Výzva na predkladanie ponúk

zákazka nad 100 000 eur

(ďalej len „Výzva“) vypracovaná podľa bodu 1.1. , časti 2 Metodického výkladu CKO č. 6 - Programové obdobie 2014 – 2020, ktoré bolo vydané Centrálnym koordinačným orgánom - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. c) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov dňa 09.10.2018 (ďalej aj ako “Metodický výklad”) a v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní
 

 1.    Identifikácia prijímateľa:

Názov:                               M T J interiér, s.r.o.

Sídlo:                                 Štefánikova štvrť 2824, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

IČO:                                   36 400 211

Zapísaný v:                        OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka: 13039/L

Zastúpený:                         Ján Janiš, konateľ

Kontaktná osoba:               Matej Novotný – splnomocnená osoba

E-mail:                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.2.    Predmet zákazky:

2.1. Názov zákazky:    „Zvýšenie technologickej úrovne v spoločnosti

                                         M T J interiér, s.r.o. - 3“

2.2. CVP kódy:

38636110-6 – Priemyselné lasery

                                                      42611000-2 – Špeciálne obrábacie stroje

                                                      42636100-4 – Hydraulické lisy

                                                      Súvisiace služby – hlavný slovník

                                                      51100000-3 -Inštalácia elektrických a mechanických zariadení2.3. Stručný opis zákazky: Zvýšenie technologickej úrovne v spoločnosti M T J interiér, s.r.o. - 3 “2.4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmet zákazky):


1. PREDMET OBSTARÁVANIA:

Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 2 logických celkov a to :

I.                    Laserový rezací stroj

II.                 Hydraulický CNC ohraňovací stroj

Spoločný slovník obstarávania.

Hlavný predmet – hlavný slovník CPV:

38636110-6 – Priemyselné lasery

                                                      42611000-2 – Špeciálne obrábacie stroje

                                                      42636100-4 – Hydraulické lisy

                                                      Súvisiace služby – hlavný slovník

                                                      51100000-3 -Inštalácia elektrických a mechanických zariadení

Predmet zákazky sa člení na časti : Áno.

I. časť – Laserový rezací stroj

II. časť – Hydraulický CNC ohraňovací stroj


Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obidve časti zákazky.

 

2.5. Predpokladaná hodnoty zákazky: 351 966,66 EUR bez DPH (pre obidve časti spolu).

3.    ZÁSADNÉ PRAVIDLO PRE OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Ak je niekde v opise predmetu zákazky použitý názov výrobcu, výrobku, alebo ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, prijímateľ umožní nahradiť takýto výrobok "ekvivalentným" výrobkom, alebo "ekvivalentom" technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je predmet zákazky určený. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky môže uchádzač predložiť aj "ekvivalent" inej značky, pričom výrobky musia spĺňať všetky úžitkové a prevádzkové parametre.

4.    PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

I. časť predmetu zákazky - Čeľusťový drvičZdroj laseru ............................................................................ Fiber laser

Výstupný výkon ......................................................................minimálne: 4000 W

Rozmer páleného plechu .........................................................minimálne:   3000 x 1500 mm

Váha páleného plechu .............................................................minimálne:  180kg/m2

Pohyb v osiach X,Y,Z ............................................................minimálne: 3050 x 1550 x 125 mm                                              

Rýchlosť polohovania osi X ...................................................minimálne: 85 m/min

Rýchlosť polohovania osi Y ...................................................minimálne: 85 m/min

Druhy spracovávaných materiálov .........................................oceľ, nerez, hliník

Maximálne hrúbky rezaného materiálu...................................Konštrukčná oceľ 20 mm

Maximálne hrúbky rezaného materiálu...................................Nerezová oceľ 10 mm

Maximálne hrúbky rezaného materiálu...................................Hliník      12 mm                                                                                              

Ovládací softvér stroja v slovenskom jazyku..........................     áno

Kancelársky softvér pre import a konverziu do ovládacieho CAM s

optimalizáciou využitia materiálu v slovenskom jazyku.............................áno

Doprava, Inštalácia, zaškolenie ..................................................................áno

Záruka ........................................................................................minimálne: 24 mesiacovČasť 2. predmetu zákazky - Hydraulický CNC ohraňovací lisDĺžka ohybu lisu ......................................................................3000 - 3100 mm

Pracovná sila lisu ......................................................................minimálne: 100 ton

priechod medzi stojanmi ...........................................................minimálne: 2600 mm

vyloženie v stojanoch ............................................................... minimálne: 400 mm

Počet CNC riadených osí .........................................................minimálne Y1, Y2, X, R           4 osi

Dráha motoricky prestaviteľného CNC dorazu v osi X: ........... minimálne: 650 mm

Príkon hlavného elektromotora ..................................................minimálne: 15 kW

Hmotnosť stroja ........................................................................minimálne: 10000 kg

Dotykový CNC riadiaci systém v slovenskom jazyku ..............................áno

Of-line softvér pre počítač .........................................................................áno

Automatická motorická kompenzácia priehybu – bombírung ...................áno

Laserová ochrana rúk – lúč vedený pod špičkou horného nástroja ...........áno

Guľôčkové skrutky zadného dorazu v osi X .............................................áno

Lineárne guľôčkové vedenia zadného dorazu v osi X ...............................áno

Dvojbodové uloženie predných podpier (Lineárne guľôčkové vedenia

alebo guľôčkové ložiská) .......................................................................... áno

Základný horný a spodný nástroj .............................................................. áno

Doprava, Inštalácia, Hydraulický olej, zaškolenie .................................... áno

Záruka ........................................................................................minimálne: 24 mesiacov5.    Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu kúpnej zmluvy:

3.1.  Termín a miesto dodania predmetu zákazky:

Predpokladaná doba dodania pre logický celok 1: do 6 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.Predpokladaná doba dodania pre logický celok 2: do 5 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.3.2.  Miesto plnenia (dodania diela):Miesto plnenia (dodania diela): sídlo spoločnosti M T J interiér, s.r.o., Štefániková štvrť 2824, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SR.6.    Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 06.11.2020 o 10:00 hod.7.    Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky:
Akceptujú sa ponuky zaslané e-mailom na adresu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.8.    Spôsob predloženia ponuky:
Elektronickou poštou podľa bodu 7.9.    Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

1. Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia celková cena za predmet zákazky.

