Výzva na predkladanie ponúk

(zákazka nad 100 000 eur)vypracovaná podľa bodu 1.1. , časti 2 Metodického výkladu CKO č. 6 - Programové obdobie 2014 – 2020, ktoré bolo vydané Centrálnym koordinačným orgánom - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. c) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov dňa 09.10.2018 (ďalej aj ako “Metodický výklad”).

 1.    Identifikácia prijímateľa:

Názov:                                                       Trend Rejlek, s.r.o.

Sídlo:                                                         Kračiny 2, Martin 036 01

IČO:                                                           44 243 511

Zapísaný v:                                                             Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 49781/L

Zastúpený:                                                Peter Lenčéš, konateľ

Kontaktná osoba:                                        Marián Kmeť – kontaktná osoba

E-mail:                                                       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

                                                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Webové sídlo:                                            V tomto konaní zastúpený spoločnosťou:     Názov: BALTEUS spol. s r.o.

Sídlo: Jozefa Kronera 11246/15, 036 01 Martin IČO: 48 102 9032.    Predmet zákazky:    

2.1. Názov zákazky:                                    CNC riadený hydraulický ohraňovací lis pre jednoduchšie výrobky väčších rozmerov2.2. Predmet zákazky:                                Predmetom zákazky je dodanie a uvedenie do prevádzky: „CNC riadený hydraulický ohraňovací lis pre jednoduchšie výrobky väčších rozmerov“.2.3. Predpokladaná hodnota zákazky:       125.732,33 Eur (bez DPH)2.4.CVP kódy:                                             42630000-1 - Kovoobrábacie stroje

(Spoločný slovník obstarávania

Hlavný predmet – hlavný slovník)2.5. Stručný opis zákazky:                            Dodanie a uvedenie do prevádzky CNC riadený hydraulický ohraňovací lis pre jednoduchšie výrobky väčších rozmerov.2.6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmet zákazky):Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími parametrami.Technické zadanie – minimálne technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky:Logický celok

Charakteristika

Požiadavky

Min./ max. technické požiadavkyLogický celok č. 3 - CNC riadený hydraulický ohraňovací lis pre jednoduchšie výrobky väčších rozmerov

Základný stroj

Lisovacia sila

minimálne 1000kNOhýbacia dĺžka

minimálne 3500 mm

1. hlavný tech. parameter

Zdvih

minimálne 200 mmCelkový príkon

maximálne 25kW

2.. hlavný tech parameter

Zadný doraz

minimálne 4 osíRiadiaci systém min. 18“ dotyková obrazovka s 2D zobrazením

ÁNONavigácia umiestnenia horných a spodných nástrojov pomocou palcov zadného dorazu

ÁNOMechanické rýchloupínanie horných nástrojov, možnosť upnúť razník zo spodu a obojstranne

ÁNOMožnosť programovania stroja externým programom s priamym prepojením softwaru a stroja na jednotnú databázu pre laser a vysekávací lis

ÁNORegulácia spotreby energie využitím frekvenčného meniča

ÁNOProgramovateľná laserová závora, ktorá slúži k ochrane obsluhy zariadenia

ÁNODokumentácia

Dokumentácia k riadeniu stroja v slovenskom alebo českom jazyku

ÁNOPríslušenstvo

Bez požiadavky

Záruka

Záruka na stroj a všetky súčasti

min. 24 mesiacov od uvedenia stroja do prevádzkyDodanie

Doprava/dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. doprava/dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa v Martine

maximálne do 6 mesiacov od objednaniaServis

Nástup na servisný zásah

do 24 hodínInštalácia a uvedenie do prevádzky

Inštalácia zariadenia, nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku s tým, že uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetky technických parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača

ÁNO3.    Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo, resp. nasledovná adresa: Kračiny 2, Martin 036 01.4.    Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo, resp,: do 6 kalendárnych mesiacov5.    Lehota na predloženie ponuky 07.05.2019 – 17:006.    Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky: BALTEUS spol. s r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin.

