Výzva na predkladanie ponúkObec Rakovo, Rakovo 8, 038 42 Rakovo, IČO: 00 647 365, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

„Dodávka softwaru a poskytnutie licencie pre inteligentnú kompostáreň“1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) ZVO:


Obec Rakovo

Rakovo 8, 038 42 Rakovo

IČO: 00 647 365Kontakt: Matej Novotný, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0918 383 390
Realizátor verejného obstarávania:

BALTEUS spol. s r.o., IČO: 48 102 903, so sídlom: Jozefa Kronera 11246/15 , Martin 036 01.

Kontakt: Matej Novotný, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0918 383 390

 2.       Miesto a spôsob predloženia ponúk:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku v listinnej forme v uzavretej obálke s označením „súťaž – neotvárať“ na adresu verejného obstarávateľa, alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vo formáte PDF. Pri elektronickom predložení ponuky uchádzač PDF súbor uzamkne heslom, ktoré sprístupní verejnému obstarávateľovi bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a to formou e-mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 3.       Predmet obstarávania:„Dodávka softwaru a poskytnutie licencie pre inteligentnú kompostáreň.


CVP kódy:

·         72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora


Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je Dodávka softwaru a poskytnutie licencie pre inteligentnú kompostáreň., v rozsahu funkcionalít uvedených v Prílohe č. 1 tejto Výzvy.

Nižšie sú stanovené povinné požadované funkčné a technické výkonnostné parametre predmetu zákazky.


- Spoločný slovník obstarávania.

- Hlavný predmet – hlavný slovník :
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a
podpora

- Predpokladaná hodnota zákazky: 16.149,77€ (bez DPH)4.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

- Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a licenčná zmluva uzatvorená podľa § 65 a nasledujúcich zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy(ďalej len „Zmluva“).

- Úspešný uchádzač, ktorý obdrží oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, predloží verejnému obstarávateľovi Kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a licenčná zmluva uzatvorená podľa § 65 a nasledujúcich zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, ktorá tvorí Prílohu č. 3 spolu s Prílohami podľa Zmluvy o dielodo 5 pracovných dní od ukončenia verejného obstarávania a vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou za dodržania všetkých podmienok uvedených v tejto výzve v zmysle verejného obstarávania.

- V prípade ak úspešný uchádzač predloží návrh zmluvy, ktorý je v rozpore s Výzvou na predloženie ponuky a záväznými výsledkami verejného obstarávania, bude z procesu
verejného obstarávania vylúčený a verejný obstarávateľ vyzve k podpisu zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil, ako ďalší v poradí.5.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):

- Predmet zákazy sa: sa nedelí na časti, t. j. uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

- Predmetom zákazky je Dodávka softwaru a poskytnutie licencie pre inteligentnú kompostáreň.konkrétne: Software – pracovné prostredie + verejne dostupný portál

- Bližší rozsah funkcionalít je uvedených v Prílohe č. 1 k tejto Výzvy.6.       Predpokladaná hodnota zákazky: 16.149,77EUR bez DPH7.       Miesto a termín dodania softvéru:

Miestom dodania je Obec Rakovo, Rakovo 8, 038 42 Rakovo.8.       Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

„7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ dodá a protokolárne odovzdá softvér v zmysle tejto zmluvy v období najskôr do 2 (slovom: dvoch) kalendárnych mesiacov...................., pričom Dodávateľ je povinný upozorniť Nadobúdateľa o termíne odovzdania softvéru aspoň 48 hodín vopred.“

9.       Dĺžka licencie:

Dĺžka licencie: Udelená Licencia je nevýhradná a časovo neobmedzená (t.j. poskytuje sa na celú dobu trvania autorských majetkových práv k softvéru).

 

10.   Financovanie predmetu zákazky:
Financovanie predmetu zákazky bude z prostriedkov Európskej únie, Operačný program Kvalita Životného prostredia..