2. Posudzuje sa Cena bez   DPH uvedená v návrhu uchádzača na hodnotenie kritéria.

3. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

10.              Pokyny na zostavenie ponuky:

1.       

2.         10.1        Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.10.2        Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, čiže musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.11.              Obsah ponuky:

Prijímateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné dokumenty a údaje podľa bodu 11.1 až 11.8 t.j.:11.1          Zoznam dodávok tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia zákazky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorým preukáže realizáciu minimálne dvoch dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, a to v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky (pre I. časť Laserový rezací stroj), a to v minimálnej hodnote 300.000 EUR bez DPH pre každú zákazku a realizáciu minimálne dvoch dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (2. časť Hydraulický CNC ohraňovací lis) a to v minimálnej hodnote 40.000 EUR bez DPH pre každú zákazku. Zoznam dodaných tovarov musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou osobou oprávnenou konať za uchádzača.11.2          Zoznam predložených dokladov a dokumentov (tzv. súpis dokumentov), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.11.3          Cenovú ponuku s uvedením technických parametrov ponúknutého zariadenia11.4          Návrh na plnenie kritéria, vypracovaný podľa bodu 12.11.5          Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh Zmluvy o dielo (2x), a to v súvislosti s oboma časťami, na ktoré sa zákazka delí11.6          V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.11.7          Doklad o oprávnení dodávať tovar (napríklad výpis z obchodného registra – postačuje fotokópia), ktorý zodpovedá predmetu zákazky, nakoľko obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.11.8          Potenciálny dodávateľ môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti čestným vyhlásením, pričom na požiadanie poskytne prijímateľovi doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil; potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný je povinný pred podpisom zmluvy/zadaním objednávky predložiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením; potenciálny dodávateľ doručí doklady prijímateľovi do piatich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti, ak prijímateľ neurčil dlhšiu lehotu; ak potenciálny dodávateľ nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude vyhodnotený potenciálny dodávateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí;


12.              Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ UCHÁDZAČAUchádzač - názov:

Sídlo uchádzača:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Kontaktné údaje (tel., e-mail):

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku: „Zvýšenie technologickej úrovne v spoločnosti M T J interiér, s.r.o. - 3.Kritérium: Cena

Popis

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

Lasérový rezací stroj – I. časť

 Hydraulický CNC ohraňovací stroj – II. časťZvýšenie technologickej úrovne spoločnosti-3

(spolu)

 V .................... dňa ........................                                                 .......................................                                                                             podpis uchádzača    

  13. Spôsob určenia ceny – ocenenie predmetu zákazky

1. Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách.

2. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť uvedená v eurách, matematicky zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta, musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky tak, ako je to uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk zákazka nad 100 000 eur (ďalej len „výzva“) .

3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. Cena uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena celkom.

4. Platobné podmienky sú stanovené vo výzve v bode 14.

5. Podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky je Bod 4. Podrobný opis predmetu zákazky tejto výzvy. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou tovaru predmetnej zákazky.

6. Prijímateľ požaduje, aby súčasťou ceny predmetu zákazky bola aj montáž, inštalácia, dodávateľská dokumentácia, záručný servis a dodávka predmetu zákazky na miesto dodania.

7. Uchádzač vyplní Návrh na plnenie kritérií – Ocenenie predmetu zákazky, ktorá je súčasťou tejto výzvy v bode 12.14. Platobné podmienky1.      Prijímateľ uviedol platobné podmienky realizácie predmetu zákazky v Zmluvách o dielo nachádzajúcich sa vo Výzve, pričom každej časti zákazky prislúcha jedna Zmluva o dielo. Prijímateľ požaduje aby uchádzač predložil v cenovej ponuke zmluvu podľa zmluvných podmienok, uvedených v predmetnej Zmluve o dielo na obe časti .2.      Prijímateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak

a)      ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve
na predkladanie ponúk,


b)      ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie (pozn. tieto okolnosti je prijímateľ povinný pomenovať a odôvodniť zrušenie postupu zadávania zákazky)3.      Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh Zmluvy o dielo, a to v súvislosti s oboma časťami, na ktoré sa zákazka delí.4.      Do návrhu Zmlúv o dielo nesmú byť zapracované zmeny, ktoré by boli v rozpore s výzvou, menili by rovnováhu zmluvných povinností v neprospech prijímateľa, zvyšovali by mieru povinností v neprospech prijímateľa, zvyšovali cenu plnenia či mali iný podstatný vplyv na jej obsah. Pokiaľ uchádzač takéto zmeny v návrhu Zmlúv o dielo v ponuke uskutoční, bude to v rozpore s požiadavkami prijímateľa na predmet zákazky. Nepripúšťajú sa žiadne sankcie za porušenie zmluvných povinností prijímateľa, okrem tých ktoré sú uvedené v návrhoch Zmlúv o dielo nachádzajúcich sa v tejto výzve.