Akceptujú sa ponuky zaslané e-mailom na adresu :   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.7.    Spôsob predloženia ponuky: Elektronickou poštou podľa bodu 7.8.    Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:8.1.    Ponuky budú vyhodnocované ako najlepší pomer ceny a kvality s uvedením váhy:

a)         Najnižšia cena za predmet zákazky celkom spolu bez DPH uvedená v eurách,

b)        Najvyššia miera prvého (1.) hlavného technického parametra

c)         Najnižšia miera druhého (2.) hlavného technického parametra8.2.    Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov posudzovaného údaju, uvedeného v ponukách nasledovne:a)         Najnižšia cena za predmet zákazky celkom spolu bez DPH uvedená v eurách = 70 bodov; t.j. maximálny počet bodov pridelený jednotlivej ponuke k kritériu :Najnižšia cena"

b)        Najvyššia miera prvého (1.) hlavného technického parametra uvedená v príslušných jednotkách = 15 bodov; t.j. maximálny počet bodov, aký môže byť pridelený jednotlivej ponuke k kritériu „kvalita-1“.

c)         Najnižšia miera druhého (2.) hlavného technického parametra uvedená v príslušných jednotkách = 15 bodov; t.j. maximálny počet bodov, aký môže byť pridelený jednotlivej ponuke k kritériu „kvalita-2“.8.3.        Ponuky budú vyhodnocované použitím vyššie popísaných kritérií s uvedením váhy:Spôsob stanovenia najlepšej ponuky a spôsob výpočtu bodových ohodnotení ostatných ponúk je spresnený vzorcom. Bodovým ohodnotením rozumieme počet bodov pridelený  jednotlivej ponuke k danému kritériu. Bodové ohodnotenie sa vždy zaokrúhľuje matematicky na celé číslo (vrátane 0).a)         Najnižšia cena predmetu zákazky. Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača, s najnižšou cenou za predmet zákazky vyjadrenou v eurách bez DPH. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu za predmet zákazky ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej ceny za predmet zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za predmet zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.[(cenamin / cenanavrh) * (bodymax)]

cenamin - najnižšia ponuková cena za predmet zákazky platnej ponuky, vyjadrená v eurách,

cenanavrh - príslušná posudzovaná ponuková cena za predmet zákazky, uvedená vo vyhodnocovanej ponuke, vyjadrená v eurách,

bodymax - maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “cena“

t.j. 70 bodovb)        Najvyššia miera prvého (1.) hlavného technického parametra
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača, s najvyššou mierou prvého hlavného technického parametra. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu mieru prvého hlavného technického parametra v príslušných jednotkách sa vypočíta ako podiel miery hlavných technických parametrov vyhodnocovanej ponuky a najväčšou mierov hlavných technických parametrov z predložených ponúk, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
[(parameter(1.)navrh / parameter(1.)max) * (bodymax)]
parameternavrh - navrhovaná miera prvého (1.) hlavného technického parametra,
parametermax – maximálna miera prvého (1.) hlavného technického parametra z predložených ponúk,