11. Lehota na predloženie ponuky: do 11.03.2020, do 14:00 hod.

 

12.   Viazanosť ponúk:

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od jej predloženia až do uplynutia viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020.13.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

 

14.   Obchodné podmienky. Verejný obstarávateľ uviedol obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky v Zmluve ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v rámci ponuky a návrh zmluvy uvedenej v Prílohe č. 3 bez uvedenia cien, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo jeho splnomocnenou osobou podľa zmluvných podmienok, uvedených v predmetnej Zmluve. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak zmluvné podmienky uvedené v návrhu záväzných zmluvných podmienok predložených uchádzačom budú v rozpore s výzvou a ak sa budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať verejného obstarávateľa. Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh Zmluvy uvedenej v Prílohe č. 3 . Do návrhu Zmluvy nesmú byť zapracované zmeny, ktoré by boli v rozpore s, menili by rovnováhu zmluvných povinností v neprospech verejného obstarávateľa, zvyšovali by mieru povinností v neprospech verejného obstarávateľa, zvyšovali cenu plnenia či mali iný podstatný vplyv na jej obsah. Pokiaľ uchádzač takéto zmeny v návrhu Zmluvy v ponuke uskutoční, bude to v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Nepripúšťajú sa žiadne sankcie za porušenie zmluvných povinností verejného obstarávateľa, okrem tých ktoré sú uvedené v návrhu Zmluvy nachádzajúcej sa v tejto Výzve.

 

 

15.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský

 

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:


a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.b)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová ponuka uvedený v Prílohe č. 2 tejto Výzvy:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)

 

c)    Zmluva podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača spolu s jej prílohami16.   Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a adrese verejného obstarávateľa: Obec Rakovo, Rakovo 8, 038 42 Rakovo.V Marine, dňa 02.03.2020S pozdravom

......................................................

Matej Novotný
Splnomocnená osoba – Obec Rakovo
Príloha č. 1: Rozsah funkcionalít

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 3: Návrh kúpnej a licenčnej zmluvy

 

 

 

 Príloha č. 1: Rozsah funkcionalítTechnická špecifikácia softwaru a zariadení pre inteligentnú kompostáreň.1.       Software – pracovné prostredie + verejne dostupný portál

 

Požadované funkcie softvérového vybavenia – pracovné prostredie

-          Nastavenie procesných profilov a hraničných hodnôt jednotlivých senzorov spolu nastavením upozornení

-          Tvorba automatických algoritmov pre vyhodnocovanie stavových parametrov prostredia – kompostoviska

-          Riešenie modulárnym spôsobom – s možnosťou dopracovania modulov

-          Senzorové dáta vrátane histórie

-          Tvorba exportných zostáv

-          Aplikačné rozhrania API s autorizáciou/autentifikáciou s IP blokáciou a quótami pre pripojenia – dáta zo senzorovPožadované funkcie softvérového vybavenia - verejne dostupný portál

-          Rozhranie pre informovanie verenosti o stave kompostoviska

-          Informačný blog

-          Vytváranie a manažment užívateľských profilov

-          Registrácia požiadaviek/dopytov užívateľov

-          Systém riadenia obsahuTechnické požiadavky na softvérové vybavenie – pracovné prostredie aj verejne dostupný portál

-          Multiužívateľský prístup s nastavením jednotlivých prístupov a oprávnení k jednotlivým uceleným častiam administračného systému.

-          Kompatibilita s prehliadačmi (IE, Mozilla, Google Chrome, Opera) verzií od roku 1.1.2012.

-          Spracovanie administračného systému a užívateľského rozhrania podľa zákona č. 275/2006 Z. z.. v znení neskorších predpisov a všetkých príloh tohto zákona ako aj nového výnosu č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

-          Príprava užívateľskej príručky v elektronickej podobe vo formáte PDF a integráciou do administračného systému.

-          Implementácia užívateľsky definovaného JSONP rozhrania pre export/import dát z a do mobilných systémov s administrátorom nastaviteľným zoznamom výstupných dát.

-          XML export/import v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z.. v znení neskorších predpisov a všetkých príloh tohto zákona.

-          Systém musí podporovať verziovanie obsahu.

-          Musí mať výstup akýchkoľvek podstránok v tlačovom formáte alebo v PDF.

-          Podpora bezpečného pripojenie prostredníctvom HTTPS.