V Martine, dňa 23.10.2020

...................................................
Matej Novotný
splnomocnená osoba pre VO

 

 

Zmluva o dielo

1.     časť predmetu zákazky – Laserový rezací stroj 
   


Zhotoviteľ:                                                      

                                                          

     Štatutárny zástupca:            

     Bankové spojenie:                                      

    Číslo účtu :                                                                                    

                                                                      

    IČO:                                                          

     DIČ:                                                          

     DIČ DPH:                                                              

     Tel./Fax :                                                   

     E-mail:                                                       

     (ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ:                                      M T J interiér, s.r.o.

Štefánikova štvrť 2824, 024 01 Kysucké Nové Mesto                                                   

     Štatutárny zástupca:                                    Ján Janiš, konateľ                                

     Bankové spojenie:                                       Tatra banka, a.s.                                 

    Číslo účtu :                                                  SK45 1100 0000 0026 2715 1768                     

    IČO:                                                           36 400 211                              

     DIČ:                                                           2020133599                             

     DIČ DPH:                                                   SK2020133599                                    

     Tel./Fax :                                                    0903 805 546                           

   E-mail:                                                       

     (ďalej len ako „Objednávateľ“)

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.2 Zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač ktorý splnil podmienky stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk, zákazka nad 100 000 eur (ďalej len „výzva“) s predmetom zákazky „Zvýšenie technologickej úrovne v spoločnosti M T J interiér, s.r.o. - 3“.

1.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany zhotoviteľa podľa tejto zmluvy bude financované objednávateľom z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie a vlastných zdrojov objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.Článok II.

Účel a predmet zmluvy

2.1 Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, ako aj dohoda o podmienkach, za ktorých sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi plnenie podľa tejto zmluvy, ktorého výsledkom bude dodanie Laserového rezacieho stroja (ďalej len „dielo“) a to podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa bodu 4. výzvy na predkladanie ponúk Podrobná špecifikácia predmetu zákazky.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa odborne a na vlastné náklady realizovať dielo podľa parametrov a požiadaviek Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa bodu 4. výzvy na predkladanie ponúk Podrobná špecifikácia predmetu zákazky. Dielo musí spĺňať podmienky pre uvedenie diela do prevádzky v súlade s legislatívou EÚ.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady pre Objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotovené dielo podľa predmetu tejto zmluvy odovzdať Objednávateľovi.    

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

                                                                                                                                                                                                           

Článok III.

Cena diela

3.1 Cena za dielo definované v článku II. je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje

celková čiastka bez DPH:...................................EUR

DPH 20%:.........................................................EUR

celková zmluvná cena s DPH:............................EUR (slovom:............................................................)

(ďalej len „cena za dielo“).

3.2 Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu pri vytvorení diela vznikli, a tiež všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s dodaním diela Objednávateľovi, a to až do dodania diela do miesta plnenia v zmysle článku VII. bod 7.4 (najmä no nie výlučne clo, dane, poistenie, režijné náklady, náklady na dopravu, zaškolenie obsluhy, inštaláciu, uvedenie do prevádzky vrátene vstupných revízii).

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu diela nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné meniť a dopĺňať.

3.4 Výška ceny diela je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods.2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.Článok IV.

Platobné podmienky

4.1 Po uzatvorení tejto zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru - daňový doklad na zaplatenie platby vo výške 30% z ceny za dielo (t. j. ........................EUR). Po odoslaní avíza o pripravenosti diela k odoslaniu z výroby do miesta plnenia – dodania podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru - daňový doklad na zaplatenie platby vo výške 60% z ceny za dielo (t .j. ............................EUR). Po úplnom zhotovení a odovzdaní diela vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi na zvyšnú časť ceny za dielo (10%, čo predstavuje ..............................EUR) faktúru - daňový doklad, ktorej povinnou prílohou je protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na lehote splatnosti faktúr 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom. Fakturačnou adresou je sídlo Objednávateľa.

4.2 Faktúra - daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného doklad, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia
a ostatné náležitosti v súlade s úvodnými ustanoveniami tejto zmluvy.
Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Objednávateľ oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.


4.3 Na účely tejto zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Zhotoviteľovi môže považovať aj započítanie pohľadávok Zhotoviteľa a Objednávateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.Článok V.

     Súčinnosť, práva, povinnosti a zodpovednosť zmluvných strán

5.1 Objednávateľ i Zhotoviteľ sa zaväzujú, že si počas trvania zmluvy budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť.

5.2 Pred zahájením prác Objednávateľ určí zodpovedné osoby, ktoré budú mať patričné právomoci rozhodovať a jednať v mene Objednávateľa v otázkach týkajúcich sa zhotovenia diela, a ktoré budú zabezpečovať komunikáciu so Zhotoviteľom.

5.3 Objednávateľ je povinný písomne alebo elektronickou poštou poskytovať Zhotoviteľovi pravdivé, správne a úplné informácie. Akékoľvek informácie poskytnuté Objednávateľom majú dôvernú povahu.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi podklady ku zhotoveniu diela, sú tieto majetkom Objednávateľa a po protokolárnom odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný všetky podklady Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr v lehote 5 dní, vrátiť.Článok VI.

Dodacie a preberacie podmienky

6.1 Plnenie v zmysle tejto zmluvy bude poskytované Zhotoviteľom riadne a včas.

6.2 Zhotoviteľ splní svoj záväzok z tejto zmluvy riadnym zhotovením diela podľa podmienok špecifikovaných v článku II. tejto zmluvy a jeho dodaním a odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať Objednávateľovi aj všetky atesty, doklady a dokumenty oprávňujúce Objednávateľa k nakladaniu s predmetom zmluvy, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy, návody k obsluhe v slovenskom alternatívne českom jazyku a iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s dodaním technického zariadenia. Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že predmet zmluvy je nedokončený a nespôsobilý k odovzdaniu a to až do doby splnenia uvedenej podmienky.

