Výzva na predkladanie ponúk

zákazka nad 100 000 eur

(ďalej len „Výzva“) vypracovaná podľa bodu 1.1. , časti 2 Metodického výkladu CKO č. 6 - Programové obdobie 2014 – 2020, ktoré bolo vydané Centrálnym koordinačným orgánom - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. c) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov dňa 09.10.2018 (ďalej aj ako “Metodický výklad”) a v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní

Výzva na predkladanie ponúk
Mesto Stupava, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
 
„Rekonštrukcia učební – stavebné práce-II“     
1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) ZVO:


 

Výzva na súťaž

BIOZOO, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Zabezpečenie marketingových služieb“

1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:

BIOZOO, s.r.o.
Sídlo: Hontianske Trsťany 154, 935 86 Hontianske Trsťany          

Štatutárny zástupca: Ing. René Darmoš - konateľ
IČO: 50171062  


 

 

 „Inovácia výrobného procesu montážnych špirál z drôtu v spoločnosti NOVAS MACHINERY, s.r.o.“

 Výzva na predkladanie ponúk zákazka nad 100 000 eur, z dňa 01.07.2020
vypracovaná podľa bodu 1.1. , časti 2 Metodického výkladu CKO č. 6 - Programové obdobie 2014 – 2020, ktoré bolo vydané Centrálnym koordinačným orgánom - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. c) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov dňa 09.10.2018 (ďalej aj ako “Metodický výklad”) a v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní

Výzva na predkladanie ponúk
zákazka nad 100 000 eur(ďalej len „Výzva“) vypracovaná podľa bodu 1.1. , časti 2 Metodického výkladu CKO č. 6 - Programové obdobie 2014 – 2020, ktoré bolo vydané Centrálnym koordinačným orgánom - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. c) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov dňa 09.10.2018 (ďalej aj ako “Metodický výklad”) a v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaníVýzva na predkladanie ponúk

 

Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 00305081, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

„Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava – juh, 1.fáza“           

 Výzva na predkladanie ponúk“M@M“, M. R. Štefánika 54, 036 01 Martin, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

„Obstaranie zvukovej a svetelnej techniky“Výzva na predkladanie ponúk“M@M“, M. R. Štefánika 54, 036 01 Martin, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

„Premietacej prístroje pre kiná

Výzva na predkladanie ponúk
 
“M@M“, M. R. Štefánika 54, 036 01 Martin, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
 

„Mobilné prestrešenie
 

 

„Rekonštrukcia učební – stavebné práce“          


Mesto Stupava, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Kľúčovým faktorom úspešnosti každého projektu je výber vhodnej výzvy. Na to, aby ste boli schopní vybrať vhodnú výzvu, je potrebné si sformulovať základnú ideu projektu, a to zodpovedaním týchto otázok:

  • Čo idem robiť ?

  • Pre koho to idem robiť ?

  • Ako to idem robiť ?

Sformulovanie základnej idey je mimoriadne dôležité pre všetky ostatné fázy prípravy kvalitného projektu a následne úspešného schválenie a implementácie grantu alebo dotácie. V tejto fáze je nutné venovať naozaj dostatok času ešte predtým, ako sa pustíme do ďalších krokov. Ďalej je dôležité si uvedomiť, že prvotná idea a požadované ciele projektu musia vzísť od Vás a my Vám následne poradíme a pomôžeme ich rozvíjať smerom ku konkrétnym programom, či výzvam.

Formálne požiadavky sú neoddeliteľnou súčasťou každého grantu či dotácie. Primárne sa výzvy rozdeľujú podľa „Oprávnenosti žiadateľa“ t.j. podľa typu organizácie, ktorá sa môže o ten či onen grant uchádzať (napr. Podnikateľ, alebo Samospráva).
Následne je možné projektovú ideu kategorizovať podľa jej tematického zamerania. (napr. OZE (obnoviteľné zdroje energie) a energetika efektívnosť).

Možnosti grantových výziev a dotácií na našich stránkach ponúkajú filter podľa nasledovných kritérií:

1.       Podnikateľ
                                            I.            Výskum a inovácie
                                          II.            Opatrenia korona vírus
                                         III.            Odpady
                                        IV.            OZE (obnoviteľné zdroje energie) a energetika efektívnosť
                                          V.            IKT (informačno-komunikačné technológie)
                                        VI.            Rozvoj podnikania
                                       VII.            Cestovný ruch
2.       Samospráva
                                            I.            Občianka vybavenosť
                                          II.            Opatrenia korona vírus
                                         III.            OZE (obnoviteľné zdroje energie) a energetika efektívnosť
                                        IV.            Vzdelávanie
                                          V.            Ochrana životného prostredia a environmentalistika
                                        VI.            Dopravná infraštruktúra
                                       VII.            Cestovný ruch, kultúra, voľnočasové aktivity
                                     VIII.            Vodné hospodárstvo
3.       Škola
                                            I.            Vzdelávanie a vybavenosť
                                          II.            Opatrenia korona vírus
                                         III.            OZE (obnoviteľné zdroje energie) a energetika efektívnosť

                         IV.     Výskum a inovácie

4.       Neziskový sektor
                                            I.            Vzdelávanie
                                          II.            Opatrenia korona vírus
                                         III.            Environmentálne projekty
                                        IV.            Tvorba pracovných miest
                                          V.            Cestovný ruch, kultúra, voľnočasové aktivity
                  VI.      Výskum a inovácie
5.       Kultúra a kreativita
                                            I.            Vzdelávanie
                                          II.            Opatrenia korona vírus
                                         III.            Tvorba pracovných miest
                                        IV.            Cestovný ruch, kultúra, voľnočasové aktivity
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.