-          Systém musí spĺňať požiadavky General Data Protection Regulation Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

 

Ďalšie požiadavky na softwarové riešenie

-          Dodanie spoločne so zapojením na existujúce senzorové riešenie.

-          Dĺžkovo neobmedzená licencia na nekomerčné využitie pre jednu kompostáreň.

 

2.       Teplotný senzor – povrchový

Termočlánok:                                                           4/20mA

Autokalibrácia:                                                        áno

Rozsah merania teploty:                                      -21C až +100C

IP65 krytie:                                                               áno

Komunikačné štandardy:                                 RF, LoRa, Zigbee, WiFi – alebo akvivalent

Materiál:                                                                    nerez

Montážna kotva:                                                    áno

Šírka:                                                                           max. 300mm

Dĺžka:                                                                          max. 300mm

Výška:                                                                         max. 100mm3.       Teplotný senzor – zemný

Termočlánok:                                                           4/20mA

Autokalibrácia:                                                        áno

Rozsah merania teploty:                                      -21C až +100C

IP65 krytie:                                                               áno

Komunikačné štandardy:                                    RF, LoRa, Zigbee,    

                                                                              WiFi– alebo akvivalent

Rozlíšenie:                                                                 0,1°C

Komunikačné štandardy:                                 RF, LoRa, Zigbee, WiFi

Materiál:                                                                    nerez

Montážna kotva:                                                    áno

Šírka:                                                                           max. 300mm

Dĺžka:                                                                          max. 300mm

Výška:                                                                         max. 100mm4.       Senzor plynov – CO2

Rozsah:                                                                       0 až 10 000ppm

Presnosť:                                                                   min. 3%

Výstupy:                                                             digitálne aj analógové

IP65 krytie:                                                               áno

Komunikačné štandardy:                                    RF, LoRa, Zigbee,

                                                                              WiFi– alebo akvivalent

Napätie výstupov:                                             od 0,4 do 2V

Rýchlosť merania:                                             min. každé 2s

Komunikačné štandardy:                                 RF, LoRa, Zigbee, WiFi

Materiál:                                                                    nerez

Montážna kotva:                                                    áno

Šírka:                                                                           max. 300mm

Dĺžka:                                                                          max. 300mm

Výška:                                                                         max. 100mm5.       Senzor plynov – CH4

Technológia merania:                                           infračervené žiarenie

Rozsah:                                                                       od 0 do 100%

Presnosť:                                                                    min. 0.01 % pre obsah metánu do 10% a s rozlíšením minimálne 0.1% pre rozsah objemu 10-100%

IP65 krytie:                                                               áno

Komunikačné štandardy:                                     RF, LoRa, Zigbee, WiFi– alebo akvivalent

Výstupy:                                                                     digitálne aj analógové

Napätie výstupov:                                                  od 0,4 do 2V

Rýchlosť merania:                                                   min. každé 2s

Neinvazívne a nedeštruktívne meranie:                       áno

Materiál:                                                                                    nerez

Montážna kotva:                                                                    áno

Šírka:                                                                                           max. 300mm

Dĺžka:                                                                                          max. 300mm

Výška:                                                                                         max. 100mm 

 

Príloha č. 2 Výzvy:             Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová

                                               ponuka

 

Uchádzač – názov:                                                     ..................................................................

Sídlo uchádzača:                                                         ..................................................................

IČO:                                                                                 ..................................................................

Štatutárny zástupca:                                                 ..................................................................

Kontaktné údaje (tel., e-mail):                              ..................................................................

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku „Dodávka softwaru a poskytnutie licencie pre inteligentnú kompostáreň.“

 

 

Kritérium: Cena

Popis

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

Dodávka softwaru a poskytnutie licencie pre inteligentnú kompostáreň. 

 

V ........................... dňa ......................

 

                                                                                                                 .......................................

                                                                                                             podpis uchádzača

 

 

Príloha č 3:

 

 

Kúpna zmluva a licenčná zmluva

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších a podľa § 65 a nasledujúcich zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)

 Dodávateľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Registrácia:

(ďalej len ako „Dodávateľ“)

a

 

Nadobúdateľ:                                                              Obec Rakovo

Sídlo:                                                                              Rakovo 8, 038 42 Rakovo

IČO:                                                                                 IČO: 00 647 365

V zastúpení:                                                                 Patrik Antal, starosta obce

(ďalej len ako „Nadobúdateľ“)

 

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

 

 

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa § 65 a nasledujúcich zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení.

