Výzva na predkladanie ponúkMesto Stupava, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Dodávka elektrickej energie – zákazka s nízkou hodnotou“    

1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) ZVO:

Mesto Stupava

Hlavná 24/1, 900 31 Stupava

IČO: 00305081

Kontakt: Matej Novotný, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , 0918 383 390
link – zverejnenie výzvy:


Realizátor verejného obstarávania: BALTEUS spol. s r.o., IČO: 48 102 903, so sídlom: Jozefa Kronera 11246/15 , Martin 036 01.2.       Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky:
akceptujú sa ponuky zaslane e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

3.       Predmet obstarávania: „Dodávka elektrickej energie – zákazka s nízkou hodnotou“

 

CVP kódy:

§  09310000 – 5 Elektrická energiaStručný opis zákazky:

§  Predmetom zákazky je Dodávka elektrickej energie4.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

 

§  Úspešný uchádzač, ktorý obdrží oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, predloží realizátorovi verejného obstarávania aj verejnému obstarávateľovi návrh zmluvy o združenej dodávke elektriny elektronicky do 2 pracovných dní od ukončenia verejného obstarávania a vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou za dodržania všetkých podmienok uvedených v tejto výzve v zmysle verejného obstarávania.

§  Úspešný uchádzač bezodkladne zabezpečí nahlásenie zmeny dodávateľa distribučnej spoločnosti.

§  V prípade ak úspešný uchádzač predloží návrh zmluvy, ktorý je v rozpore s Výzvou na predloženie ponuky a záväznými výsledkami verejného obstarávania, bude z procesu verejného obstarávania vylúčený a verejný obstarávateľ vyzve k podpisu zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil, ako ďalší v poradí.

 

 

5.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):

Predmetom zákazky je:

              

Pravidelná dodávka elektrickej energie do odberného miesta verejného obstarávateľa, resp. Odberateľa vrátane prepravy a distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa, resp. Odberateľa, a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov Slovenskej republiky , technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete od 01.07.2019 do 31.12.2019. Jednotlivé odberné miesta verejného obstarávateľa, resp. Odberateľa so špecifikáciou odberu sú uvedené v prílohe č. 1 – zoznam odberných miest a spotrieb.

 

6.       Predpokladaná hodnota zákazky:
23 157,03 €, bez DPH7.       Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o združenej dodávke elektriny :

„Miestom plnenia záväzkov je sídlo Odberateľa (verejného obstarávateľa) – Mesto Stupava – viď. odberné miesta v Prílohe č. 1 „

 

8.       Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy o združenej dodávke elektriny je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o združenej dodávke elektriny nasledovne: :

„Zmluvné strany sa dohodli, že - Dodávateľ bude poskytovať združenú dodávku elektriny podľa tejto zmluvy s prevzatím za zodpovednosť za odchýlku Odberateľovi v období od 01.07.2019 do 31.12.2019.

 

9.       Minimálne povinnosti Dodávateľa na dodanie predmetu zákazky sú v priloženom návrhu zmluvy o združenej dodávke elektriny uvedené nasledovne:

„Dodávateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality dodávky elektriny vrátane ich vyhodnocovania podľa osobitného právneho predpisu vydaného príslušným orgánom štátnej správy , ktorým sa ustanovujú štandardy kvality pre dodávanú elektrinu (ďalej len „Vyhláška o štandardoch kvality“).

 

10.   Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

 

11.   Lehota na predloženie ponuky:
25.06.2019 – 11:00

 

12.   Spôsob predloženia ponuky:
Elektronickou poštou podľa bodu 2.

 

 

 

 

13.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

 

14.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský

 

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.b)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)15.   Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a adrese realizátora verejného obstarávania, resp. splnomocnenej osoby, a to: BALTEUS spol. s r.o., Kollarova 73, 036 01 Martin.

 

16.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom zmluvy o združenej dodávke elektriny ďalšie nasledovné doklady:

 

-          Uchádzač musí byť držiteľom platného povolenia na podnikanie v energetike v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike, ktoré predloží v origináli, alebo úradne overenej kópii pri podpise zmluvy.

-          Uchádzač musí poskytnúť dostatočnú súčinnosť pri zmene dodávateľa elektrickej energie formou „move-out – move-in“.

 

V Martine 18.06.2019

S pozdravom......................................................

Matej Novotný
Splnomocnená osoba - Mesto Stupava


 

Prílohy:

Príloha č.1 – Zoznam a špecifikácia OM elektriny Mesto Stupava
https://dotacieservis.sk/STUPAVA/Priloha-1-Stupavaodberne-miesta.doc

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.