Výzva na predkladanie ponúk

Mesto Stupava, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

„Rekonštrukcia učební – stavebné práce“          

 

1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) ZVO:

Mesto Stupava

Hlavná 24/1, 900 31 Stupava

IČO: 00305081Kontakt: Matej Novotný, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , 0918 383 390

Realizátor verejného obstarávania:

BALTEUS spol. s r.o., IČO: 48 102 903, so sídlom: Jozefa Kronera 11246/15 , Martin 036 01.


2.       Miesto a spôsob predloženia ponúk:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku v listinnej forme v uzavretej obálke s označením „súťaž – neotvárať“ na adresu verejného obstarávateľa, alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vo formáte PDF. Pri elektronickom predložení ponuky uchádzač PDF súbor uzamkne heslom, ktoré sprístupní verejnému obstarávateľovi bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a to formou e-mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..


3.       Predmet obstarávania: „Rekonštrukcia učební – stavebné práce“
CVP kódy:

§  45000000-7 - Stavebné práceStručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia učební – stavebné práce.4.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

- Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác uzavretá podľa ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“).

- V prípade ak úspešný uchádzač predloží návrh zmluvy, ktorý je v rozpore s Výzvou na predloženie ponuky a záväznými výsledkami verejného obstarávania, bude z procesu
verejného obstarávania vylúčený a verejný obstarávateľ vyzve k podpisu zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil, ako ďalší v poradí.

- Zmluva o dielo tvorí Prílohu č. 2 tejto Výzvy

 

 

5.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):
Predmet zákazy sa nedelí na časti, t. j. uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia učební – stavebné práce.

Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími parametrami.

Stavebné práce zahŕňajú nasledovné učebne:

·         Učebňa „Technika“

·         Učebňa „Biológia“

·         Učebňa „Fyzika“

·         Učebňa „Jazyková“Výkaz výmer stavebných prác:

-          https://dotacieservis.sk/STUPAVA/VV-ucebna-Biologie.xls

-          https://dotacieservis.sk/STUPAVA/VV-ucebna-Fyziky.xls

-          https://dotacieservis.sk/STUPAVA/VV-ucebna-Jazykova.xls

-          https://dotacieservis.sk/STUPAVA/VV-ucebna-techniky.xls


Predpokladaná hodnota zákazky:
30.268,31 EUR bez DPH


Cena zahŕňa všetky a akékoľvek náklady Zhotoviteľa, ktoré mu pri vznikli v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, a tiež všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s dodaním diela Objednávateľovi, a to až do odovzdania diela do miesta plnenia.

Výška ceny diela je určená ako cena maximálna.

 Podrobný rozpis položiek tvoriacich celkovú cenu podľa jednotlivých častí diela - učební (ocenený výkaz výmer stavebných prác) tvorí prílohu k Návrhu uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy.
 

6.       Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miestom plnenia záväzkov je Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava. 

Termín: V období od 01.07.2020 do 15.08.2020.
 

7.       Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy v období od 01.07.2020 do 15.08.2020.“


8.       Financovanie predmetu zákazky:
Zákazku bude spolufinancovaná zo zdrojov EŠIF – Integrovaný regionálny operačný program.
 

9.       Lehota na predloženie ponuky: 25.02.2020, hod: 14:00


10.   Viazanosť ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od jej predloženia až do uplynutia viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020.


11.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.


12.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.


b)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk spolu s oceneným výkazom výmerom stavebných prác – uvedený v bode 5 tejto výzvy.

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)

c)       Zmluva o dielo podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača.

 

13.   Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a adrese realizátora verejného obstarávania, resp. splnomocnenej osoby, a to: Mesto Stupava, Hlavná 24/1, 900 31 Stupava.

 

 

V  Martine,.....................2020

S pozdravom

......................................................

Matej Novotný
Splnomocnená osoba - Mesto Stupava


Príloha č. 1 Výzvy:               Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová

                                               ponuka

 

Uchádzač – názov:                                                     ..................................................................

Sídlo uchádzača:                                                         ..................................................................

IČO:                                                                                 ..................................................................

Štatutárny zástupca:                                                 ..................................................................

Kontaktné údaje (tel., e-mail):                              ..................................................................

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku „Rekonštrukcia učební – stavebné práce“

 

 

Kritérium: Cena

Popis

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

„Rekonštrukcia učební – stavebné práce“ 

 

V ........................... dňa ......................

