Výzva na predkladanie ponúkMesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 00305081, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

„Elektrorevízie Stupava“1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) ZVO:

 

Mesto Stupava,

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

IČO: 00305081Kontakt: Matej Novotný, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , 0918 383 390


 

Realizátor verejného obstarávania:

BALTEUS spol. s r.o., IČO: 48 102 903, so sídlom: Jozefa Kronera 11246/15 , Martin 036 01.

 

 

2.       Miesto a spôsob predloženia ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku v listinnej forme v uzavretej obálke s označením „súťaž – neotvárať“ na adresu verejného obstarávateľa, alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vo formáte PDF. Pri elektronickom predložení ponuky uchádzač PDF súbor uzamkne heslom, ktoré sprístupní verejnému obstarávateľovi bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a to formou e-mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

 

3.       Predmet obstarávania: „Elektrorevízie Stupava“

CVP kódy:

§  71632000-7 - Technické skúšky

Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky sú elektrorevízie, odborné prehliadky a odborné skúšky (OP a OS) spolu s vystavením revíznej správy k elektrickým zariadeniam a elektroinštalácii v súlade so všeobecne platnými pratanými právnymi predpismi a technickými normami viažucimi sa k dodanou predmetu zákazky predmetu zákazky a to najmä vyhláška MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 Z.z. .

 

4.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):

§  Predmet zákazy sa: sa nedelí na časti, t. j. uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.1.

(budova MsÚ Stupava)Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

304

ksProtokol o revízii el. spotrebiča

304

ksOdborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

78

počet ističovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ksOdborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia (pasívny bleskozvod)

4

počet zvodovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia

1

ks

       
2.

(budova Stavebného úradu Stupava)Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

43

ksProtokol o revízii el. spotrebiča

43

ksOdborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

31

počet ističovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

       
3.

(budova Zdravotného strediska Stupava)Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

25

ksProtokol o revízii el. spotrebiča

25

ksOdborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

246

počet ističovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ksOdborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia (pasívny bleskozvod)

16

počet zvodovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia

1

ks

       
4.

(budova Mestskej políce a Hasičov Stupava)Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

157

ksProtokol o revízii el. spotrebiča

157

ksOdborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

51

počet ističovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ksOdborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia (aktívny bleskozvod)

1

počet zvodovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia

1

ks

       
5.

(budova Oddelenia údržby Stupava)Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

47

ksProtokol o revízii el. spotrebiča

47

ksOdborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

5

počet ističovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

       
6.

(budova CO sklad Stupava)Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

0

ksProtokol o revízii el. spotrebiča

0

ksOdborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

3

počet ističovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ksSúčasťou sú aj odborné prehliadky a odborné skúšky (OP a OS).

 

 

5.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

 

§  objednávka

 

6.       Predpokladaná hodnota zákazky:
6.259,21 EUR bez DPH


 

7.       Miesto a termín dodania predmetu:

Miestom dodania je sídlo verejného obstarávateľa - Mesto Stupava, Hlavná 24/1, 900 31 Stupava.

 

8.       Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Termín: do 1 mesiaca.

 

9.       Financovanie predmetu zákazky:
Z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

 

10.   Platobné podmienky

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Cena za predmet zákazky bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet úspešného uchádzača na základe vystavenej faktúry a prevzatí predmetu plnenia. Verejný obstarávateľ požaduje 30-dňovú lehotu splatnosti faktúry odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, špecifikáciu fakturovanej sumy a špecifikáciu predmetu zákazky.

 

 

 

 

11.   Lehota na predloženie ponuky:

Do 09.10.2020 – do 10:00 

12.   Viazanosť ponúk:

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od jej predloženia až do uplynutia viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020.

 

 

13.   Mena a ceny

Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

 

Cena uvedená v ponuke uchádzača (vypracovaná podľa Prílohy č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria) bude cenou konečnou, ktorá musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s dodaním predmetu zákazky.

 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Cena bude uvedená v eurách a zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta a bude zostavená vo forme:

· jednotková cena v EUR bez DPH, t. j. za 1 mernú jednotku (ďalej len „MJ“),

· cena v EUR bez DPH za počet MJ,

· výška DPH v EUR za počet MJ,

· cena v EUR s DPH za počet MJ.

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu bez DPH a zároveň aj ako cenu konečnú. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač vo svojej ponuke.

 

V prípade, ak úspešný uchádzač uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa po predložení ponuky platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH

 

14.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

 

Verejný obstarávateľ zostaví vzostupné poradie uchádzačov podľa výšky navrhnutej celkovej ceny v EUR s DPH. Ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky účasti a súčasne splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, t. j. hodnotí sa celková zmluvná cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý

ponúkne najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH za celý predmet zákazky a ktorý sa umiestni na 1. mieste v poradí.

