žiadateľ:

smospráva / škola
kategória:  Občianska vybavenosť / vzdelávanie / tvorba pracovných miest
oprávnené územie: Prešovský kraj
plán vyhlásenia výzvy: 15.07.2020

 

Zameranie výzvy:
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Čísla k výzve:
minimálna výška finančného príspevku sa nestanovuje
maximálna výška finančného príspevku sa nestanovuje
Miera podpory: 95%


Oprávnené územie: Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • samosprávny kraj,
  • stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy Cathching-up Regions

Oprávnené aktivity:

a. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre

o praktické vyučovanie,
o odborný výcvik, odbornú prax,
o celoživotné vzdelávanie,
o jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,
o knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti,

  na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy,

b. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,

c. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov

o stredných odborných škôl,
o centier odborného vzdelávania a prípravy,
o stredísk odbornej praxe,
o školského hospodárstva,

súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy,

e. zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

o stredných odborných škôl,
o centier odborného vzdelávania a prípravy,
o stredísk odbornej praxe,
o školských hospodárstiev a
o internátov.

f. podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny, pričom táto podpora môže zahŕňať aj výstavbu budov pre odborné vzdelávanie a prípravu

Typ aktivity f. zahŕňa aj:

o modifikáciu verejných priestorov a školských areálov,
o podporu multifunkčných areálov,
o vytvorenie kreatívnych zón pre žiakov, partnerov a verejnosť,
o podporu prezentačných centier pre zvýšenie atraktivity stredného odborného školstva.

 

zdroj: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=15329

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.