 

                                                                                                                 .......................................

                                                                                                           podpis uchádzača

Príloha: Rozpis jednotlivých položiek

 

Popis jednotlivých položiek

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

„Učebňa Technika“

 

 

 

„Učebňa Biológia“

 

 

 

„Učebňa Fyzika“

 

 

 

„Učebňa Jazyková“

 

 

 

 

Príloha: ocenený výkaz výmer stavebných prác

 

 

 

 

Príloha č. 2 Výzvy:              ZMLUVA O DIELO

na uskutočnenie stavebných prác

k zákazke: „Rekonštrukcia učební – stavebné práce“

 

uzatvorená podľa § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

 

 

 

1. Objednávateľ:

   Obchodné meno:                                       Mesto Stupava

   Sídlo:                                                                Hlavná 24/1, 900 31 Stupava

   IČO:                                                                  00305081

   DIČ:                                                                  .......................................

   Bankové spojenie:                                     .......................................

   IBAN:                                                               .......................................

   E-mail:                                                            .......................................

   Zastúpený:                                                    .......................................

   (ďalej len „Objednávateľ“)a2. Zhotoviteľ:

   Obchodné meno:                      

   Sídlo:                               

   IČO:                                                                                                                

   DIČ:                                                                 

   IČ DPH:

   Bankové spojenie:                                    

   IBAN:                                                              

   E-mail:

   Registrácia:

   Zastúpený:

   (ďalej len „Zhotoviteľ“)   (ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

 I. Všeobecné ustanovenia

1.       Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

2.       Táto zmluva upravuje vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom vo veci uskutočňovania stavebných prác.

3.       Zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom výzvou na predkladanie ponúk číslo ............................... zo dňa ...........................2020 s predmetom zákazky „Rekonštrukcia učební – stavebné práce“.II. Predmet zmluvy

1.      Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: „Rekonštrukcia učební ZŠ Mesto Stupava – stavebné práce“ (ďalej len „dielo“). Dielo bude zhotovené podľa:

·           Výkazu výmer stavebných prác – položkovitý rozpočet stavby ponúknutý zhotoviteľom pri verejnej súťaži, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č. 2.

2.      Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností, ako aj vzájomných vzťahov medzi zmluvnými stranami súvisiacich s vykonávaním stavebných prác Zhotoviteľom pre Objednávateľa.

3.      Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady pred Objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas. Rovnako sa zaväzuje zhotovené dielo podľa predmetu tejto zmluvy odovzdať Objednávateľovi.

4.      Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

 

III. Lehota a miesto plnenia

1.    Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II tejto zmluvy v období najskôr od 01.07.2020 a najneskôr do 15.08.2020, pričom dátum 15.08.2020 je najneskorší možný termín odovzdania diela.

2.   Miestom plnenia je Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava.

        3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, postupovať podľa časového harmonogramu prác.

 

4.    Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 20 kalendárnych dní odo dňa najneskoršieho možného termínu odovzdania diela podľa bodu 1 tohto článku zmluvy, Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.

5.    Objednávateľ je oprávnený vymenovať stavebný dozor, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela, a Zhotoviteľ je povinný umožniť osobe vykonávacej stavebný dozor výkon tejto kontroly.

6.    Termín odovzdania a prevzatia staveniska je najneskôr do 15.07.2020.

7.    Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela.

8.    Ak Zhotoviteľ pre prekážky na strane Objednávateľa alebo v dôsledku okolností, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzatvorenia tejto zmluvy (vyššia moc, nepriaznivé poveternostné podmienky) nebude môcť plynule alebo vôbec vykonávať práce na zhotovovaní diela, termín ukončenia prác sa predĺži o počet dní, počas ktorých sa nemohli realizovať práce na diele, alebo jeho časti. O dobu zdržania sa predĺži termín dokončenia diela. Uvedená skutočnosť bude zapísaná v stavebnom denníku.

9.    Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela Zhotoviteľom a jeho prevzatím Objednávateľom, o čom bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác, ktorého súčasťou bude aj zoznam drobných vád, ktoré nebránia užívaniu diela, s určením záväzku a termínu na ich bezodplatné odstránenie Zhotoviteľom, a súčasne odovzdaním dokumentácie určenej v čl. VII ods. 2 tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo vykazuje vady a nedorobky, brániace riadnemu užívaniu diela. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených výkazov výmerov stavebných prác, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami, pričom táto vada bráni riadnemu užívaniu diela. Odovzdávací protokol bude obsahovať číslo zmluvy, dátum začatia/ ukončenia diela, predmet diela, prípadný zoznam vád a nedorobkov odsúhlasený oboma zmluvnými stranami, dátum odovzdania diela, podpis zmluvných strán.

