žiadateľ: samospráva / podnikatelia
kategória:  ochrana životného prostredia a enviromenstalistika
oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 30.06.2020

 

Zameranie výzvy:
Výzva podporuje zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov budovaním kompostární.

Čísla k výzve:
minmálna výška príspevku nie je stanovená
celkové výdavky nesmú presiahnuť 20 000 000
Miera podpory: 95%

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj


Oprávnení žiadatelia:

  • subjekty územnej samosprávy
  • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
  • združenia fyzických alebo právnických osôb
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné službyOprávnené aktivity:
Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) :

  • výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO –  kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnom rozkladom vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností;
  • iné hnuteľné veci na zhodnocovanie BRKO (napr. drviče a štiepkovače) potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO.

 

zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/56-vyzva-zamerana-na-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.