1.2 Dodávateľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní s názvom „Dodávka softwaru a poskytnutie licencie pre inteligentnú kompostáreň.“, vyhlásenom výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 02.03.2020.

1.3 Dodávateľ berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany Predávajúceho podľa tejto zmluvy bude financované z prostriedkov Európskej únie, Operačný program Kvalita životného prostredia, PO 12, Výzva: OPKZP-PO1-SC111-2019-56. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri plnení tejto zmluvy.

1.4 Zmluvné strany sú vedomé skutočnosti, že Príloha č. 1 tejto zmluvy, ktorej obsahom je presná špecifikácia softvéru pre inteligentnú kompostáreň.je súčasťou ponuky výherného uchádzača, pričom sa jedná o časť ponuky - Technický list reálne dodaného softvéru.

1.5. Nadobúdateľ vyhlasuje, že Príloha č. 1 k tejto zmluve t.j. Technický list reálne dodaného softvéru má všetky funkcionality požadované Nadobúdateľom ako verejným obstarávateľom v rámci verejného obstarávania „Dodávka softwaru a poskytnutie licencie pre inteligentnú kompostáreň.“.

 

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je

·           záväzok Dodávateľa dodať pre Objednávateľa za podmienok uvedených v tejto zmluve softvér pre inteligentnú kompostáreň., ktorého presná špecifikácia tvorí Prílohu č. 1 a ktorý spĺňa rozsah funkcionalít uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „softvér“) a záväzok Objednávateľa za dodaný softvér zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú odmenu podľa tejto zmluvy

 

a

 

·           udelenie licencie k softvéru v prospech Nadobúdateľa podľa článku III. tejto zmluvy.

2.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že účelom tejto zmluvy je zaistiť nerušené užívanie softvéru Nadobúdateľom v plne funkčnom stave.

2.3 Dodávateľ sa zaväzuje dodať softvér nepoškodený a bez vád, pričom Dodávateľ splní dodanie softvéru vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

2.4. Dodávateľ zodpovedá za to, že softvér nebude obsahovať žiadne Nadobúdateľom nevyžiadané alebo neschválené funkcie a vlastnosti. Nenaplnenie tejto požiadavky je podstatným porušením tejto zmluvy. Dodávateľom dodaný softvér musí byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 

III. Licencia

3.1 Dodávateľ udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie softvéru spočívajúce vo vyhotovení rozmnoženiny resp. rozmnoženín softvéru potrebných pre užívanie softvéru Nadobúdateľom v rámci jeho vnútornej počítačovej siete v nasledovnom rozsahu:

(ďalej len „Licencia“) a Nadobúdateľ túto Licenciu prijíma.

3.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, za pomenovaného používateľa sa na účely bodu 3.1 tejto zmluvy rozumie aktívny užívateľ softvéru (zamestnanec Nadobúdateľa), ktorý má pridelené prihlasovacie meno, heslo a príslušné práva, pričom v prípade deaktivácie užívateľa sa uvoľní príslušná Licencia pre iného pomenovaného používateľa (zamestnanca Nadobúdateľa).

3.3 Udelená Licencia je nevýhradná a časovo neobmedzená (t.j. poskytuje sa na celú dobu trvania autorských majetkových práv k softvéru).

IV. Odmena za dodanie softvéru, poskytnutie Licencie

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za dodanie softvéru, vrátane udelenia Licencie k softvéru je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje

celková čiastka bez DPH:....................................................EUR

DPH 20%:............................................................................EUR

celková zmluvná cena s DPH:............................EUR (slovom:............................................................)

(ďalej len „odmena“).

4.2 Odmena zahŕňa všetky náklady a výdavky Dodávateľa spojené s plnením podľa tejto zmluvy.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že odmenu nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné meniť a dopĺňať.

4.4 Výška odmeny je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods.2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.

