žiadateľ:

samospráva
kategória:  občianska vybavenosť / opatrenia corona vírus / vzdelávanie / cestovný ruch, kultúra, volnočasové aktivity
oprávnené územie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 16. 06. 2020

Zameranie výzvy:
Oprávnenými sú aktivity zamerané na zmiernenie dopadov koronakrízypodporou tvorby audržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít.


Čísla k výzve:
minimálna výška príspevku 10.000 Eur
maximálna výška finančného príspevku je 50.000 Eur


Miera podpory: 90%
Bratislavský kraj,Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • obec
  • vyšší územný celok

Oprávnené aktivity:

Príprava a/alebo realizácia inovatívnych a vzorových projektov zameraných na:

  • zmierňovanie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít;
  • budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva; zdravotnícke, hygienické, psychologické, poradenské a iné zázemie pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít (MRK, seniorov a pod.)
  • rozvoj sociálnej mobilizácie a občianskej participácie súvisiacich s dopadmi krízy;
  • oživenie   a   rozvoj   cestovného   ruchu   napr.   formou   zvyšovania hygienických a bezpečnostných štandardov, zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, modernizácie zariadení kempingového typu a premeny nevyužívaných objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia;
  • rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku; podpora lokálnej produkcie napr. formou podpory predaja a distribúcie, vybavenia predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských reťazcov a pod.;
  • rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancova   podporu technického a technologického vybavenia sociálnych podnikov reagujúcich na dopady krízy;
  • podporu subjektov pre udržanie pracovných miest ohrozených krízou a aktivity súvisiace s vytvorením nových pracovných miest;
  • komunitné aktivity zamerané na skupiny najviac poznačené krízou (seniori, handicapovaní ľudia, osamelé matky s deťmi, a pod. )

 

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov: Od 01.02.2020 do 31.03.2021

 

zdroj:

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.