body(1.)max - maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium „kvalita-1“ t.j. 15 bodovc)         Najnižšia miera druhého (2.) hlavného technického parametra. Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača, s najnižšou mierou druhého hlavného technického parametra. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu mieru druhého hlavného technického parametra v príslušných jednotkách sa vypočíta ako podiel miery hlavných technických parametrov vyhodnocovanej ponuky a najväčšou mierov hlavných technických parametrov z predložených ponúk, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.[(parameter(2.)min) / parameter(2.)navrh) / * (bodymax)]
parametermin – minimálna miera druhého (2.) hlavného technického parametra z predložených ponúk,
parameternavrh - navrhovaná miera druhého (2.) hlavného technického parametra,
body(2.)max - maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium „kvalita-2“ t.j. 15 bodov
8.4.        Po pridelení bodových ohodnotení jednotlivým ponukám sa pre každú ponuku určí poradie. Úspešným uchádzačom v súťaži sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt všetkých posudzovaných kritérií (písm. a), b), a c) , zaokrúhlených na celý počet bodov, dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.8.5.        V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na celé čísla, ktoré boli pridelené po vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt viacerým ponukám uchádzačov umiestneným na tom istom mieste, stane sa víťazom verejnej súťaže ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní celkového počtu bodov, pridelených po vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt podľa písm. a) b) a c) dosiahne po zaokrúhlení na desatiny čísiel najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov s rovnakým počtom bodov, ktorí boli vyhodnotení pôvodne na tom istom mieste, sa stanoví vzájomným porovnaním celkového počtu bodov zaokrúhlených na desatiny čísiel, pridelených po vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt.Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v sídle splnomocneného zástupcu na adrese: BALTEUS s.r.o., Kollárova 73, 036 01Martin.9.         Pokyny na zostavenie ponuky:


Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.10.     Obsah ponuky:

Prijímateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné dokumenty a údaje :

10.1.     Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, ič DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.

10.2.     Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH10.3.     Podpísaný návvrh zmluvy o dielo spolu s prílohami

V Martine, dňa 25.04.2019

..................................................................

Trend Rejlek, s.r.o.

Peter Lenčéš, konateľvz. Matej Novotný

BALTEUS spol. s r.o.

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle §  536 a násl. zákona 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník ) medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len „zmluva“):ZMLUVNÉ STRANY

           

Objednávateľ:Názov:                                                           Trend Rejlek, s.r.o.                           

Sídlo:                                                  Kračiny 2, Martin 036 01

Zastúpený:                                         Peter Lenčéš, konateľ

IČO:                                                   44 243 511

Bankové spojenie:                              .............................................................

Číslo účtu vo formáte IBAN:                        .............................................................

DIČ:                                                  .............................................................

IČ DPH:                                             .............................................................

Zapísaný v:                                         Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 49781/L

Tel:                                                                .............................................................

e-mail:                                                .............................................................

           

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane,a

Zhotoviteľ:Názov:                                               .............................................................

Sídlo:                                                  .............................................................

IČO:                                                   .............................................................

Bankové spojenie:                               .............................................................

Číslo účtu vo formáte IBAN:              .............................................................

DIČ:                                                   .............................................................

IČ DPH:                                              .............................................................

IČ DPH:                                             .............................................................

Zapísaný v:                                        .............................................................

Tel:                                                                .............................................................         

e-mail:                                                .............................................................(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej,Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1.       Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.2.       Zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač v súvislosti so zadávaním zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku v zmysle Metodického výkladu CKO č. 6, ktorý bol vydaný Centrálnym koordinačným orgánom – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2. ods. 3 písm. c) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov zo dňa 09.10.2018 s predmetom zákazky: Dodanie a uvedenie do prevádzky: „CNC riadený hydraulický ohraňovací lis pre jednoduchšie výrobky väčších rozmerov“.

1.3.       Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany zhotoviteľa podľa tejto zmluvy bude financované objednávateľom z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie a vlastných zdrojov objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.Článok II.

Účel a predmet zmluvy

2.1.       Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, ako aj dohoda o podmienkach, za ktorých sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi plnenie podľa tejto zmluvy, ktorého výsledkom bude dodanie a uvedenie do prevádzky: „CNC riadený hydraulický ohraňovací lis pre jednoduchšie výrobky väčších rozmerov“ (ďalej len „dielo“) a to podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa časti Opis predmetu zákazky vo výzve na predkladaní ponúk.2.2.       Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa odborne a na vlastné náklady realizovať dielo podľa parametrov a požiadaviek Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa časti Opis predmetu zákazky vo výzve na predkladaní ponúk. Dielo musí spĺňať podmienky pre uvedenie diela do prevádzky v súlade s legislatívou EÚ.2.3.       Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady pre Objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotovené dielo podľa predmetu tejto zmluvy odovzdať Objednávateľovi.    2.4.       Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

                                                                                                                                                                                                           

Článok III.