6.3 Ak dohoda zmluvných strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúce dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.

6.4 O priebehu odovzdania a prevzatia diela je Zhotoviteľ povinný vypracovať protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „protokol“). V protokole bude uvedený spôsob odovzdania diela, opis diela, čas, meno Zhotoviteľa, meno Objednávateľa, zoznam protokolov, návodov a pod. K odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde v mieste sídla Objednávateľa ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, medzi zástupcami zmluvných strán. K prevzatiu diela dôjde na základe protokolu, podpísaného zástupcami zmluvných strán po odovzdaní diela bez vád a v termínoch podľa tejto zmluvy. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu.

6.5 Ak dielo nespĺňa požiadavky a parametre podľa špecifikácie zadanej Objednávateľom v tejto zmluve (článok II. a článok VIII.), má toto dielo vady. Výskyt vady na diele je dôvodom pre odmietnutie podpísania protokolu a vrátenie diela na opravu, resp. úpravu Zhotoviteľovi. Potrebné úpravy vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady, v lehote určenej obidvomi zmluvnými stranami.Článok VII.

   Termíny a miesto plnenia

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ dodá a protokolárne odovzdá dielo Objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy najneskôr do 6 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa o termíne odovzdania diela aspoň 48 hodín vopred.

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnutý termín plnenia dodržať. Dodržanie dohodnutého termínu plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve.

7.3 Objednávateľ má právo vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny diela, za každý deň omeškania realizácie diela (termín v zmysle bodu 7.1 tejto zmluvy). Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

7.4 Miesto plnenia (dodania diela): sídlo spoločnosti M T J interiér, s.r.o., Štefániková štvrť 2824, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SR.

    

Článok VIII.

Prevod vlastníckeho práva, užívanie diela

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktoré Objednávateľovi riadne dodá je bez akýchkoľvek právnych vád a neporušuje práva tretích strán. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu (8.1) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo pre vlastné potreby a neumožní použitie diela žiadnej inej osobe ako Objednávateľovi. Uvedené platí o diele ako celku ako i o jeho častiach a to i po ukončení tejto zmluvy.

8.3 Objednávateľ nadobúda dňom protokolárneho odovzdania diela podľa článku VI. bod 6.4 tejto zmluvy vlastnícke právo k dielu a ostatným veciam, ktoré sa majú stať podľa tejto zmluvy jeho vlastníctvom.Článok IX.

Záruka, právne vady, nároky z vád diela

9.1 Dielo má vady, ak po jeho spracovaní nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve (článok II. a článok VIII.).

9.2 Zhotoviteľ poskytuje záruku, že dielo má ku dňu podpisu protokolu podľa článku VI. bod 6.4 tejto zmluvy vlastnosti uvedené v špecifikácii diela podľa tejto zmluvy (Príloha č. 1).

9.3 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní diela dielo prehliadnuť a v prípade zistenia vád diela, tieto bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi.

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo si po stanovenú dobu (záručná doba) zachová vlastnosti zmluvne dohodnuté, určené technickými normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Táto doba sa predlžuje o čas od nahlásenia vady po jej odstránenie ak sa predmet zmluvy nedá používať, a to aj opakovane. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela, a to od dátumu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Po dobu záručnej doby sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje na základe písomnej reklamácie s opisom vady diela, túto vadu na vlastné náklady do piatich pracovných dní od nahlásenia vady bezplatne odstrániť. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou sú splatné do troch dní od ich uplatnenia zo strany Objednávateľa.9.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, pokiaľ boli spôsobené použitím podkladov odovzdaných mu k spracovaniu Objednávateľom v prípade, že Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol nevhodnosť týchto podkladov zistiť alebo na ne Objednávateľa upozorniť a Objednávateľ na ich použití trval.

9.7 Záruka sa nevzťahuje na odchýlky, poškodenia a vady vzniknuté nesprávnym používaním diela, nesprávnou inštaláciou, preťažením, zanedbaním povinnej údržby či použitím nevhodného materiálu.

9.8 Ak sa zmluvné strany nedohodnú, či je vada oprávnená resp. odstránená alebo nie, v prípade sporu zmluvných strán zodpovie sporné otázky nezávislý odborník, stanovený dohodou zmluvných strán v lehote do dvoch (2) pracovných dní odo dňa, kedy stanovisko zmluvnej strany, ktorá tvrdí, že vada uplatnená písomnou reklamáciou nie je oprávnená, resp. odo dňa, kedy stanovisko zmluvnej strany, ktorá tvrdí, že reklamovaná vada nebola odstránená, bolo doručené druhej zmluvnej strane, pričom jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. V prípade ak sa zmluvné strany na osobe nezávislého odborníka podľa tohto bodu nedohodnú alebo nezávislý odborník položenú otázku v lehote stanovenej zmluvnými stranami jednoznačne nezodpovie, rozhodne o tejto otázke príslušný súd v zmysle článku XIV. bod 14.2.

Článok X.

Zodpovednosť za škody

10.1   Každá zo zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe strany sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy vyvinú maximálne úsilie k tomu, aby nedošlo ku škodám a v prípade ich vzniku boli škody minimalizované.

10.2   Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

10.3 Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka, (ust. § 373-386).

10.4   Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatením akejkoľvek v tejto zmluve dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorú je možné vymáhať i osobitne.Článok XI.

Ochrana informácií

11.1   Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany majú právo požadovať navzájom doloženie dostatočnosti utajenia dôverných informácií. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako i iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.