 

IV. Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky

1.       Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje

         celkovú čiastka bez DPH:...................................EUR

        DPH 20%:.........................................................EUR

        celková zmluvná cena s DPH:............................EUR

        (slovom:............................................................)

        (ďalej len „cena za dielo“).

        Podrobný rozpis položiek tvoriacich celkovú cenu podľa jednotlivých častí diela (učební) - „Rozpis jednotlivých položiek“, je prílohou Návrhu uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová ponuka, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk, pričom je aj Prílohou č. 1 tejto zmluvy.

2.       Cena za dielo zahŕňa všetky a akékoľvek náklady Zhotoviteľa, ktoré mu pri vznikli v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, a tiež všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s dodaním diela Objednávateľovi, a to až do odovzdania diela do miesta plnenia.

3.       Výška ceny diela je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods. 2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.

4.       Zmluvné strany sa dohodli, že cenu diela nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné meniť a dopĺňať.

5.       Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za dielo spôsobom podľa tejto zmluvy, teda na základe skutočne dodaných prác a výkonov Zhotoviteľom Objednávateľovi, ktorých jednotková cena je obsahom Výkazu výmer stavebných prác (Príloha č. 1), pričom celková cena diela nesmie presiahnuť sumu uvedenú v odseku 1. tohto článku zmluvy ako maximálna cena diela. V prípade, ak rozsah skutočne dodaných prác a výkonov Zhotoviteľom Objednávateľovi bude nižší ako rozsah predpokladaný touto zmluvou, cena diela bude nižšia ako suma uvedená v odseku 1. tohto článku zmluvy ako maximálna cena diela.

6.         Zhotoviteľ vyhlasuje, že si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery pre danú stavbu.

7.         Objednávateľ na základe zmluvy neposkytne preddavok na predmete zmluvy.

8.         Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude Objednávateľom uhradená na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví do 30 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom bez vád a nedorobkov, a v prípade, ak budú v protokole uvedené vady a nedorobky, do 30 dní po ich odstránení. Prílohou predloženej faktúry je preberací protokol.

9.         Každá faktúra vystavená Zhotoviteľom v súvislosti s touto zmluvou musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

10.     Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy alebo v prípade jeho zmeny, v prospech nového účtu písomne oznámeného Objednávateľovi najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na tento nový účet Zhotoviteľa.

11.     V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným plnením svojho zmluvného záväzku, alebo v prípade nevyhovujúcej kvality zhotovovaných prác alebo oneskorenia s odstraňovaním reklamovaných vád diela, sa splatnosť úhrady faktúry predlžuje o dobu omeškania Zhotoviteľa s riadnym a/alebo včasným plnením predmetu tejto zmluvy. Počas tejto doby nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.

 

V. Práva a povinnosti Objednávateľa

1.      Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi podľa príslušného protokolu stavenisko, na ktorom bude realizované dielo (ďalej len „Stavenisko”).

2.      Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa, aby vypovedal zo Staveniska všetky osoby, ktoré podľa názoru Objednávateľa vykonávajú stavebné práce v rozpore s touto zmluvou, alebo ktoré nie sú náležite kvalifikované, alebo ktoré akýmkoľvek spôsobom vystavujú iné osoby na Stavenisku alebo v priľahlom okolí nebezpečenstvu.

3.      V deň odovzdania Staveniska Objednávateľ vymedzí a dá Zhotoviteľovi k dispozícii miesto vodovodnej prípojky, aby mohol pripojiť vodu k pracovným zariadeniam, a elektrickej prípojky.

4.      Objednávateľ bude vždy realizovať včasné úhrady za vykonané a prevzaté stavebné práce.

5.       Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom povereného zástupcu vykonávať priebežnú kontrolu prác a Zhotoviteľ je povinný mu výkon tejto kontroly umožniť. Tento ho bude zastupovať aj pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade zistenia vád urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne.

6.       Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí Zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie Objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.

