English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ITMS 2014+
   
  oblasť podpory:     Trh práce / zamestnanosť                                    
  aktuálne od:   03. 12. 2015
  aktuálne do:   01. 02. 2016

 

 

Základné údaje

OP ĽZ NP 2015/2.1.1/04
Úspešne na trhu práce
Časovoohraničená
Národný projekt
3.12.2015
1.2.2016
 • ESF - Európsky sociálny fond
 
45 007 250.00 €
4 992 750.00 €
 
 • Zálohová platba
 • Priebežná platba
Žiadne partnerstvo
 • Priame zadanie

Kategorizácia

Oblasť intervencie
 
Konkrétny cieľ / Oblasť intervencie
312020011 - 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu
103 Udržateľné začleňovanie mladých ľudí, najmä tých bez zamestnania, vzdelania alebo odbornej prípravy vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, na pracovný trh, a to aj prostredníctvom záruky pre mladých
Typ územia
 
Konkrétny cieľ / Typ územia
312020011 - 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu
07 Neuplatňuje sa
Forma financovania
 
Konkrétny cieľ / Forma financovania
312020011 - 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu
01 Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
 
Konkrétny cieľ / Územné mechanizmy realizácie
312020011 - 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu
07 Neuplatňuje sa
Sekundárny tematický okruh ESF
 
Konkrétny cieľ / Územné mechanizmy realizácie
312020011 - 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu
08 Neuplatňuje sa

Začlenenie výzvy

Programová štruktúra
 
KódNázov
312000
Operačný program Ľudské zdroje
312020
2. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
312020011
2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu
131202001
Vykonávanie opatrení podporujúcich mladých NEET za účelom získania udržateľného zamestnania alebo udržateľnej SZČ
331202001
Podpora prvého pravidelne plateného zamestnania mladého nezamestnaného NEET
312020011P
Podporné aktivity
Horizontálne princípy (1 záznam)
Názov
Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily

Poskytovateľ pomoci a kontakt

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156

Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Špitálska 4 - 6, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontaktné osoby (1 záznam)
MenoTelefónny kontaktE-mail
Mgr. Martina Filípková
02/20462069
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Schémy pomoci

 • Schéma pomoci de minimis č. 16/2014 na podporu zamestnanosti v platnom znení
 • Schéma pomoci de minimis č. 7/2015 na podporu zamestnanosti v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby v platnom znení

Kritéria oprávnenosti

 • Rozpočtová organizácia
 • nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
 • osoby vo veku do 25 rokov
 • Banskobystrický kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj
 • 50000000.00 €
 • 100.00 %
 • 30794536 - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Oprávnené výdavky (3 záznamy)
Konkrétny cieľTyp aktivitySkupina výdavkov
312020011 - 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu
Vykonávanie opatrení podporujúcich mladých NEET za účelom získania udržateľného zamestnania alebo udržateľnej SZČ
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
312020011 - 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu
Podporné aktivity
901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov (spôsoby stanovené členským štátom, Európskou komisiou)
312020011 - 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu
Podpora prvého pravidelne plateného zamestnania mladého nezamestnaného NEET
352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Podmienky poskytnutia príspevku

Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom na daniach
spolu so ŽoNFP
 • Potvrdenie miestne príslušného správcu dane (Potvrdenie miestne príslušného správcu dane)
Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
spolu so ŽoNFP
 • Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne (Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne)
Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom na sociálnom poistení
spolu so ŽoNFP
 • Potvrdenie Sociálnej poisťovne (Potvrdenie Sociálnej poisťovne)
Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie a ďalšie trestné činy
spolu so ŽoNFP
 • Výpis z registra trestov (Výpis z registra trestov)
Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP
spolu so ŽoNFP
 • Potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce (Potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce)
Kritéria pre výber projektov
spolu so ŽoNFP
 • Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
Oprávnenosť z hľadiska súladu s HP
spolu so ŽoNFP
 • Doklady súladu s HP (Doklady súladu s HP)
Podmienka týkajúca sa štátnej pomoci a vyplývajúca zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis 7 a 16
spolu so ŽoNFP
 • Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
Podmienka časovej oprávnenosti realizácie aktivít projektu OP ĽZ NP 2015/2.1.1/04
spolu so ŽoNFP
 • Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
Oprávnenosť užívateľa OP ĽZ NP 2015/2.1.1/04
spolu so ŽoNFP
 • Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)

Merateľné ukazovatele výstupu projektu

Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora prvého pravidelne plateného zamestnania mladého nezamestnaného NEET
Vykonávanie opatrení podporujúcich mladých NEET za účelom získania udržateľného zamestnania alebo udržateľnej SZČ
Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora prvého pravidelne plateného zamestnania mladého nezamestnaného NEET
Vykonávanie opatrení podporujúcich mladých NEET za účelom získania udržateľného zamestnania alebo udržateľnej SZČ
Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora prvého pravidelne plateného zamestnania mladého nezamestnaného NEET
Vykonávanie opatrení podporujúcich mladých NEET za účelom získania udržateľného zamestnania alebo udržateľnej SZČ
Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora prvého pravidelne plateného zamestnania mladého nezamestnaného NEET
Vykonávanie opatrení podporujúcich mladých NEET za účelom získania udržateľného zamestnania alebo udržateľnej SZČ
Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora prvého pravidelne plateného zamestnania mladého nezamestnaného NEET
Vykonávanie opatrení podporujúcich mladých NEET za účelom získania udržateľného zamestnania alebo udržateľnej SZČ
Nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora prvého pravidelne plateného zamestnania mladého nezamestnaného NEET
Vykonávanie opatrení podporujúcich mladých NEET za účelom získania udržateľného zamestnania alebo udržateľnej SZČ
Osoby vo veku do 29 rokov
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora prvého pravidelne plateného zamestnania mladého nezamestnaného NEET
Vykonávanie opatrení podporujúcich mladých NEET za účelom získania udržateľného zamestnania alebo udržateľnej SZČ
Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora prvého pravidelne plateného zamestnania mladého nezamestnaného NEET
Vykonávanie opatrení podporujúcich mladých NEET za účelom získania udržateľného zamestnania alebo udržateľnej SZČ
Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora prvého pravidelne plateného zamestnania mladého nezamestnaného NEET
Vykonávanie opatrení podporujúcich mladých NEET za účelom získania udržateľného zamestnania alebo udržateľnej SZČ
Účastníci, ktorí šesť mesiacov po odchode absolvujú ďalšie vzdelávanie, program odbornej prípravy vedúci k získaniu kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora prvého pravidelne plateného zamestnania mladého nezamestnaného NEET
Vykonávanie opatrení podporujúcich mladých NEET za účelom získania udržateľného zamestnania alebo udržateľnej SZČ

Priradené národné projekty

NázovPlánovaná SumaPlánovaný začiatok realizáciePlánované ukončenie realizácie
Úspešne na trhu práce
50 000 000,00
10.2015
12.2018
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.