11.2   Právo používať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe zmluvné strany iba v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práva a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

11.3   Za dôverné informácie sa bez ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie, ktoré neboli niektorou zo zmluvných strán označené ako verejné a ktoré sa týkajú tejto zmluvy a jej plnenia (najmä informácie o právach a povinnostiach strán ako i informácie o cenách), ktoré sa týkajú niektorej zo strán (najmä obchodné tajomstvá, informácie o ich činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, know-how) alebo informácie pre nakladanie s ktorými je stanovený právnymi predpismi zvláštny režim utajenia (najmä hospodárske tajomstvá, štátne tajomstvá, bankové tajomstvá, služobné tajomstvá). Ďalej sa považujú za dôverné informácie také informácie, ktoré sú ako dôverné výslovne niektorou zo strán označené.

11.4   Za dôverné informácie sa v žiadnom prípade nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne prístupnými, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie získané na základe postupu nezávislého na tejto zmluve alebo druhej strane, pokiaľ je strana, ktorá informácie získala, schopná túto skutočnosť doložiť, a nakoniec informácie poskytnuté treťou osobou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.

11.5   Zhotoviteľ si je vedomý toho, že všetky informácie, týkajúce sa údajov o klientoch, ale aj zamestnancoch Objednávateľa sú chránené zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.6   Zhotoviteľ vyhlasuje, že so všetkými získanými informáciami a údajmi bude zaobchádzať s tou istou opatrnosťou a diskrétnosťou, s akou postupuje u vlastných informácií, ktoré si neželá, aby boli zverejnené, publikované alebo rozširované. Zhotoviteľ získané údaje nepostúpi inej, než Objednávateľom vopred písomne schválenej tretej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Objednávateľovi ako poskytovateľovi informácií, ako aj subjektu, ktorého sa informácie týkajú, ich neoprávneným použitím, odhalením, nedostatočnou ochranou, vrátane škody spočívajúcej v strate dôveryhodnosti Objednávateľa alebo subjektu, ktorého sa informácie týkajú a ich zvýšených nákladov v súvislosti so vznikom škody, prípadne inej ujmy.

11.7 Ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek z ustanovení tohto článku XI. zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.Článok XII.

Ukončenie zmluvy

12.1   Túto zmluvu možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

12.2   V prípade písomnej dohody sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom uvedeným v tejto dohode. Súčasťou tejto dohody je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

12.3   Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Zhotoviteľ poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Zhotoviteľ:

(i)       je v omeškaní s riadnym odovzdaním diela o viac ako 30 dní

(ii)      porušenie podmienok dojednaných v článku XI.

(iii)     neodstráni vady diela spôsobom a v lehotách podľa článku IX. a článku VI. bod 6.5 tejto zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o NFP medzi Objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to bez akejkoľvek sankcie zo strany Zhotoviteľa.

12.4   Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút, úrokov z omeškania, ochrany informácií, zabezpečenia pohľadávky ktorejkoľvek zo zmluvných strán, riešení sporov a ustanovení týkajúcich sa tých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po odstúpení.

12.5   V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky vzájomne prijaté plnenia a do 30 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vysporiadať všetky finančné záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa zostáva jeho nárok na náhradu škody zachovaný a Zhotoviteľovi nevznikajú žiadne ďalšie nároky v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

12.6   Všetky ustanovenia článkov VIII, IX, X, XI, XII zostávajú platné aj po ukončení tejto zmluvy.Článok XIII.

Osobitné ustanovenia

13.1 Zhotoviteľ pri zhotovení diela (použije/nepoužije- vybrať relevantnú možnosť) subdodávateľov. Podiel zákazky, ktorý zadá subdodávateľom predstavuje ........... % t. j. .................... € bez DPH z ceny diela. Navrhovaným subdodávateľom (je/sú- vybrať relevantnú možnos)ť..............................................................................................................................................................................................Predmetom subdodávky (je/sú - vybrať relevantnú možnosť)...................................................................................

13.2 V prípade, že počas plnenia zmluvy bude zo strany Zhotoviteľa pripravovaná, resp. navrhovaná zmena pôvodného subdodávateľa je tento povinný na túto záležitosť Objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu informovať, a to najneskôr päť kalendárnych dní pred nástupom nového subdodávateľa, ktorý má nastúpiť namiesto pôvodného subdodávateľa, s uvedením dôvodu tejto ním navrhovanej zmeny, spolu s návrhom na nového subdodávateľa, s uvedením jeho identifikačných údajov, pričom aj tento nový subdodávateľ musí spĺňať všetky podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní. Uskutočnená zmena subdodávateľa však musí byť potvrdená písomnou dohodou oboch zmluvných strán.Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

14.1 Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2 V prípade, že pri plnení zmluvy vzniknú spory, budú sa obe zmluvné strany snažiť vyriešiť spory vzájomnou dohodou, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

14.3      Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časti, alebo z nej vyplývajúce uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť je, alebo ak sa stane neplatné alebo právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie nahradia bezodkladne účinným, ktoré sa čo najviac hospodársky i vecne priblíži sledovanému účelu.

14.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

14.5 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

14.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (ITMS kód: 313012R266) a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä Poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, Osoby prizvané orgánmi uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Es, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

14.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

14.8      Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria tieto prílohy:

Príloha č. 1: Technická špecifikácia diela – skutočnej dodávky zariadenia

14.9      Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že vyjadruje ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Zhotoviteľ:                                          Objednávateľ:             

V.................., dňa ……………..              V....................................., dňa …………………..Názov spoločnosti

Oprávnená osoba - funkcia

  M T J interiér, s.r.o.