Cena diela

3.1.       Cena za dielo definovaná v článku II. je určená na základe výsledkov postupov podľa príslušných Metodických výkladov, resp. Metodických pokynov príslušného Centrálneho koordinačného orgánu a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje

celková čiastka bez DPH:...................................EUR

DPH 20%:.........................................................EUR

celková zmluvná cena s DPH:............................EUR

(slovom:............................................................)

(ďalej len „cena za dielo“).

3.2.       Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu pri vytvorení diela vznikli, a tiež všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s dodaním diela Objednávateľovi, a to až do dodania diela do miesta plnenia v zmysle článku VII. bod 7.4 (najmä no nie výlučne clo, dane, poistenie, režijné náklady, náklady na dopravu, zaškolenie obsluhy, inštaláciu, uvedenie do prevádzky vrátene vstupných revízii).

3.3.       Zmluvné strany sa dohodli, že cenu diela nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné meniť a dopĺňať.

3.4.       Výška ceny diela je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods.2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.Článok IV.

Platobné podmienky

4.1.       Po uzatvorení tejto zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru - daňový doklad na zaplatenie platby vo výške 30% z ceny za dielo (t. j. ........................EUR). Po odoslaní avíza o pripravenosti diela k odoslaniu z výroby do miesta plnenia – dodania podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru - daňový doklad na zaplatenie platby vo výške 60% z ceny za dielo (t .j. ............................EUR). Po úplnom zhotovení a odovzdaní diela vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi na zvyšnú časť ceny za dielo (10%, čo predstavuje ..............................EUR) faktúru - daňový doklad, ktorej povinnou prílohou je protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na lehote splatnosti faktúr 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom. Fakturačnou adresou je sídlo Objednávateľa.4.2.       Faktúra - daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného doklad, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia a ostatné náležitosti v súlade s úvodnými ustanoveniami tejto zmluvy. Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Objednávateľ oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.4.3.       Na účely tejto zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Zhotoviteľovi môže považovať aj započítanie pohľadávok Zhotoviteľa a Objednávateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.Článok V.

     Súčinnosť, práva, povinnosti a zodpovednosť zmluvných strán

5.1.       Objednávateľ i Zhotoviteľ sa zaväzujú, že si počas trvania zmluvy budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť.

5.2.       Pred zahájením prác Objednávateľ určí zodpovedné osoby, ktoré budú mať patričné právomoci rozhodovať a jednať v mene Objednávateľa v otázkach týkajúcich sa zhotovenia diela, a ktoré budú zabezpečovať komunikáciu so Zhotoviteľom.

5.3.       Objednávateľ je povinný písomne alebo elektronickou poštou poskytovať Zhotoviteľovi pravdivé, správne a úplné informácie. Akékoľvek informácie poskytnuté Objednávateľom majú dôvernú povahu.

5.4.       Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi podklady ku zhotoveniu diela, sú tieto majetkom Objednávateľa a po protokolárnom odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný všetky podklady Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr v lehote 5 dní, vrátiť.Článok VI.

Dodacie a preberacie podmienky

6.1.       Plnenie v zmysle tejto zmluvy bude poskytované Zhotoviteľom riadne a včas.

6.2.       Zhotoviteľ splní svoj záväzok z tejto zmluvy riadnym zhotovením diela podľa podmienok špecifikovaných v článku II. tejto zmluvy a jeho dodaním a odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať Objednávateľovi aj všetky atesty, doklady a dokumenty oprávňujúce Objednávateľa k nakladaniu s predmetom zmluvy, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy, návody k obsluhe v slovenskom alternatívne českom jazyku a iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s dodaním technického zariadenia. Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že predmet zmluvy je nedokončený a nespôsobilý k odovzdaniu a to až do doby splnenia uvedenej podmienky.

6.3.       Ak dohoda zmluvných strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúce dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.