 

V prípade, ak všetky ponuky k zákazke zadanej v zmysle tejto Výzvy na predkladanie ponúk predložia iba uchádzači, ktorí sú platitelia DPH, ponuky sa budú vyhodnocovať ako ceny s DPH. Avšak v prípade predloženia ponuky čo i len jedného uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, verejný obstarávateľ vyhodnotí všetky predložené ponuky takým spôsobom, že budú porovnávané ceny s DPH (platitelia DPH) a ceny konečné (neplatitelia DPH; konečná cena je definovaná v bode 12. tejto Výzvy na predkladanie ponúk).

 

Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto skutočnosť v ponuke. V prípade uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel vyhodnotenia ponúk a zabezpečenia porovnateľnosti vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú navrhovanú cenu uviesť s DPH so slovenskou sadzbou, pričom fakturovať bude cenu, za ktorú predmet zákazky ponúkne bez DPH, platba DPH bude nákladom verejného obstarávateľa, ktorá súvisí s predmetom zákazky

 

 

15.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský

 

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.b)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová ponuka uvedený v Prílohe č. 1. tejto Výzvy:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)

 

c)       preukázanie splnenia podmienok účasti podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a preukázanie neexistencie dôvodu na vylúčenie v zmysle ust. § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.

Záujemca preukazuje splnenie podmienok podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorej zodpovedá predmet zákazky, resp. čestným vyhlásením. Záujemca preukazuje splnenie podmienok podľa ust. § 32 ods. 1 písm. f) doložením čestného vyhlásenia. Neexistenciu dôvodov na vylúčenie v zmysle ust. § 40 ods. 6 písm. f) bude skúmať verejný obstarávateľ v priebehu verejného obstarávania.V prípade, ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a zo zoznamu hospodárskych subjektov je zrejmé, že uchádzač spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a súčasne

 

uchádzač nebude vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie ÚVO podľa § 183 zákona o verejnom obstarávaní, bude mať verejný obstarávateľ zato, že takto zapísaný úspešný uchádzač splnil podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. tento uchádzač nie je povinný preukazovať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

 16.   Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk na adrese verejného obstarávateľa: Mesto Stupava, Hlavná 24/1, 900 31 Stupava.

 

17.   ďalšie informácie

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola táto zákazka zadávaná, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto Výzve na predkladanie ponúk. Ponuka doručená na adresu uvedenú v tejto Výzve na predkladanie ponúk a predložená v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi nevracia. Zostáva ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke u verejného obstarávateľa.

 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

 

 

V Martine, dňa 28.09.2020

 

S pozdravom 

......................................................

Matej Novotný
Splnomocnená osoba - Mesto Stupava

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritériíPríloha č. 1 Výzvy:               Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová

                                               ponuka

 

Uchádzač – názov:                                                     ..................................................................

Sídlo uchádzača:                                                         ..................................................................

IČO:                                                                                 ..................................................................

Štatutárny zástupca:                                                 ..................................................................

Kontaktné údaje (tel., e-mail):                              ..................................................................

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku „Elektrorevízie Stupava“

 

 

Kritérium: Cena

Popis

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

Elektrorevízie Stupava 

 

V ........................... dňa ......................

 

                                                                                                                 .......................................

                                                                                                           podpis uchádzača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Rozpis jednotlivých položiek

 

1.

(budova MsÚ Stupava)   
Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

cena MJ:

spolu:Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

304

ksProtokol o revízii el. spotrebiča

304

ksOdborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

78

počet ističovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ksOdborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia (pasívny bleskozvod)

4

počet zvodovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia

1

ks

           
2.

(budova Stavebného úradu Stupava)   
Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

cena MJ:

spolu:Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

43

ksProtokol o revízii el. spotrebiča

43

ksOdborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

31

počet ističovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

           
3.

(budova Zdravotného strediska Stupava)   
Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

cena MJ:

spolu:Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

25

ksProtokol o revízii el. spotrebiča

25

ksOdborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

246

počet ističovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ksOdborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia (pasívny bleskozvod)

16

počet zvodovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia

1

ks

           
4.

(budova Mestskej políce a Hasičov Stupava)   
Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

cena MJ:

spolu:Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

157

ksProtokol o revízii el. spotrebiča

157

ksOdborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

51

počet ističovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ksOdborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia (aktívny bleskozvod)

1

počet zvodovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia

1

ks

           
5.

(budova Oddelenia údržby Stupava)   
Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

cena MJ:

spolu:Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

47

ksProtokol o revízii el. spotrebiča

47

ksOdborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

5

počet ističovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

           
6.