7.      Objednávateľ je oprávnený požadovať akékoľvek zmeny tvaru, kvality alebo množstva prác pri realizácii diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré sú podľa jeho názoru nevyhnutné alebo primerané a má právo ich nariadiť Zhotoviteľovi a ten musí zmeny na základe jeho príkazu vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s účelom alebo predmetom tejto zmluvy. Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

 

VI. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1.       Zhotoviteľ zrealizuje dielo v zmysle záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela, v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodržaní zásad bezpečnosti práce. Zhotoviteľ preberá plnenie povinností Objednávateľa vyplývajúcich z podmienok stavebného povolenia a v nadväznosti na stavebné povolenie a povolenie užívania diela vzťahujúcich sa vyjadrení orgánov štátnej správy, správcov sietí a účastníkov konania. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať a dodržať podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.

2.       Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

3.       Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených Výkazom výmerom stavebných prác a touto zmluvou a súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje, že technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, všeobecne záväzným predpisom a normám platným v Slovenskej republike v dobe jeho zhotovenia.

4.       Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

5.       Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ sa najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy zaväzuje uzatvoriť a predložiť Objednávateľovi predmetnú poistnú/é zmluvu/y na poistenie diela počas realizácie diela vo výške najmenej ceny diela, ktorá je uvedená v článku IV. bod 1 tejto zmluvy, pričom poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty, alebo iných škôd, prípadne aj rozšírené poistné riziká počas realizácie diela.

6.       Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, ktorý odovzdá vo fotokópií Objednávateľovi pri odovzdaní hotového diela. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a stavebnému dozoru nahliadnuť a dopisovať zápisy do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, a to odo dňa odovzdania staveniska až do dňa riadneho odovzdania diela a odstránenia prípadných vád a nedorobkov. Do stavebného denníka bude Zhotoviteľ, Objednávateľ, stavebný dozor Objednávateľa zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela, najmä časový postup prác, odchýlky od technických dokumentov, údaje potrebné pre posúdenie kvality vykonaných prác a ďalšie skutočnosti uvedené v § 28 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, a sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k jednotlivým zápisom v ňom. V prípade, že dotknutá strana nebude na príslušný zápis reagovať do 3 pracovných dní, má sa za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie.

7.       Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.

8.       Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

9.       Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

10.   Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna z osôb na Stavenisku nepila alkohol v čase, keď sa vykonávajú stavebné práce, ako ani mimo tohto času; Zhotoviteľ nepovolí vstup na Stavenisko žiadnym osobám pod vplyvom alkoholu a toto Zhotoviteľ dodatočne garantuje.

11.   Zhotoviteľ bude spolupracovať s osobami, s ktorými spolupracuje Objednávateľ, predovšetkým so stavebným dozorom.

12.   Zhotoviteľ poskytne:

a)       svojho vlastného stáleho a riadne oprávneného stavbyvedúceho, ako aj personál vhodne kvalifikovaný na výkon prác a ďalej zaručí riadny výkon prác v požadovanej kvalite;

b)      náležité zariadenia, materiály a ostatné príslušenstvo, ako aj ostatné veci potrebné na výkon prác tak, ako to vyžaduje táto zmluva.

13.   Zhotoviteľ vymenuje stavbyvedúceho a zabezpečí, aby bol stavbyvedúci prítomný pri výkone stavebných prác.

14.   Zhotoviteľ vstúpi na Stavenisko, ktoré mu odovzdá Objednávateľ podľa príslušného protokolu, v deň, ktorý je vymedzený v bode 6 článku III. tejto zmluvy. Od podpísania protokolu a vstupu na Stavenisko Zhotoviteľ prevezme záväzky správcu Staveniska, a to predovšetkým zodpovednosť za riadne zabezpečenie Staveniska. Zhotoviteľ ako taký je zodpovedný predovšetkým za dodržiavanie ustanovení o ochrane životného prostredia na Stavenisku.

15.   Zhotoviteľ dodržiava predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisy o ochrane pred požiarom špecifikované v tejto zmluve.

16.   Počas výkonu stavebných prác podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný udržiavať na prevzatom Stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu, a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Ak Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť ani po písomnom upozornení, má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je povinný upozorniť Zhotoviteľa na tento postup a nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť, ak ju Zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na zaplatenie prác podľa tohto bodu zmluvy, ak boli súčasťou cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa.

17.   Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a akejkoľvek osobe oprávnenej Objednávateľom plný prístup k stavebným prácam a do dielní alebo na ostatné miesta, kde bude Zhotoviteľ vykonávať stavebné práce, za účelom inšpekcie, preskúmania alebo otestovania stavebných prác.