6.4.       O priebehu odovzdania a prevzatia diela je Zhotoviteľ povinný vypracovať protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „protokol“). V protokole bude uvedený spôsob odovzdania diela, opis diela, čas, meno Zhotoviteľa, meno Objednávateľa, zoznam protokolov, návodov a pod. K odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde v mieste sídla Objednávateľa ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, medzi zástupcami zmluvných strán. K prevzatiu diela dôjde na základe protokolu, podpísaného zástupcami zmluvných strán po odovzdaní diela bez vád a v termínoch podľa tejto zmluvy. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu.

6.5.       Ak dielo nespĺňa požiadavky a parametre podľa špecifikácie zadanej Objednávateľom v tejto zmluve (článok II. a článok VIII.), má toto dielo vady. Výskyt vady na diele je dôvodom pre odmietnutie podpísania protokolu a vrátenie diela na opravu, resp. úpravu Zhotoviteľovi. Potrebné úpravy vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady, v lehote určenej obidvomi zmluvnými stranami.Článok VII.

   Termíny a miesto plnenia

7.1.       Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ dodá a protokolárne odovzdá dielo Objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy najneskôr do 6 kalendárnych mesiacov kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa o termíne odovzdania diela aspoň 48 hodín vopred.

7.2.       Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnutý termín plnenia dodržať. Dodržanie dohodnutého termínu plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve.

7.3.       Objednávateľ má právo vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny diela, za každý deň omeškania realizácie diela (termín v zmysle bodu 7.1 tejto zmluvy). Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

7.4.       Miesto plnenia (dodania diela): sídlo spoločnosti Trend Rejlek, s.r.o. - Kračiny 2, Martin, 036 01

    

Článok VIII.

Prevod vlastníckeho práva, užívanie diela

8.1.       Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktoré Objednávateľovi riadne dodá je bez akýchkoľvek právnych vád a neporušuje práva tretích strán. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu (8.1) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

8.2.       Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo pre vlastné potreby a neumožní použitie diela žiadnej inej osobe ako Objednávateľovi. Uvedené platí o diele ako celku ako i o jeho častiach a to i po ukončení tejto zmluvy.

8.3.       Objednávateľ nadobúda dňom protokolárneho odovzdania diela podľa článku VI. bod 6.4 tejto zmluvy vlastnícke právo k dielu a ostatným veciam, ktoré sa majú stať podľa tejto zmluvy jeho vlastníctvom.Článok IX.

Záruka, právne vady, nároky z vád diela

9.1.       Dielo má vady, ak po jeho spracovaní nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve (článok II. a článok VIII.).

9.2.       Zhotoviteľ poskytuje záruku, že dielo má ku dňu podpisu protokolu podľa článku VI. bod 6.4 tejto zmluvy vlastnosti uvedené v špecifikácii diela podľa tejto zmluvy (Príloha č. 1).

9.3.       Objednávateľ je povinný pri odovzdaní diela dielo prehliadnuť a v prípade zistenia vád diela, tieto bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi.

9.4.       Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo si po stanovenú dobu (záručná doba) zachová vlastnosti zmluvne dohodnuté, určené technickými normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

9.5.       Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Táto doba sa predlžuje o čas od nahlásenia vady po jej odstránenie ak sa predmet zmluvy nedá používať, a to aj opakovane. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela, a to od dátumu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Po dobu záručnej doby sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje na základe písomnej reklamácie s opisom vady diela, túto vadu na vlastné náklady do piatich pracovných dní od nahlásenia vady

