žiadateľ:

podnikateľ / neziskový sektor / vysoká škola / organizácie VaV
kategória:  výskum a inovácie / rozvoj podnikania / opatrenia korona vírus
oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 31.08. / 30.09.2020

Zameranie výzvy:
Podpora mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 aznižovaní negatívnych následkov pandémie


Čísla k výzve:
minimálna výška finančného príspevku je 500.000 Eur.
maximálna výška finančného príspevku je 2 000.000 Eur.


Miera podpory: 80/90/95/100 %

Oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

 • Podnikateľská výskumná inštitúcia
 • Neziskové organizácie výskumu a vývoja
 • Súkromné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených súkromnými vysokými školami
 • Verejné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených verejnými vysokými školami + verejné výskumné inštitúcie
 • Štátny sektor + štátne vysoké školy vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených štátnymi vysokými školami

 

Oprávnené aktivity:

 • Prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom aj z pohľadu možnej budúcej vlny infekcie v druhej polovici roka 2020 a v roku 2021
 • Zdravotnícke/hygienické technológie zamerané na diagnostiku a terapiu pacientov trpiacich na ochorenie COVID 19 (napríklad zlepšenie existujúcich parametrov pľúcnej ventilácie; výskum a vývoj inovatívnych/automatizovaných foriem prepravy biologického materiálu/vzoriek/výsledkov a pod.
 • Diagnostika a testovanie (výskum a vývoj čo možno najpresnejších a najrýchlejších diagnostických testov)
 • Terapia, vakcíny a lieky, vrátane podpory výskumných klinických štúdií
 • Sledovacie a monitorovacie zariadenia (tzv. disease-tracking) pre ochorenie, analytické nástroje a riešenia pre zdravotníctvo a súvisiace systémy
 • Výskum a vývoj technológií zameraných na bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov -ale aj iných pracovníkov pôsobiacich v tzv. „prvej línii“ –ako napríklad využívanie robotiky/automatizácie v procesoch v rámci diagnostiky a terapie
 • Smart technológie pre pacientov trpiacich ochorením COVID-19
 • Smart technológie a podporné systémy pre zabezpečenie kritickej produkcie a funkčnosť dodávateľských reťazcov trpiacich obmedzením aktivít (tzv. lockdown)
 • Bezpečná mobilita v rámci pandémie spôsobenej ochorením COVID-19: dáta a trendy, monitorovanie regionálnych rizík, ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva, bezpečná prevádzka a využitie prostriedkov verejnej dopravy
 • Projekty musia byť primárne zamerané na realizáciu samotných výskumno-vývojových aktivít, avšak obstaranie výskumnej infraštruktúry patrí tiež medzi oprávnené náklady.

 

zdroj: https://www.opvai.sk/media/101899/vyzva_opii-vadp202094-01.pdf

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.