18.   Zhotoviteľ vykoná a dokončí stavebné práce v lehote podľa bodu 1 článku III. tejto zmluvy, a odstráni akékoľvek nedostatky v stavebných prácach v dohodnutej lehote, pričom dodrží príslušné normy.

19.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Objednávateľ bude oslobodený od akýchkoľvek záväzkov voči tretej strane, ktoré vznikli v súvislosti s ujmou na zdraví alebo škodou na majetku pri výkone stavebných prác, a takisto preplatí Objednávateľovi všetky vynaložené výdavky, utrpené straty alebo zaplatené pokuty, ktoré súvisia so skutočnosťou, že Zhotoviteľ si neplní (alebo si neprimerane plní) povinnosti podľa tejto zmluvy. Záväzky a budúce záväzky uvedené v tomto bode preberá alebo sa zaväzuje prebrať v plnom rozsahu vždy Zhotoviteľ.

20.   Objednávateľ môže mať námietky proti osobe, ktorú najal Zhotoviteľ, a môže požadovať od Zhotoviteľa, aby okamžite zo Staveniska odišla, ak sa takáto osoba podľa Objednávateľa správa nevhodne, alebo je nekompetentná na riadne plnenie svojich povinností, alebo zanedbáva riadne plnenie svojich povinností, alebo jej prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za inak nežiaducu, a takejto osobe nesmie byť znovu umožnené vykonávať stavebné práce bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Akákoľvek osoba, ktorá takto odíde zo stavebných prác, musí byť nahradená čo najskôr.

21.   Zhotoviteľ je zodpovedný za odbornú starostlivosť o stavebné práce, použitý materiál a stroje potrebné pri realizácii diela.

22.   Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania zmluvy. Na účely tejto zmluvy sa za subdodávateľa považujú všetky hospodárske subjekty, s ktorými Zhotoviteľ uzavrel písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

23.   Zoznam všetkých subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy a sú známi Zhotoviteľovi v čase jej uzavretia, sú uvedení v Prílohe č. 4 tejto zmluvy.

24.   V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr päť (5) pracovných dní pred dňom, v ktorom subdodávateľ má začať plniť predmet tejto Zmluvy, každú zmenu subdodávateľa písomne oznámiť Objednávateľovi za podmienky, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň tento nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 438/2015 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z.. Navrhovaný subdodávateľ sa nemôže podieľať na plnení tejto zmluvy, pokiaľ nebude odsúhlasený Objednávateľom.

25.   Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela Zhotoviteľom a prevzatia diela Objednávateľom.

26.   Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o nich starať. Zhotoviteľ je zároveň povinný vzniknuté škody odstrániť na vlastné náklady.VII. Odovzdanie a prevzatie diela

1.       Odovzdanie a prebratie dokončeného diela sa uskutoční po jeho riadnom zhotovení na preberacom konaní v mieste realizácie stavby, na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, adresovanej Objednávateľovi, najneskôr sa však do 15.08.2020. Zhotoviteľ doručí písomnú výzvu na odovzdanie a prevzatie diela tak, aby sa preberacie konanie celého Diela ukončilo najneskôr v deň uplynutia lehoty uvedenej v bode 1 článku III. tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný prevziať dielo do piatich (5) pracovných dní od doručenia výzvy Zhotoviteľa na odovzdanie a prevzatie diela, najneskôr však do 15.08.2020.

2.       Na preberacom konaní je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi nasledovné dokumenty:

a)       stavebný denník,

b)      čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že Dielo je zhotovené podľa všeobecne záväzných predpisov, technických noriem,

c)       položkový súpis vykonaných prác a výkonov v písomnej aj elektronickej forme; v elektronickej forme vo formáte PDF a XLSX,

d)      doklady podľa zákona č. 254/1998Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 83/2008 Z. z.

e)      doklad o naložení s odpadmi,

3.       Zmluvné strany berú na vedomie, že za riadne zhotovené Dielo pripravené Zhotoviteľom na odovzdanie Objednávateľovi sa považuje Dielo, ktoré je zhotovené podľa príslušného výkazu výmeru stavebných prác a podľa tejto Zmluvy, prípadne so zmenami požadovanými Objednávateľom počas zhotovovania Diela, vykonanými v súlade s touto Zmluvou, pričom:

a)       Dielo nevykazuje vady a nedorobky, ktoré by bránili v riadnom užívaní Diela,

b)      Zhotoviteľ predložil k preberaciemu konaniu všetky dokumenty uvedené v bode 2 tohto článku zmluvy.