bezplatne.odstrániť.Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovObjednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas je Zhotovitpovinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvpokutu vo výške 100,- za kažvadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou sú splatné do troch dní od ich uplatnenia zo strany Objednávateľa.9.6.       Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, pokiaľ boli spôsobené použitím podkladov odovzdaných mu k spracovaniu Objednávateľom v prípade, že Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol nevhodnosť týchto podkladov zistiť alebo na ne Objednávateľa upozorniť a Objednávateľ na ich použití trval.9.7.       Záruka sa nevzťahuje na odchýlky, poškodenia a vady vzniknuté nesprávnym používaním diela, nesprávnou inštaláciou, preťažením, zanedbaním povinnej údržby či použitím nevhodného materiálu.9.8.       Ak sa zmluvné strany nedohodnú, či je vada oprávnená resp. odstránená alebo nie, v prípade sporu zmluvných strán zodpovie sporné otázky nezávislý odborník, stanovený dohodou zmluvných strán v lehote do dvoch (2) pracovných dní odo dňa, kedy stanovisko zmluvnej strany, ktorá tvrdí, že vada uplatnená písomnou reklamáciou nie je oprávnená, resp. odo dňa, kedy stanovisko zmluvnej strany, ktorá tvrdí, že reklamovaná vada nebola odstránená, bolo doručené druhej zmluvnej strane, pričom jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. V prípade ak sa zmluvné strany na osobe nezávislého odborníka podľa tohto bodu nedohodnú alebo nezávislý odborník položenú otázku v lehote stanovenej zmluvnými stranami jednoznačne nezodpovie, rozhodne o tejto otázke príslušný súd v zmysle článku XIV. bod 14.2.

Článok X.

Zodpovednosť za škody

10.1.   Každá zo zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe strany sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy vyvinú maximálne úsilie k tomu, aby nedošlo ku škodám a v prípade ich vzniku boli škody minimalizované.

10.2.   Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

10.3.   Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka, (ust. § 373-386).

10.4.   Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatením akejkoľvek v tejto zmluve dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorú je možné vymáhať i osobitne.Článok XI.

Ochrana informácií

11.1.        Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany majú právo požadovať navzájom doloženie dostatočnosti utajenia dôverných informácií. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako i iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.

11.2.        Právo používať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe zmluvné strany iba v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práva a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

11.3.        Za dôverné informácie sa bez ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie, ktoré neboli niektorou zo zmluvných strán označené ako verejné a ktoré sa týkajú tejto zmluvy a jej plnenia (najmä informácie o právach a povinnostiach strán ako i informácie o cenách), ktoré sa týkajú niektorej zo strán (najmä obchodné tajomstvá, informácie o ich činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, know-how) alebo informácie pre nakladanie s ktorými je stanovený právnymi predpismi zvláštny režim utajenia (najmä hospodárske tajomstvá, štátne tajomstvá, bankové tajomstvá, služobné tajomstvá). Ďalej sa považujú za dôverné informácie také informácie, ktoré sú ako dôverné výslovne niektorou zo strán označené.

11.4.        Za dôverné informácie sa v žiadnom prípade nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne prístupnými, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie získané na základe postupu nezávislého na tejto zmluve alebo druhej strane, pokiaľ je strana, ktorá informácie získala, schopná túto skutočnosť doložiť, a nakoniec informácie poskytnuté treťou osobou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.

11.5.        Zhotoviteľ si je vedomý toho, že všetky informácie, týkajúce sa údajov o klientoch, ale aj zamestnancoch Objednávateľa sú chránené zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.6.        Zhotoviteľ vyhlasuje, že so všetkými získanými informáciami a údajmi bude zaobchádzať s tou istou opatrnosťou a diskrétnosťou, s akou postupuje u vlastných informácií, ktoré si neželá, aby boli zverejnené, publikované alebo rozširované. Zhotoviteľ získané údaje nepostúpi inej, než Objednávateľom vopred písomne schválenej tretej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Objednávateľovi ako poskytovateľovi informácií, ako aj subjektu, ktorého sa informácie týkajú, ich neoprávneným použitím, odhalením, nedostatočnou ochranou, vrátane škody spočívajúcej v strate dôveryhodnosti Objednávateľa alebo subjektu, ktorého sa informácie týkajú a ich zvýšených nákladov v súvislosti so vznikom škody, prípadne inej ujmy.

11.7.        Ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek z ustanovení tohto článku XI. zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.Článok XII.

