žiadateľ: samospráva / podnikatelia
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.04.2020

Zameranie výzvy:
Zníženie spotreby energie pri prevádzke stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich realizáciou jednotlivého alebo optimálnej kombinácie podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu.

Čísla k výzve:
minimálna výška príspevku na projekt je 20 000 EUR.
maximálna výška príspevku na projekt je 2 000 000 EUR
Miera podpory: 60%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

 • osoby zapísané v obchodnom registri
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
  ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach7a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.


Oprávnené aktivity:

 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií stavebných objektov
 • rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody v stavebnom objekte
 • rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich
 • rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov
 • rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu
 • zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov
 • výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií
 • modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku

 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/59-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2019-59/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.