 

V. Platobné podmienky

5.1 Odmenu uvedenú v článku IV. tejto zmluvy sa Nadobúdateľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry vystavenej Dodávateľom. Dodávateľ vystaví faktúru až po riadnom odovzdaní softvéru Nadobúdateľovi na základe odovzdávajúceho protokolu (ďalej len „protokol“). Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry 60 dní od jej doručenia Nadobúdateľovi. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní Dodávateľom. Fakturačnou adresou je sídlo Nadobúdateľa.

5.2 Faktúra - daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného doklad, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia.
Zároveň faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: názov verejného obstarávanianázov verejného obstarávania, názov projektu - Zhodnocovanie BRKO v obci Rakovo, názov OP – Operačný program Kvalita Životného prostredia,
a ostatné náležitosti v súlade s úvodnými ustanoveniami tejto zmluvy. Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Nadobúdateľ oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Objednávateľovi na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Nadobúdateľa v prospech účtu Dodávateľa.

 

VI. Dodacie a preberacie podmienky

6.1 Plnenie v zmysle tejto zmluvy bude poskytované Nadobúdateľovi riadne a včas.

6.2 Softvér prevezme Nadobúdateľ v mieste dodania na základe dodacieho listu podpísaného Nadobúdateľom.

6.3 Pri odovzdaní softvéru sa Dodávateľ zaväzuje odovzdať Nadobúdateľovi doklady, ktoré sa na softvér vzťahujú.

6.4 O priebehu odovzdania a prevzatia softvéru je Dodávateľ povinný vypracovať protokol o odovzdaní (ďalej len „protokol“). V protokole bude uvedený spôsob odovzdania softvéru, opis softvéru , čas, meno Dodávateľa, meno Nadobúdateľa, zoznam dokladov vzťahujúcich sa na softvér a pod. Protokol bude obsahovať aj súpis prípadných zistených vád, ktoré nebránia v užívaní softvéru, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie Dodávateľa, že softvér odovzdáva a prehlásenie Nadobúdateľa, že softvér preberá. Tento protokol bude tvoriť prílohu k faktúre. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu. V prípade ak bude mať softvér vady, ktoré bránia v riadnom užívaní softvéru, nie je Nadobúdateľ povinný prevziať softvér.VII. Termín a miesto plnenia

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ dodá a protokolárne odovzdá softvér v zmysle tejto zmluvy v období najskôr do 2 (slovom: dvoch) kalendárnych mesiacov...................., pričom Dodávateľ je povinný upozorniť Nadobúdateľa o termíne odovzdania softvéru aspoň 48 hodín vopred.

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnutý termín plnenia dodržať.

7.3 Nadobúdateľ má právo vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z odmeny, za každý deň omeškania s dodaním softvéru (termín v zmysle bodu 7.1 tejto zmluvy). Dodávateľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

7.4 Miesto plnenia: Obec Rakovo, Rakovo 8, 038 42 Rakovo.VIII. Záručná doba

8.1 Dodávateľa zodpovedá za to, že softvér bude mať počas trvania záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Záručná doba na softvér je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť momentom protokolárneho odovzdania softvéru podľa článku VI. bod 6.4.

8.3 V prípade, že sa počas záručnej doby zistí vada na softvéri, Nadobúdateľ písomne (aj emailom) alebo telefonicky upozorní Nadobúdateľa na túto vadu. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Nadobúdateľ právo požadovať a Dodávateľa povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

8.4 Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád v čo najkratšom a technicky možnom čase, najneskôr však do 24 hodín od uplatnenia reklamácie Nadobúdateľom. Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie Dodávateľovi prostredníctvom poštovej prepravy alebo emailom.

8.5 Dodávateľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 48 hodín od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. V prípade, že reklamovaná vada nebude odstránená v lehote do 48 hodín od začatia jej odstraňovania a nedôjde k písomnej dohode o inom termíne jej odstránenia medzi Zmluvnými stranami, Nadobúdateľ poskytne Dodávateľovi počas doby odstraňovania vady náhradný softvér typovo a parametricky spĺňajúce úroveň softvéru.

8.6 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá Dodávateľ a Nadobúdateľ nemôže softvér riadne používať.