Ukončenie zmluvy

12.1.        Túto zmluvu možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

12.2.        V prípade písomnej dohody sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom uvedeným v tejto dohode. Súčasťou tejto dohody je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

12.3.        Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Zhotoviteľ poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Zhotoviteľ:

(i)    je v omeškaní s riadnym odovzdaním diela o viac ako 30 dní

(ii)   porušenie podmienok dojednaných v článku XI.

(iii)  neodstráni vady diela spôsobom a v lehotách podľa článku IX. a článku VI. bod 6.5 tejto zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o NFP medzi Objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to bez akejkoľvek sankcie zo strany Zhotoviteľa.

12.4.        Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút, úrokov z omeškania, ochrany informácií, zabezpečenia pohľadávky ktorejkoľvek zo zmluvných strán, riešení sporov a ustanovení týkajúcich sa tých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po odstúpení.

12.5.        V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky vzájomne prijaté plnenia a do 30 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vysporiadať všetky finančné záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa zostáva jeho nárok na náhradu škody zachovaný a Zhotoviteľovi nevznikajú žiadne ďalšie nároky v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

12.6.        Všetky ustanovenia článkov VIII, IX, X, XI, XII zostávajú platné aj po ukončení tejto zmluvy.Článok XIII.

Osobitné ustanovenia

13.1.        Zhotoviteľ pri zhotovení diela (použije/nepoužije- vybrať relevantnú možnosť) subdodávateľov. Podiel zákazky, ktorý zadá subdodávateľom predstavuje ........... % t. j. .................... € bez DPH z ceny diela. Navrhovaným subdodávateľom (je/sú- vybrať relevantnú možnosť) ................................................................................................................. Predmetom subdodávky (je/sú - vybrať relevantnú možnosť) ............................................................

13.2.        V prípade, že počas plnenia zmluvy bude zo strany Zhotoviteľa pripravovaná, resp. navrhovaná zmena pôvodného subdodávateľa je tento povinný na túto záležitosť Objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu informovať, a to najneskôr päť kalendárnych dní pred nástupom nového subdodávateľa, ktorý má nastúpiť namiesto pôvodného subdodávateľa, s uvedením dôvodu tejto ním navrhovanej zmeny, spolu s návrhom na nového subdodávateľa, s uvedením jeho identifikačných údajov, pričom aj tento nový subdodávateľ musí spĺňať všetky podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní. Uskutočnená zmena subdodávateľa však musí byť potvrdená písomnou dohodou oboch zmluvných strán.Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

14.1.        Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2.        V prípade, že pri plnení zmluvy vzniknú spory, budú sa obe zmluvné strany snažiť vyriešiť spory vzájomnou dohodou, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

14.3.        Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časti, alebo z nej vyplývajúce uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť je, alebo ak sa stane neplatné alebo právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie nahradia bezodkladne účinným, ktoré sa čo najviac hospodársky i vecne priblíži sledovanému účelu.

14.4.        Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

14.5.        Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

14.6.        Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (ITMS kód: NFP313010W149 ) a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Es, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

14.7.        Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

14.8.        Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria tieto prílohy:

Príloha č. 1:   Technická špecifikácia diela – skutočnej dodávky zariadenia s typovým označením zariadenia a výrobcu

14.9.        Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že vyjadruje ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Zhotoviteľ:                                       Objednávateľ:                     

V.................., dňa ……………..                   V.................., dňa ……………....................................................

Názov spoločnosti

Oprávnená osoba - funkcia..................................................

   Trend Rejlek, s.r.o.            

   Peter Lenčéš - konateľ

Príloha č. 1

Technická špecifikácia diela – skutočnej dodávky zariadenia s typovým označením zariadenia a výrobcuŠpecifikácia diela:

Cena diela (Rozpočet):Por.č.                    

Názov položky

Merná jednotka

Počet

Jednotková cena

Spolu

 
 
1. 
Celkom: 
DPH 20 %: 
Celkom s DPH: 


Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.