English (UK)Informačná tabuľka:

  kategória:    zo Slovenska
  zdroj/viac info:   ITMS 2014+
   
  oblasť podpory:     Opartovateľské služby                                       
  aktuálne od:   30. 11. 2015
  aktuálne do:   01. 02. 2016

 

 

 

 

Základné údaje

OP ĽZ NP 2015/4.2.1/01
Podpora opatrovateľskej služby
Časovoohraničená
Národný projekt
30.11.2015
1.2.2016
 • ESF - Európsky sociálny fond
 
40 399 189.00 €
9 493 350.00 €
 
 • Zálohová platba
 • Priebežná platba
Žiadne partnerstvo
 • Priame zadanie

Kategorizácia

Oblasť intervencie
 
Konkrétny cieľ / Oblasť intervencie
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
112 Zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
312040032 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
112 Zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Typ územia
 
Konkrétny cieľ / Typ územia
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
07 Neuplatňuje sa
312040032 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
07 Neuplatňuje sa
Forma financovania
 
Konkrétny cieľ / Forma financovania
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
01 Nenávratný grant
312040032 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
01 Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
 
Konkrétny cieľ / Územné mechanizmy realizácie
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
07 Neuplatňuje sa
312040032 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
07 Neuplatňuje sa
Sekundárny tematický okruh ESF
 
Konkrétny cieľ / Územné mechanizmy realizácie
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
08 Neuplatňuje sa
312040032 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
08 Neuplatňuje sa

Začlenenie výzvy

Programová štruktúra
 
KódNázov
312000
Operačný program Ľudské zdroje
312040
4. Sociálne začlenenie
312040031
4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
28931204003
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania kli...
312040031P
Podporné aktivity
312040032
4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
30231204003
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania kli...
312040032P
Podporné aktivity
Horizontálne princípy (1 záznam)
Názov
Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe

Poskytovateľ pomoci a kontakt

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156

Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Špitálska 4 - 6, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontaktné osoby (1 záznam)
MenoTelefónny kontaktE-mail
Ing. Zdenka Daneková, CSc.
02/20462030
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kritéria oprávnenosti

 • Rozpočtová organizácia
 • dlhodobo nezamestnané osoby
 • nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
 • osoby vo veku do 25 rokov
 • osoby vo veku nad 54 rokov
 • zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj
 • 49892538.62 €
 • 100.00 %
 • 30854687 - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oprávnené výdavky (16 záznamov)
Konkrétny cieľTyp aktivitySkupina výdavkov
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
112 - Zásoby
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
518 - Ostatné služby
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
521 - Mzdové výdavky
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
512 - Cestovné náhrady
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
910 - Jednotkové výdavky
312040032 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
312040032 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
112 - Zásoby
312040032 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
518 - Ostatné služby
312040032 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
521 - Mzdové výdavky
312040032 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
512 - Cestovné náhrady
312040032 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
312040032 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
910 - Jednotkové výdavky
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podporné aktivity
902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)
312040032 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Podporné aktivity
902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

Podmienky poskytnutia príspevku

Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom na daniach
spolu so ŽoNFP
 • Potvrdenie miestne príslušného správcu dane (Potvrdenie miestne príslušného správcu dane)
Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
spolu so ŽoNFP
 • Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne (Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne)
Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom na sociálnom poistení
spolu so ŽoNFP
 • Potvrdenie Sociálnej poisťovne (Potvrdenie Sociálnej poisťovne)
Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie a ďalšie trestné činy
spolu so ŽoNFP
 • Výpis z registra trestov (Výpis z registra trestov)
Kritéria pre výber projektov
spolu so ŽoNFP
 • Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
Podmienka súladu s HP
spolu so ŽoNFP
 • Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
Životopisy osôb (zamestnancov) vo formáte EUROPASS-u alebo jeho ekvivalentu
spolu so ŽoNFP
 • Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
Oprávnenosť užívateľa OP ĽZ NP 2015/4.2.1/01
spolu so ŽoNFP
 • Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
Zadanie na vypracovanie analýz/stratégií/štúdií/expertíz/plánov a iných výstupov
spolu so ŽoNFP
 • Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
Podmienka časovej oprávnenosti realizácie aktivít projektu OP ĽZ NP 2015/4.2.1/01
spolu so ŽoNFP
 • Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)

Merateľné ukazovatele výstupu projektu

Počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
počet
Nie
 
 
2 záznamy
Typ aktivity
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení

Priradené národné projekty

NázovPlánovaná SumaPlánovaný začiatok realizáciePlánované ukončenie realizácie
Podpora opatrovateľskej služby
49 892 538,62
11.2015
7.2018
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.