   Ján Janiš - konateľ

_______________________________________________Zmluva o dielo

2.časť predmetu zákazky – Hydraulický CNC ohraňovací lis 
   


Zhotoviteľ:                                                      

                                                          

     Štatutárny zástupca:            

     Bankové spojenie:                                      

    Číslo účtu :                                                                                    

                                                                      

    IČO:                                                          

     DIČ:                                                          

     DIČ DPH:                                                              

     Tel./Fax :                                                   

     E-mail:                                                       

     (ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ:                                                 M T J interiér, s.r.o.

Štefánikova štvrť 2824, 024 01 Kysucké Nové Mesto                                                    

     Štatutárny zástupca:                                    Ján Janiš, konateľ                                

     Bankové spojenie:                                       Tatra banka, a.s.                                 

    Číslo účtu :                                                  SK45 1100 0000 0026 2715 1768                     

    IČO:                                                           36 400 211                              

     DIČ:                                                           2020133599                             

     DIČ DPH:                                                   SK2020133599                                    

     Tel./Fax :                                                    0903 805 546                           

   E-mail:                                                       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

     (ďalej len ako „Objednávateľ“)

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.2 Zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač ktorý splnil podmienky stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk, zákazka nad 100 000 eur (ďalej len „výzva“) s predmetom zákazky „Zvýšenie technologickej úrovne v spoločnosti M T J interiér, s.r.o. - 3“.

1.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany zhotoviteľa podľa tejto zmluvy bude financované objednávateľom z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie a vlastných zdrojov objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.Článok II.

Účel a predmet zmluvy

2.1 Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, ako aj dohoda o podmienkach, za ktorých sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi plnenie podľa tejto zmluvy, ktorého výsledkom bude dodanie Hydraulického CNC ohraňovacieho lisu (ďalej len „dielo“) a to podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa bodu 4. výzvy na predkladanie ponúk Podrobná špecifikácia predmetu zákazky..

2.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa odborne a na vlastné náklady realizovať dielo podľa parametrov a požiadaviek Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa bodu 4. výzvy na predkladanie ponúk - Podrobná špecifikácia predmetu zákazky.. Dielo musí spĺňať podmienky pre uvedenie diela do prevádzky v súlade s legislatívou EÚ.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady pre Objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotovené dielo podľa predmetu tejto zmluvy odovzdať Objednávateľovi.    

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

                                                                                                                                                                                                           

Článok III.

Cena diela

3.1 Cena za dielo definované v článku II. je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje

celková čiastka bez DPH:...................................EUR

DPH 20%:.........................................................EUR

celková zmluvná cena s DPH:............................EUR (slovom:............................................................)

(ďalej len „cena za dielo“).

3.2 Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu pri vytvorení diela vznikli, a tiež všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s dodaním diela Objednávateľovi, a to až do dodania diela do miesta plnenia v zmysle článku VII. bod 7.4 (najmä no nie výlučne clo, dane, poistenie, režijné náklady, náklady na dopravu, zaškolenie obsluhy, inštaláciu, uvedenie do prevádzky vrátene vstupných revízii).

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu diela nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné meniť a dopĺňať.

3.4 Výška ceny diela je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods.2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.Článok IV.

Platobné podmienky

4.1 Po uzatvorení tejto zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru - daňový doklad na zaplatenie platby vo výške 30% z ceny za dielo (t. j. ........................EUR). Po odoslaní avíza o pripravenosti diela k odoslaniu z výroby do miesta plnenia – dodania podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru - daňový doklad na zaplatenie platby vo výške 60% z ceny za dielo (t .j. ............................EUR). Po úplnom zhotovení a odovzdaní diela vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi na zvyšnú časť ceny za dielo (10%, čo predstavuje ..............................EUR) faktúru - daňový doklad, ktorej povinnou prílohou je protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na lehote splatnosti faktúr 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom. Fakturačnou adresou je sídlo Objednávateľa.

4.2 Faktúra - daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného doklad, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia
a ostatné náležitosti v súlade s úvodnými ustanoveniami tejto zmluvy.
Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Objednávateľ oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.


4.3 Na účely tejto zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Zhotoviteľovi môže považovať aj započítanie pohľadávok Zhotoviteľa a Objednávateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.

Článok V.

     Súčinnosť, práva, povinnosti a zodpovednosť zmluvných strán

5.1 Objednávateľ i Zhotoviteľ sa zaväzujú, že si počas trvania zmluvy budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť.

5.2 Pred zahájením prác Objednávateľ určí zodpovedné osoby, ktoré budú mať patričné právomoci rozhodovať a jednať v mene Objednávateľa v otázkach týkajúcich sa zhotovenia diela, a ktoré budú zabezpečovať komunikáciu so Zhotoviteľom.

5.3 Objednávateľ je povinný písomne alebo elektronickou poštou poskytovať Zhotoviteľovi pravdivé, správne a úplné informácie. Akékoľvek informácie poskytnuté Objednávateľom majú dôvernú povahu.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi podklady ku zhotoveniu diela, sú tieto majetkom Objednávateľa a po protokolárnom odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný všetky podklady Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr v lehote 5 dní, vrátiť.Článok VI.

Dodacie a preberacie podmienky

6.1 Plnenie v zmysle tejto zmluvy bude poskytované Zhotoviteľom riadne a včas.

6.2 Zhotoviteľ splní svoj záväzok z tejto zmluvy riadnym zhotovením diela podľa podmienok špecifikovaných v článku II. tejto zmluvy a jeho dodaním a odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať Objednávateľovi aj všetky atesty, doklady a dokumenty oprávňujúce Objednávateľa k nakladaniu s predmetom zmluvy, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy, návody k obsluhe v slovenskom alternatívne českom jazyku a iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s dodaním technického zariadenia. Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že predmet zmluvy je nedokončený a nespôsobilý k odovzdaniu a to až do doby splnenia uvedenej podmienky.