8.7 V prípade, ak Dodávateľ neodstráni riadne reklamované vady v lehote uvedenej v článku VIII., prípadne neposkytne náhradné riešenie softvéru, má Nadobúdateľ právo na zmluvpokutu vo výške 150 € za každú reklamovanú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Dodávateľ pristúpi k odstraňovaniu  reklamovanejvady. Nadobúdateľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

IX. Zodpovednosť za škody

9.1 Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe strany sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy vyvinú maximálne úsilie k tomu, aby nedošlo ku škodám a v prípade ich vzniku boli škody minimalizované.

9.2 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

9.3 Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka, (ust. § 373-386).

9.4 Nadobúdateľ je oprávnený požadovať náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatením akejkoľvek v tejto zmluve dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Nadobúdateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorú je možné vymáhať i osobitne.X. Odstúpenie od zmluvy

10.1 Túto zmluvu možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

10.2 V prípade písomnej dohody sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom uvedeným v tejto dohode. Súčasťou tejto dohody je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

10.3 Nadobúdateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Dodávateľ poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Dodávateľ:

(i)        je v omeškaní s riadnym odovzdaním softvéru podľa tejto zmluvy o viac ako 20 dní alebo

(ii)       neodstráni reklamované vady spôsobom a v lehotách podľa tejto zmluvy alebo

(iii)     softvér nebude dodaný v súlade s článkom II. tejto zmluvy alebo

(iv)     opakovane poruší svoje práva v povinnosti alebo opakovane nesplní svoje záväzky vyplývajúce     z tejto zmluvy.

1.         Nadobúdateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nevratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.10.4 Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút a úrokov z omeškania.

10.5 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky vzájomne prijaté plnenia a do 30 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vysporiadať všetky finančné záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Nadobúdateľa zostáva jeho nárok na náhradu škody zachovaný a Dodávateľovi nevznikajú žiadne ďalšie nároky v súvislosti s odstúpením od zmluvy.Článok X.

Záverečné ustanovenia

10.1 Vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2 V prípade, že pri plnení zmluvy vzniknú spory, budú sa obe Zmluvné strany snažiť vyriešiť spory vzájomnou dohodou, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi Zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

10.3 Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časti, alebo z nej vyplývajúce uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť je, alebo ak sa stane neplatné alebo právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie nahradia bezodkladne účinným, ktoré sa čo najviac hospodársky i vecne priblíži sledovanému účelu.

10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

10.5 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

10.6 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

10.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá Zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

10.8 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí príloha:

Príloha č. 1: Technický list reálne dodaného softvéru

Príloha č. 2: Rozsah funkcionalít

10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že vyjadruje ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.Dodávateľa:                                                                                     Nadobúdateľ                   

V.................., dňa ……………..                                                      V.................., dňa ……………..

 

 

........................................

 

 

     ........................................

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2: Rozsah funkcionalítTechnická špecifikácia softwaru a zariadení pre inteligentnú kompostáreň.

 

1.       Software – pracovné prostredie + verejne dostupný portál

 

Požadované funkcie softvérového vybavenia – pracovné prostredie

-          Nastavenie procesných profilov a hraničných hodnôt jednotlivých senzorov spolu nastavením upozornení

-          Tvorba automatických algoritmov pre vyhodnocovanie stavových parametrov prostredia – kompostoviska

-          Riešenie modulárnym spôsobom – s možnosťou dopracovania modulov

-          Senzorové dáta vrátane histórie

-          Tvorba exportných zostáv

-          Aplikačné rozhrania API s autorizáciou/autentifikáciou s IP blokáciou a quótami pre pripojenia – dáta zo senzorov

 

Požadované funkcie softvérového vybavenia - verejne dostupný portál

-          Rozhranie pre informovanie verejnosti o stave kompostoviska

-          Informačný blog

-          Vytváranie a manažment užívateľských profilov

-          Registrácia požiadaviek/dopytov užívateľov

-          Systém riadenia obsahu

 

Technické požiadavky na softvérové vybavenie – pracovné prostredie aj verejne dostupný portál

-          Multiužívateľský prístup s nastavením jednotlivých prístupov a oprávnení k jednotlivým uceleným častiam administračného systému.

