English (UK)

Informáčná tabuľka:

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj:   BALTEUS spol. s.r.o. 
    
  oblasť podpory:     BLOG                                                 
  aktuálne od:   --
  aktuálne do:   --

 

Aktuálne programové obdobie Európskej únie 2014 – 2020 predstavuje širokú škálu možností čerpania nevratných finančných príspevkov čiže Eurofondov. Pre štrukturálne fondy a kohézny fond Európskej Únie bude spolu prerozdelená suma až 14,7 miliárd Eur. Silné zastúpenie prestavuje aj podpora výskumu a inovácii prostredníctvom nového rámcového programu Horizont 2020 , v rámci ktorého je alokovaná suma ďalších 77 028,3 mil . eur. Ďalej sú tu jednotlivé komunitárne programy Európskeho spoločenstva  a národné programy financované aj z vlastného rozpočtu Slovenskej republiky, prípadne Granty jednotlivých nadácií. 

Nový projekt je vždy lákadlom v porovnaní s každodennou rutinou a stále sa opakujúcimi procesmi. Kreatívna tvorba nových nápadov, postupov, vymýšľanie celkového nadstavenia a očakávaných výsledkov zaujme  azda každého komu sa takáto šanca na sebarealizáciu naskytne v porovnaní s nudným stereotypom. Nápady sa hrnú jeden za druhým, práca každého teší a všetko to nakreslené na flipcharte do seba krásne zapadá. Počas prvej fázy projektu býva zapálenosť členov projektového tímu naozaj veľká a nadšenie silné.


Nadšenie je veľmi dôležitým prvkom pri spúšťaní nových projektov, dokonca sa dá povedať, že pri zrode a prvých krokoch projektu je základnou hnacou silou celého procesu. V prípade, ak sa dá projektový zámer dokonca podporiť zo zdrojov EÚ, teda Eurofondov, prvotné nadšenie spravidla ešte viac posilní.

Čo sa ale stane, keď prvotné nadšenie opadne a príde na rad realita a treba zabrať na detailoch ?

Tento bod býva pri žiadaní o Eurofondy častokrát zlomový. Keď sa po úspešnej druhej fáze projektu, počas ktorej sa nájde zhoda projektového zámeru s konkrétnou výzvou  položia na stôl všetky podmienky konkrétnej výzvy , ako sú rôzne potvrdenia, vyjadrenia príslušných úradov, často krát aj pomerne náročné stavebné povolenie atď. ... a celé to vyvrcholí potrebou obstarať  väčšinu služieb a tovarov  presne podľa platného zákona o verejnom obstarávaní,  prvotné nadšenie veľmi rýchlo stráca na sile a motivácia upadá.

Takýto medzník je v životnom cykle projektu prirodzený a treba ho vedieť prekonať. Zásadnou vecou pre posunutie sa do ďalšej tretej fázy životného cyklu projektu je udržať motiváciu všetkých členov tímu. Od začiatku ide o motiváciu, ktorú je teraz potrebné úspešne transformovať z prvotného nadšenia na odhodlanie, celý proces dotiahnuť  do úspešného konca. Pri takejto transformácii sa v prvom rade nesmie zabudnúť  na jasne a triezvo stanovené ciele projektu, ktoré sú v konečnom dôsledku prínosom pre celú organizáciu. Tento prínos je naozaj nutné zrozumiteľne odkomunikovať so všetkými  členmi  tímu, aby v celom náročnom snažení videli zmysel. Celý proces môže byť aj tak veľmi zdĺhavý a tým aj demotivujúci ,je preto rozumné si konkrétny pracovný plán rozdeliť na jednotlivé pod-fázy, prípadne dielčie ciele. Je to prvok, prostredníctvom ktorého sa podporí motivácia tým ,že rozdelí celé snaženie na menšie kúsky, ktoré na seba plynulo a logicky nadväzujú.

Samostatná kapitola je štvrtá fáza projektu a jeho implementácia. Nasleduje po úspešnom pridelení nevratného finančného príspevku. Administratívna náročnosť postupného vykazovania jednotlivých procesov a postupov projektu, je vo vzťahu k riadiacim orgánom na Slovensku pomerne náročná.Pri implementácii projektu je veľmi dôležité si uvedomiť, že podpísaním zmluvy o nevratnom finančnom príspevku sa tak povediac celý cirkus ešte len začína. Aby sa zabránilo demotivácii a strate odhodlania je potrebné si na tieto procesy vyčleniť naozaj dostatočné kapacity a nepodceniť najmä ich časovú náročnosť. Vo všeobecnosti sa pre administratívne a častokrát aj byrokratické náležitosti, pri implementácii projektov podporených z Eurofondov, dá odporučiť najmä božská trpezlivosť.  

Najlepšie prichádza nakoniec. Posledná, piata fáza projektu, teda ukončenie projektu je veľmi podstatná, dôležitá a zároveň častokrát aj opomínaná. Pri kompletnom zhodnotení celého snaženia je priam nutné vytvoriť priestor všetkým, čo i len dočasným členom tímu, aby mali možnosť sa vyjadriť, predložiť svoje poznatky a pripomienky. V prípade, že bude vypočutý ich hlas, dá sa predpokladať že nájdu v sebe motiváciu aj pre ďalšie projekty.
 
Veľa šťastia a pozitívnej motivácie pri čerpaní eurofondov !


Matej Novotný
BALTEUS spol. s.r.o.http://blogy.hnonline.sk/matej-novotny/ked-vyprcha-prvotne-nadsenie


Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.