(budova CO sklad Stupava)   
Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

cena MJ:

spolu:Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

0

ksProtokol o revízii el. spotrebiča

0

ksOdborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

3

počet ističovRevízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

Výzva na predkladanie ponúk

Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 00305081, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1, písm. b)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu  podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Elektrorevízie Stupava“            

1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) ZVO:

 

Mesto Stupava,

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

IČO: 00305081

Kontakt: Matej Novotný, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , 0918 383 390

link – zverejnenie výzvy:

..............................................................

Realizátor verejného obstarávania:

BALTEUS spol. s r.o., IČO: 48 102 903, so sídlom: Jozefa Kronera 11246/15 , Martin 036 01.

2.       Miesto a spôsob predloženia ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku v listinnej forme v uzavretej obálke s označením „súťaž – neotvárať“ na adresu verejného obstarávateľa,  alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vo formáte PDF. Pri elektronickom predložení ponuky uchádzač PDF súbor uzamkne heslom, ktoré sprístupní verejnému obstarávateľovi bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a to formou e-mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

3.       Predmet obstarávania: „Elektrorevízie Stupava“

CVP kódy:

§  71632000-7 - Technické skúškyStručný opis zákazky:

Predmetom zákazky sú elektrorevízie, odborné prehliadky a odborné skúšky (OP a OS) spolu s vystavením revíznej správy k elektrickým zariadeniam a elektroinštalácii v súlade so všeobecne platnými pratanými právnymi predpismi a technickými normami viažucimi sa k dodanou predmetu zákazky predmetu zákazky a to najmä vyhláška MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 Z.z. .

4.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):

§  Predmet zákazy sa:  sa nedelí na časti, t. j. uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

1.

(budova MsÚ Stupava)

Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

304

ks

Protokol o revízii el. spotrebiča

304

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

78

počet ističov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia (pasívny bleskozvod)

4

počet zvodov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia

1

ks

       

2.

(budova Stavebného úradu Stupava)

Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

43

ks

Protokol o revízii el. spotrebiča

43

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

31

počet ističov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

       

3.

(budova Zdravotného strediska Stupava)

Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

25

ks

Protokol o revízii el. spotrebiča

25

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

246

počet ističov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia (pasívny bleskozvod)

16

počet zvodov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia

1

ks

       

4.

(budova Mestskej políce a Hasičov Stupava)

Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

157

ks

Protokol o revízii el. spotrebiča

157

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

51

počet ističov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia (aktívny bleskozvod)

1

počet zvodov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia

1

ks

       

5.

(budova Oddelenia údržby Stupava)

Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

47

ks

Protokol o revízii el. spotrebiča

47

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

5

počet ističov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

       

6.

(budova CO sklad Stupava)

Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

0

ks

Protokol o revízii el. spotrebiča

0

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

3

počet ističov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

Súčasťou sú aj odborné prehliadky a odborné skúšky (OP a OS).

5.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

§  objednávka

6.       Predpokladaná hodnota zákazky:
6.259,21 EUR bez DPH

7.       Miesto a termín dodania predmetu:

Miestom dodania je sídlo verejného obstarávateľa - Mesto Stupava, Hlavná 24/1, 900 31 Stupava.

8.       Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Termín: do 1 mesiaca.

9.       Financovanie predmetu zákazky:
Z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

10.   Platobné podmienky

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Cena za predmet zákazky bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet úspešného uchádzača na základe vystavenej faktúry a prevzatí predmetu plnenia. Verejný obstarávateľ požaduje 30-dňovú lehotu splatnosti faktúry odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, špecifikáciu fakturovanej sumy a špecifikáciu predmetu zákazky.

11.   Lehota na predloženie ponuky:

Do 09.10.2020 – do 10:00

12.   Viazanosť ponúk:

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od jej predloženia až do uplynutia viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020.

13.   Mena a ceny

Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

 

Cena uvedená v ponuke uchádzača (vypracovaná podľa Prílohy č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria) bude cenou konečnou, ktorá musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s dodaním predmetu zákazky.

 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Cena bude uvedená v eurách a zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta a bude zostavená vo forme:

· jednotková cena v EUR bez DPH, t. j. za 1 mernú jednotku (ďalej len „MJ“),

· cena v EUR bez DPH za počet MJ,

· výška DPH v EUR za počet MJ,

· cena v EUR s DPH za počet MJ.

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu bez DPH a zároveň aj ako cenu konečnú. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač vo svojej ponuke.

 

V prípade, ak úspešný uchádzač uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa po predložení ponuky platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH

14.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

 

Verejný obstarávateľ zostaví vzostupné poradie uchádzačov podľa výšky navrhnutej celkovej ceny v EUR s DPH. Ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky účasti a súčasne splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, t. j. hodnotí sa celková zmluvná cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý

ponúkne najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH za celý predmet zákazky a ktorý sa umiestni na 1. mieste v poradí.