6.3 Ak dohoda zmluvných strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúce dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.

6.4 O priebehu odovzdania a prevzatia diela je Zhotoviteľ povinný vypracovať protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „protokol“). V protokole bude uvedený spôsob odovzdania diela, opis diela, čas, meno Zhotoviteľa, meno Objednávateľa, zoznam protokolov, návodov a pod. K odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde v mieste sídla Objednávateľa ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, medzi zástupcami zmluvných strán. K prevzatiu diela dôjde na základe protokolu, podpísaného zástupcami zmluvných strán po odovzdaní diela bez vád a v termínoch podľa tejto zmluvy. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu.

6.5 Ak dielo nespĺňa požiadavky a parametre podľa špecifikácie zadanej Objednávateľom v tejto zmluve (článok II. a článok VIII.), má toto dielo vady. Výskyt vady na diele je dôvodom pre odmietnutie podpísania protokolu a vrátenie diela na opravu, resp. úpravu Zhotoviteľovi. Potrebné úpravy vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady, v lehote určenej obidvomi zmluvnými stranami.Článok VII.

   Termíny a miesto plnenia

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ dodá a protokolárne odovzdá dielo Objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy najneskôr do 5 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa o termíne odovzdania diela aspoň 48 hodín vopred.

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnutý termín plnenia dodržať. Dodržanie dohodnutého termínu plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve.

7.3 Objednávateľ má právo vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny diela, za každý deň omeškania realizácie diela (termín v zmysle bodu 7.1 tejto zmluvy). Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

7.4 Miesto plnenia (dodania diela): sídlo spoločnosti M T J interiér, s.r.o., Štefániková štvrť 2824, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SR.

    

Článok VIII.

Prevod vlastníckeho práva, užívanie diela

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktoré Objednávateľovi riadne dodá je bez akýchkoľvek právnych vád a neporušuje práva tretích strán. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu (8.1) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo pre vlastné potreby a neumožní použitie diela žiadnej inej osobe ako Objednávateľovi. Uvedené platí o diele ako celku ako i o jeho častiach a to i po ukončení tejto zmluvy.

8.3 Objednávateľ nadobúda dňom protokolárneho odovzdania diela podľa článku VI. bod 6.4 tejto zmluvy vlastnícke právo k dielu a ostatným veciam, ktoré sa majú stať podľa tejto zmluvy jeho vlastníctvom.Článok IX.

Záruka, právne vady, nároky z vád diela

9.1 Dielo má vady, ak po jeho spracovaní nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve (článok II. a článok VIII.).

9.2 Zhotoviteľ poskytuje záruku, že dielo má ku dňu podpisu protokolu podľa článku VI. bod 6.4 tejto zmluvy vlastnosti uvedené v špecifikácii diela podľa tejto zmluvy (Príloha č. 1).

9.3 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní diela dielo prehliadnuť a v prípade zistenia vád diela, tieto bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi.

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo si po stanovenú dobu (záručná doba) zachová vlastnosti zmluvne dohodnuté, určené technickými normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Táto doba sa predlžuje o čas od nahlásenia vady po jej odstránenie ak sa predmet zmluvy nedá používať, a to aj opakovane. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela, a to od dátumu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Po dobu záručnej doby sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje na základe písomnej reklamácie s opisom vady diela, túto vadu na vlastné náklady do piatich pracovných dní od nahlásenia vady bezplatne odstrániť. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou sú splatné do troch dní od ich uplatnenia zo strany Objednávateľa.9.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, pokiaľ boli spôsobené použitím podkladov odovzdaných mu k spracovaniu Objednávateľom v prípade, že Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol nevhodnosť týchto podkladov zistiť alebo na ne Objednávateľa upozorniť a Objednávateľ na ich použití trval.

9.7 Záruka sa nevzťahuje na odchýlky, poškodenia a vady vzniknuté nesprávnym používaním diela, nesprávnou inštaláciou, preťažením, zanedbaním povinnej údržby či použitím nevhodného materiálu.

9.8 Ak sa zmluvné strany nedohodnú, či je vada oprávnená resp. odstránená alebo nie, v prípade sporu zmluvných strán zodpovie sporné otázky nezávislý odborník, stanovený dohodou zmluvných strán v lehote do dvoch (2) pracovných dní odo dňa, kedy stanovisko zmluvnej strany, ktorá tvrdí, že vada uplatnená písomnou reklamáciou nie je oprávnená, resp. odo dňa, kedy stanovisko zmluvnej strany, ktorá tvrdí, že reklamovaná vada nebola odstránená, bolo doručené druhej zmluvnej strane, pričom jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. V prípade ak sa zmluvné strany na osobe nezávislého odborníka podľa tohto bodu nedohodnú alebo nezávislý odborník položenú otázku v lehote stanovenej zmluvnými stranami jednoznačne nezodpovie, rozhodne o tejto otázke príslušný súd v zmysle článku XIV. bod 14.2.

Článok X.

Zodpovednosť za škody

10.1   Každá zo zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe strany sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy vyvinú maximálne úsilie k tomu, aby nedošlo ku škodám a v prípade ich vzniku boli škody minimalizované.

10.2   Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

10.3 Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka, (ust. § 373-386).

10.4   Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatením akejkoľvek v tejto zmluve dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorú je možné vymáhať i osobitne.

Článok XI.

Ochrana informácií

11.1   Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany majú právo požadovať navzájom doloženie dostatočnosti utajenia dôverných informácií. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako i iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.