4.       Protokol o odovzdaní a prevzatí riadne dokončeného Diela vyhotoví Objednávateľ v priebehu preberacieho konania. Objednávateľ prevezme dokončené dielo v súlade s touto zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

5.       Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, výkazu výmeru stavebných prác, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie diela a nepokračovať v preberacom konaní.

6.       O odmietnutí prevzatia diela podľa bodu 5 tohto článku Zmluvy spíše Objednávateľ so Zhotoviteľom zápisnicu, v ktorej Objednávateľ uvedie dôvody, pre ktoré ponúknuté Dielo neprevzal a podmienky, za ktorých ho v budúcnosti preberie, a v ktorej zároveň Zhotoviteľ uvedie svoje stanovisko k dôvodom neprevzatia ponúknutého Diela a po dohode s Objednávateľom aj termín opakovaného preberacieho konania, ktorý nemôže byť dlhší ako 10 dní od neúspešného preberacieho konania.

7.       Ak Objednávateľ prevezme dielo v súlade s bodom 3 tohto článku zmluvy, ktoré má nedorobky alebo vady, ktoré však nebránia v riadnom užívaní Diela, Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto nedorobky alebo vady, ktoré nebránia v riadnom užívaní Diela, do tridsať (30) dní od prebratia Diela Objednávateľom.

8.       Zmluvné strany spíšu po ukončení preberacieho konania celého diela, po vyprataní zariadenia staveniska, a po predložení dokladov o odovzdaní všetkých plôch užívaných Zhotoviteľom Objednávateľovi, Protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

9.       Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady na zhotovovanom Diele, ktoré Objednávateľ nezistil počas preberacieho konania, bez zbytočného odkladu v lehote dohodnutej s Objednávateľom, pričom ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, najneskôr do desiatich (10) dní od ich oznámenia Zhotoviteľovi.

 

VIII. Zodpovednosť za vady a záruky a zodpovednosť za škodu

1.       Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenie bude mať v čase prevzatia vlastnosti dohodnuté podľa tejto zmluvy zodpovedajúce technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu diela alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo po dobu 24 mesiacov (záručná doba) od protokolárneho odovzdania a prevzatia s výnimkou tých častí diela, kde platí záručná doba poskytovaná ich výrobcami, nie však menej ako 24 mesiacov.

2.       Záručná doba podľa bodu 1 tohto článku zmluvy začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo pre vady užívať.

3.       Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby písomne uplatniť u Zhotoviteľa, bezodkladne po ich zistení. Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady bezplatne odstrániť v lehote najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady v rámci tejto lehoty, Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na ich odstránenie, pričom mu určí primeranú lehotu. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady ani v tejto poskytnutej lehote, Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

4.       Ak Zhotoviteľ neuzná oprávnenosť reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 4. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Ak sa následne preukáže zodpovednosť Zhotoviteľa za skryté vady počas záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný v súlade s § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nahradiť Objednávateľovi z takéhoto titulu vzniknutú škodu.

5.       Vady zjavné pri preberaní diela je potrebné zapísať do súpisu vád a nedorobkov, ktorý je súčasťou zápisu o prevzatí a odovzdaní diela spolu s dohodnutou lehotou na ich odstránenie, neskôr ich nie je možné uplatniť u Zhotoviteľa.

6.       Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

7.       Zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu, ktorá vznikla porušením povinností Zhotoviteľa, je objektívna. Pri škodách, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, a ktoré vznikli v dôsledku porušenia jeho zmluvných povinností, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu v plnej výške.

8.       Zodpovednosť Objednávateľa za akúkoľvek škodu vzniknutú Zhotoviteľovi je obmedzená čiastkou vo výške 10 % ceny z celkovej ceny zaplatenej na základe tejto zmluvy. To neplatí pre škodu spôsobenú Objednávateľom úmyselne.

9.       Zaplatením akejkoľvek v tejto zmluve dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, ktorú je možné vymáhať i osobitne.