 

V prípade, ak všetky ponuky k zákazke zadanej v zmysle tejto Výzvy na predkladanie ponúk predložia iba uchádzači, ktorí sú platitelia DPH, ponuky sa budú vyhodnocovať ako ceny s DPH. Avšak v prípade predloženia ponuky čo i len jedného uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, verejný obstarávateľ vyhodnotí všetky predložené ponuky takým spôsobom, že budú porovnávané ceny s DPH (platitelia DPH) a ceny konečné (neplatitelia DPH; konečná cena je definovaná v bode 12. tejto Výzvy na predkladanie ponúk).

 

Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto skutočnosť v ponuke. V prípade uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel vyhodnotenia ponúk a zabezpečenia porovnateľnosti vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú navrhovanú cenu uviesť s DPH so slovenskou sadzbou, pričom fakturovať bude cenu, za ktorú predmet zákazky ponúkne bez DPH, platba DPH bude nákladom verejného obstarávateľa, ktorá súvisí s predmetom zákazky

15.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.

b)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová ponuka uvedený v Prílohe č. 1. tejto Výzvy:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)

c)       preukázanie splnenia podmienok účasti podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a preukázanie neexistencie dôvodu na vylúčenie v zmysle ust. § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.

Záujemca preukazuje splnenie podmienok podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorej zodpovedá predmet zákazky, resp. čestným vyhlásením. Záujemca preukazuje splnenie podmienok podľa ust. § 32 ods. 1 písm. f) doložením čestného vyhlásenia. Neexistenciu dôvodov na vylúčenie v zmysle ust. § 40 ods. 6 písm. f) bude skúmať verejný obstarávateľ v priebehu verejného obstarávania.

V prípade, ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a zo zoznamu hospodárskych subjektov je zrejmé, že uchádzač spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a súčasne

 

uchádzač nebude vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie ÚVO podľa § 183 zákona o verejnom obstarávaní, bude mať verejný obstarávateľ zato, že takto zapísaný úspešný uchádzač splnil podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. tento uchádzač nie je povinný preukazovať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

16.   Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk na adrese verejného obstarávateľa: Mesto Stupava, Hlavná 24/1, 900 31 Stupava.

17.   ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola táto zákazka zadávaná, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto Výzve na predkladanie ponúk. Ponuka doručená na adresu uvedenú v tejto Výzve na predkladanie ponúk a predložená v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi nevracia. Zostáva ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke u verejného obstarávateľa.

 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

V Martine, dňa 28.09.2020

S pozdravom

......................................................

Matej Novotný
Splnomocnená osoba - Mesto Stupava

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 1 Výzvy:               Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová 

                                               ponuka

Uchádzač – názov:                                                     ..................................................................

Sídlo uchádzača:                                                         ..................................................................

IČO:                                                                                 ..................................................................

Štatutárny zástupca:                                                 ..................................................................

Kontaktné údaje (tel., e-mail):                              ..................................................................

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku „Elektrorevízie Stupava“

Kritérium: Cena

Popis

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

Elektrorevízie Stupava

V ........................... dňa ......................

                                                                                                                 .......................................

                                                                                                           podpis uchádzača

Príloha: Rozpis jednotlivých položiek

1.

(budova MsÚ Stupava)

   

Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

cena MJ:

spolu:

Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

304

ks

Protokol o revízii el. spotrebiča

304

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

78

počet ističov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia (pasívny bleskozvod)

4

počet zvodov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia

1

ks

           

2.

(budova Stavebného úradu Stupava)

   

Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

cena MJ:

spolu:

Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

43

ks

Protokol o revízii el. spotrebiča

43

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

31

počet ističov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

           

3.

(budova Zdravotného strediska Stupava)

   

Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

cena MJ:

spolu:

Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

25

ks

Protokol o revízii el. spotrebiča

25

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

246

počet ističov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia (pasívny bleskozvod)

16

počet zvodov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia

1

ks

           

4.

(budova Mestskej políce a Hasičov Stupava)

   

Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

cena MJ:

spolu:

Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

157

ks

Protokol o revízii el. spotrebiča

157

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

51

počet ističov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia (aktívny bleskozvod)

1

počet zvodov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia

1

ks

           

5.

(budova Oddelenia údržby Stupava)

   

Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

cena MJ:

spolu:

Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

47

ks

Protokol o revízii el. spotrebiča

47

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

5

počet ističov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

           

6.

(budova CO sklad Stupava)

   

Č.

Názov položky:

Počet:

MJ:

cena MJ:

spolu:

Revízie el. spotrebičov + nálepka s evidenčným číslom a vyznačeným dátumom revízie

0

ks

Protokol o revízii el. spotrebiča

0

ks

Odborná prehliadka a odborná skúška EZ + označenie el. zásuviek

3

počet ističov

Revízna správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ

1

ks

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.