11.2   Právo používať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe zmluvné strany iba v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práva a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

11.3   Za dôverné informácie sa bez ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie, ktoré neboli niektorou zo zmluvných strán označené ako verejné a ktoré sa týkajú tejto zmluvy a jej plnenia (najmä informácie o právach a povinnostiach strán ako i informácie o cenách), ktoré sa týkajú niektorej zo strán (najmä obchodné tajomstvá, informácie o ich činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, know-how) alebo informácie pre nakladanie s ktorými je stanovený právnymi predpismi zvláštny režim utajenia (najmä hospodárske tajomstvá, štátne tajomstvá, bankové tajomstvá, služobné tajomstvá). Ďalej sa považujú za dôverné informácie také informácie, ktoré sú ako dôverné výslovne niektorou zo strán označené.

11.4   Za dôverné informácie sa v žiadnom prípade nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne prístupnými, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie získané na základe postupu nezávislého na tejto zmluve alebo druhej strane, pokiaľ je strana, ktorá informácie získala, schopná túto skutočnosť doložiť, a nakoniec informácie poskytnuté treťou osobou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.

11.5   Zhotoviteľ si je vedomý toho, že všetky informácie, týkajúce sa údajov o klientoch, ale aj zamestnancoch Objednávateľa sú chránené zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.6   Zhotoviteľ vyhlasuje, že so všetkými získanými informáciami a údajmi bude zaobchádzať s tou istou opatrnosťou a diskrétnosťou, s akou postupuje u vlastných informácií, ktoré si neželá, aby boli zverejnené, publikované alebo rozširované. Zhotoviteľ získané údaje nepostúpi inej, než Objednávateľom vopred písomne schválenej tretej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Objednávateľovi ako poskytovateľovi informácií, ako aj subjektu, ktorého sa informácie týkajú, ich neoprávneným použitím, odhalením, nedostatočnou ochranou, vrátane škody spočívajúcej v strate dôveryhodnosti Objednávateľa alebo subjektu, ktorého sa informácie týkajú a ich zvýšených nákladov v súvislosti so vznikom škody, prípadne inej ujmy.

11.7 Ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek z ustanovení tohto článku XI. zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.Článok XII.

Ukončenie zmluvy

12.1   Túto zmluvu možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

12.2   V prípade písomnej dohody sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom uvedeným v tejto dohode. Súčasťou tejto dohody je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

12.3   Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Zhotoviteľ poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Zhotoviteľ:

(i)       je v omeškaní s riadnym odovzdaním diela o viac ako 30 dní

(ii)      porušenie podmienok dojednaných v článku XI.

(iii)     neodstráni vady diela spôsobom a v lehotách podľa článku IX. a článku VI. bod 6.5 tejto zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o NFP medzi Objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to bez akejkoľvek sankcie zo strany Zhotoviteľa.

12.4   Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút, úrokov z omeškania, ochrany informácií, zabezpečenia pohľadávky ktorejkoľvek zo zmluvných strán, riešení sporov a ustanovení týkajúcich sa tých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po odstúpení.

12.5   V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky vzájomne prijaté plnenia a do 30 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vysporiadať všetky finančné záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa zostáva jeho nárok na náhradu škody zachovaný a Zhotoviteľovi nevznikajú žiadne ďalšie nároky v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

12.6   Všetky ustanovenia článkov VIII, IX, X, XI, XII zostávajú platné aj po ukončení tejto zmluvy.Článok XIII.

Osobitné ustanovenia

13.1 Zhotoviteľ pri zhotovení diela (použije/nepoužije- vybrať relevantnú možnosť) subdodávateľov. Podiel zákazky, ktorý zadá subdodávateľom predstavuje ........... % t. j. .................... € bez DPH z ceny diela. Navrhovaným subdodávateľom (je/sú- vybrať relevantnú možnos)ť..............................................................................................................................................................................................Predmetom subdodávky (je/sú - vybrať relevantnú možnosť)...................................................................................

13.2 V prípade, že počas plnenia zmluvy bude zo strany Zhotoviteľa pripravovaná, resp. navrhovaná zmena pôvodného subdodávateľa je tento povinný na túto záležitosť Objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu informovať, a to najneskôr päť kalendárnych dní pred nástupom nového subdodávateľa, ktorý má nastúpiť namiesto pôvodného subdodávateľa, s uvedením dôvodu tejto ním navrhovanej zmeny, spolu s návrhom na nového subdodávateľa, s uvedením jeho identifikačných údajov, pričom aj tento nový subdodávateľ musí spĺňať všetky podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní. Uskutočnená zmena subdodávateľa však musí byť potvrdená písomnou dohodou oboch zmluvných strán.Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

14.1 Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2 V prípade, že pri plnení zmluvy vzniknú spory, budú sa obe zmluvné strany snažiť vyriešiť spory vzájomnou dohodou, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

14.3      Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časti, alebo z nej vyplývajúce uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť je, alebo ak sa stane neplatné alebo právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie nahradia bezodkladne účinným, ktoré sa čo najviac hospodársky i vecne priblíži sledovanému účelu.

14.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

14.5 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

14.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (ITMS kód: 313012R266) a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä Poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, Osoby prizvané orgánmi uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Es, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

14.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

14.8      Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria tieto prílohy:

Príloha č. 1: Technická špecifikácia diela – skutočnej dodávky zariadenia

14.9      Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že vyjadruje ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.Zhotoviteľ:                                                                  Objednávateľ:             

V.................., dňa ……………....                                    V....................................., dňa

Názov spoločnosti

Oprávnená osoba - funkcia

  M T J interiér, s.r.o.

   Ján Janiš - konateľ_______________________________________________Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.