinierske stavby
  • Špecializované stavebné práce
  • Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
  • Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
  • Ostatné osobné služby

 

zdroj: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2622020_vyzva_spolupraca_so_skolami_25/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.