10.   Objednávateľ nezodpovedá za nepriame alebo následné straty alebo škody, výdavky alebo náklady akéhokoľvek legislatívneho pôvodu, a to vrátane, avšak bez obmedzenia na tu vymenované: ušlé príjmy, ušlý zisk, straty z nepoužívania, straty výroby, straty kontraktov, náklady na obstaranie kapitálu, náklady na náhradné vybavenie alebo služby, náklady na náhradné náklady, náklady na prestoje, nároky Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľovho zákazníka na takéto náhrady škody, alebo požiadavky na náhradu škody trestného charakteru akokoľvek vyplývajúce z predmetu zmluvy alebo súvisiace s predmetom tejto zmluvy.IX. Zmluvné pokuty

1.       V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20,00 eur za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy Objednávateľmi z tohto dôvodu.

2.       V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného Diela v dohodnutej lehote podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,15 % z celkovej ceny Diela s DPH v eur za každý, aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta za nesplnenie termínu na odovzdanie diela sa stane splatnou uplynutím tohto termínu.

3.       Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád a/alebo nedorobkov v zmysle bodu 4. a bodu 5. článku VIII. zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľom vo výške 0,15 % z celkovej ceny diela s DPH v eur za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa, jednotlivo za každé omeškanie, a to až do úplného odstránenia týchto vád a/alebo nedorobkov Zhotoviteľom.

4.       Objednávateľ' je oprávnený sumu, ktorá predstavuje zmluvnú pokutu oprávnene udelenú Zhotoviteľovi, započítať oproti nim vystavenej faktúre.X. Trvanie a zánik zmluvy

1.       Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na zhotovenie a dodanie predmetu zmluvy (diela).

2.       Predmetná zmluva zanikne:

2.1  uplynutím doby podľa bodu 1 tohto článku zmluvy

2.2  dohodou zmluvných strán ku dňu vzájomne dohodnutému v takejto dohode,

2.3   odstúpením Objednávateľa od zmluvy, ak:

   2.3.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia

   2.3.2 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, alebo

   2.3.3 Zhotoviteľ koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     2.4 odstúpením Zhotoviteľa od zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak Objednávateľ opakovane poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom a Zhotoviteľ vyzval Objednávateľa na odstránenie porušovania tejto Zmluvy, pričom Objednávateľ neodstránil porušovanie tejto zmluvy ani v určenej dodatočnej primeranej lehote na odstránenie. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje:

2.4.1 neuhradenie faktúry Objednávateľom v lehote (šesťdesiatich) 60 dní po jej splatnosti, alebo  

2.4.2 ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 20 kalendárnych dní  podľa bodu 1 článku III. zmluvy.

     2.5 z iných dôvodov podľa platných a účinných právnych predpisov.XI. Záverečné a osobitné ustanovenia zmluvy

1.       Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v tom, že

a)       dôjde k schváleniu procesov verejného obstarávania v rámci ex post kontroly poskytovateľom NFP

b)      alebo dňom doručenia písomného jednostranného rozhodnutia Objednávateľa Zhotoviteľovi o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo.

2.       Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanovenia Obchodného zákonníka.

3.       Zmluvné strany sú povinné počas trvania tejto zmluvy i po jej ukončení zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo ktorejkoľvek zmluvnej strane spôsobiť škodu.

4.       Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (CRZ: IROP-Z-302021M637-222-13) a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

5.       Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sú pre obe strany záväzné len vtedy, ak budú vykonané písomne vo forme dodatkov a budú podpísané zmluvnými stranami. Všetky dodatky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6.       Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa v súvislosti s touto zmluvou doručujú písomnosti týkajúce sa (i) ukončenia tejto zmluvy alebo (ii) týkajúce sa zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, na adresu sídla Zhotoviteľa, uvedenú v príslušnom registri v ktorom je Zhotoviteľ registrovaný, tak za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň (fikcia doručenia), v ktorý Zhotoviteľ odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“ „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

7.       Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré nebudú vyriešené vzájomnou dohodou, budú riešené prostredníctvom súdu podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.

8.       Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy zmluvy.

9.       Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.Prílohy:

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 - Výkaz výmer stavebných prác – položkovitý rozpočet stavby

Príloha č. 3 – Poistná zmluva Zhotoviteľa

Príloha č. 4 – Subdodávateliav Stupave dňa ....................                                                                    v .................... dňa ....................

za Objednávateľa:                                                                                      za Zhotoviteľa:..................................................                                                                               ..................................................

titul meno priezvisko, funkcia

(doplní uchádzač)Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.