-          Kompatibilita s prehliadačmi (IE, Mozilla, Google Chrome, Opera) verzií od roku 1.1.2012.

-          Spracovanie administračného systému a užívateľského rozhrania podľa zákona č. 275/2006 Z. z.. v znení neskorších predpisov a všetkých príloh tohto zákona ako aj nového výnosu č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

-          Príprava užívateľskej príručky v elektronickej podobe vo formáte PDF a integráciou do administračného systému.

-          Implementácia užívateľsky definovaného JSONP rozhrania pre export/import dát z a do mobilných systémov s administrátorom nastaviteľným zoznamom výstupných dát.

-          XML export/import v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z.. v znení neskorších predpisov a všetkých príloh tohto zákona.

-          Systém musí podporovať verziovanie obsahu.

-          Musí mať výstup akýchkoľvek podstránok v tlačovom formáte alebo v PDF.

-          Podpora bezpečného pripojenie prostredníctvom HTTPS.

-          Systém musí spĺňať požiadavky General Data Protection Regulation Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

 

Ďalšie požiadavky na softwarové riešenie

-          Dodanie spoločne so zapojením na existujúce senzorové riešenie.

-          Dĺžkovo neobmedzená licencia na nekomerčné využitie pre jednu kompostáreň.

 

 

2.       Teplotný senzor – povrchový

Termočlánok:                                                           4/20mA

Autokalibrácia:                                                        áno

Rozsah merania teploty:                                      -21C až +100C

IP65 krytie:                                                               áno

Komunikačné štandardy:                                 RF, LoRa, Zigbee, WiFi – alebo akvivalent

Materiál:                                                                    nerez

Montážna kotva:                                                    áno

Šírka:                                                                           max. 300mm

Dĺžka:                                                                          max. 300mm

Výška:                                                                         max. 100mm

 

3.       Teplotný senzor – zemný

Termočlánok:                                                           4/20mA

Autokalibrácia:                                                        áno

Rozsah merania teploty:                                      -21C až +100C

IP65 krytie:                                                               áno

Komunikačné štandardy:                                    RF, LoRa, Zigbee,    

                                                                              WiFi– alebo akvivalent

Rozlíšenie:                                                                 0,1°C

Komunikačné štandardy:                                 RF, LoRa, Zigbee, WiFi

Materiál:                                                                    nerez

Montážna kotva:                                                    áno

Šírka:                                                                           max. 300mm

Dĺžka:                                                                          max. 300mm

Výška:                                                                         max. 100mm

 

4.       Senzor plynov – CO2

Rozsah:                                                                       0 až 10 000ppm

Presnosť:                                                                   min. 3%

Výstupy:                                                             digitálne aj analógové

IP65 krytie:                                                               áno

Komunikačné štandardy:                                    RF, LoRa, Zigbee,

                                                                              WiFi– alebo akvivalent

Napätie výstupov:                                             od 0,4 do 2V

Rýchlosť merania:                                             min. každé 2s

Komunikačné štandardy:                                 RF, LoRa, Zigbee, WiFi

Materiál:                                                                    nerez

Montážna kotva:                                                    áno

Šírka:                                                                           max. 300mm

Dĺžka:                                                                          max. 300mm

Výška:                                                                         max. 100mm

 

5.       Senzor plynov – CH4

Technológia merania:                                           infračervené žiarenie

Rozsah:                                                                       od 0 do 100%

Presnosť:                                                                    min. 0.01 % pre obsah metánu do 10% a s rozlíšením minimálne 0.1% pre rozsah objemu 10-100%

IP65 krytie:                                                               áno

Komunikačné štandardy:                                     RF, LoRa, Zigbee, WiFi– alebo akvivalent

Výstupy:                                                                     digitálne aj analógové

Napätie výstupov:                                                  od 0,4 do 2V

Rýchlosť merania:                                                   min. každé 2s

Neinvazívne a nedeštruktívne meranie:                       áno

Materiál:                                                                                    nerez

Montážna kotva:                                                                    áno

Šírka:                                                                                           max. 300mm

Dĺžka:                                                                                          max. 300mm

Výška:                                                                                         max. 100mm
          
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.