žiadateľ:

podnikateľ
kategória:  rozvoj podnikania
oprávnené územie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 23.10.2020

Zameranie výzvy:
Cieľom výzvy je podporiť už existujúce start-upy, so zámerom zlepšiť podmienky a možnosti pre ich rast a rozvoj v dvoch ťažiskových oblastiach. Sú nimi „Zelené inovácie v priemysle Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.“


Čísla k výzve:
minimálna výška finančého príspevku je 100.000 Eur
maximálna výška finančného príspevku je 200.000 Eur.


Miera podpory: 90%

Oprávnené územie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • Malé a stredné podniky založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne jedno daňové obdobie, ale nie viac ako päť rokov pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekty.

Oprávnení partneri:

  • Akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán, alebo agentúra efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Oprávnené aktivity:

  • Podpora sa zameria na investície malých a stredných podnikov (MSP) napr. do zariadenia, vybavenia, strojov, inštalácií a iných položiek nevyhnutných pre posilnenie a rast podnikateľskej činností, ako aj do bežných nákladov na rozvoj.
  • Cieľom tejto výzvy je podporiť aktivity začínajúcich inovatívnych podnikov (start-upov) v rámci dvoch hlavných oblastí:
    • 1) Zelené inovácie v priemysle - v oblasti Zelené inovácie priemysle sa projektový grant môže zamerať na oblasti ako napr. obehová ekonomika, zelené IKT, nové inovatívne produkty, technológie a služby, ktoré znížia environmentálnu záťaž vďaka nižšej spotrebe surovín/energie alebo nižším emisiám pri výrobe, nové riešenia, inteligentnú spoločnosť, čistú/obnoviteľnú energiu, nové inteligentné stavebné technológie/riešenia a inovácie v oblasti dopravu.
    • 2) Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní - v rámci Verejnoprospešných technológií a pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní budú podporené aktivity zamerané na prepojenosť v oblasti zdravotných a sociálnych služieb, aby sa zabránilo sociálnemu vylúčeniu a skvalitneniu života seniorov a zdravotne postihnutých ľudí žijúcich v domácom prostredí. Projektový grant môže byť nasmerovaný do oblastí ako telemedicína, biotechnológia, robotika a automatizované technológie, vývoj produktov a inovácií, produkty pre monitorovanie životných funkcií, technológie pre inteligentné domy, inteligentné textílie, IKT systémy a pod.

 

zdroj: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/496-bin-sgs01

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.