Vývoj aktuálnej situácie v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 so sebou prináša negatívne následky nie len na to najzásadnejšie a to zdravie ľudí, ale výrazne ovplyvní aj celkovú hospodársku situáciu a činnosť podnikateľských subjektov. Tieto dôsledky sa dotknú väčšiny podnikateľských odvetví, a to najmä oblastí výroby, služieb, umenia, športu a zrejme aj  obchodu v niektorých segmentoch.

 

AKTUALIZÁCIA článku

PRVÁ POMOC - ekonomické opatrenia


Už ku dňu publikovania tohto článku na Slovensku platia viaceré opatrenia, v dôsledku ktorých je obmedzená cezhraničná preprava, maloobchodný predaj a pod. Je možné predpokladať, že opatrenia budú pribúdať, resp. už platné opatrenia sa ešte sprísnia. Viaceré firmy ale aj živnostníci z vlastného rozhodnutia obmedzujú svoje fungovanie tak, aby pred šírením koronavírusu chránili seba a svojich zamestnancov. S prijatými opatreniami, ale aj situáciou ako takou budú pre podnikateľov zrejme súvisieť dôsledky ako strata objednávok, zákazníkov, nedostatočné zásobovanie ohrozujúce plynulú výrobu a poskytovanie služieb, výpadok pracovných síl. Tieto budú viesť k poklesom či strate tržieb, zadlžovaniu a prepúšťaniu zamestnancov, či iným negatívnym javom. Pre mnoho podnikateľov to môže znamenať vážnu hrozbu úpadku, ktorého riešením môže byť reštrukturalizácia alebo až konkurz.

Vážnosť hospodárskych dôsledkov si uvedomuje aj Európska Únia (EÚ). Európska komisia (EK) na situáciu reaguje a dňa 13. marca 2020 predstavila koordinovanú európsku reakciu na boj proti ekonomickým dopadom šírenia koronavírusu a tohto dňa boli tiež vydané viaceré návrhy Nariadení Európskeho parlamentu a Rady, týkajúce sa spôsobu poskytnutia finančnej pomoci členským štátom pri odstraňovaní následkov šírenia nového koronavírusu.

Aktuálne možnosti čerpania podpory z EŠIF (tzv. eurofondy) formou nevratného finančného príspevku (NFP). Tieto možnosti sú smerované najmä pre oblasť priemyselnej výroby z kapitoly Operačného programu Výskum a inovácie, kde ešte dňa 13.12.2019 bolo európskou komisiou schválené zlúčenie operačných programov Výskum a Inovácie a Integrovaná infraštruktúra, tak aby bolo možné nevyčerpané finančné prostriedky alokovať tak kde sú najviac žiadané a potrebné. OPII má na roky 2014 – 2020 vyčlenený rozpočet viac ako 8 miliárd eur (vrátane povinného národného a súkromného spolufinancovania). Medzi hlavné priority patria aj:

-          Podpora zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov

-          Podpora výskumu a inovácií

Jedná sa o projekty podporujúce inováciu výrobného procesu, inováciu výrobku alebo ich kombináciu. Aktuálne je možné prekladať žiadosti o nevratný finančný príspevok v rámci výzvy pre podporu inteligentných inovácii v priemysle.
Ďalšie výzvy pre zvyšovanie konkurencieschopnosti malých, stredných ako aj veľkých podnikov, pre zmiernenie negatívnych ekonomických následkov zavedených opatrení podnikov sa pripravujú.
EK uviedla, že hlavná fiškálna reakcia na koronavírus by mala pochádzať zo štátnych rozpočtov členských štátov, ktoré môžu navrhnúť rozsiahle podporné opatrenia v súlade

s existujúcimi pravidlami EÚ ako napríklad mzdové dotácie, pozastavenie platieb daní z príjmu právnických osôb a dane z pridanej hodnoty alebo platby sociálnych odvodov. Možná je tiež pomoc členských štátov poskytnutím finančnej podpory priamo spotrebiteľom, napríklad formou náhrady za zrušené služby, ktoré príslušní prevádzkovatelia nevrátia. EK odkazuje na pravidlá EÚ o štátnej pomoci, ktoré umožňujú členským štátom pomáhať spoločnostiam vyrovnať sa s nedostatkom likvidity ak potrebujú naliehavú pomoc na záchranu. Článok 107 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) umožňuje členským štátom kompenzovať spoločnostiam škodu priamo spôsobenú mimoriadnymi udalosťami, vrátane opatrení v odvetviach ako je letectvo a cestovný ruch.

Zároveň EK v rámci tejto novej iniciatívy navrhuje nasmerovať 37 miliárd EUR v rámci politiky súdržnosti na boj proti „koronavírusovej kríze“ využitím štrukturálnych fondov EÚ, ktoré by mali byť rozdelené na pomoc malým a stredným podnikom, na podporu trhu práce a ďalším ovplyvneným častiam hospodárstva. Pre zmiernenie vplyvov na zamestnanosť EK vyhlásila, že je pripravená v tomto smere podporovať členské štáty, a to najmä podporou programov krátkodobej práce, zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie programov, ktoré sa v minulosti osvedčili.

Ako vyplýva aj z koordinovanej reakcie EK na „koronavírusovú krízu“ hlavným poskytovateľom riešení pre podporu by mal byť samotný štát. V týchto dňoch, kedy sa na Slovensku kreuje nová vláda, je nevyhnutné, aby sa kompetentní týmto aktuálnym problémom vážne zaoberali. Niektoré vyjadrenia členov novej vládnej koalície hovoria o tom, že vláda bude musieť podporiť podnikateľov, ktorých sa štátne opatrenia na boj proti šíreniu koronavírusu dotkli, čím by sa malo zabrániť vlne bankrotov. Zásadným segmentom pre ekonomiku je práve priemyselná výroba. V tomto čase je však predčasné hovoriť o konkrétnych opatreniach, ktoré Slovenská republika prijme v tejto oblasti. Určite však bude potrebné riešiť situáciu a prijať vhodné a efektívne riešenia.

V súčasnosti ešte nie sú známe presné druhy, formy a postupy odškodnenia následkov opatrení pre zabránenie šírenia ochorenia, ale zámer EÚ a Slovenskej republiky poskytnúť dotknutým subjektom pomoc vnímame pozitívne. Prijatie opatrení bude pre dotknuté spoločnosti a osoby znamenať možnosť obrátiť sa so svojimi nárokmi a žiadosťami o poskytnutie kompenzácie na štátom určené orgány a subjekty.

Situáciu v oblasti odškodnenia a poskytovania pomoci dotknutým podnikateľom ale aj fyzickým osobám budeme ďalej sledovať a článok budeme priebežne dopĺňať o aktuálne informácie.

Naša spoločnosť v spolupráci s našou partnerskou advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o. je pripravená poskytnúť Vám poradenstvo v súvislosti s prijatými opatreniami EÚ, štátu, ich dôsledkami a ich možnými riešeniami.Zdroje:

https://www.ta3.com/clanok/1178624/tb-p-zigu-l-kamenickeho-a-r-sulika-o-situacii-v-priemysle.html?fbclid=IwAR21VZ7BQIlJ658x_xcUV1gK-UvPi2hWasCEH0goW8xDL-gybEhJJW73ltA

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_459

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_440

https://www.opvai.sk/aktuality/informacia_zlucenie_operacnych_programov/

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.