Výzva na predkladanie ponúk

 

Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 00305081, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

„Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava – juh, 1.fáza“           

 1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) ZVO:

 

Mesto Stupava,

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

IČO: 00305081Kontakt: Matej Novotný, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0918 383 390

link – zverejnenie výzvy:

https://dotacieservis.sk/ostatne/vyzva-na-predkladanie-ponuk-modernizacia-centralnej-mestskej-zony-stupava-%E2%80%93-juh-1fazaRealizátor verejného obstarávania:

BALTEUS spol. s r.o., IČO: 48 102 903, so sídlom: Jozefa Kronera 11246/15 , Martin 036 01.

Kontakt: Matej Novotný, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0918 383 390

 2.       Miesto a spôsob predloženia ponúk:Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku v listinnej forme v uzavretej obálke s označením „súťaž – neotvárať“ na adresu realizátora verejného obstarávania t.j.: BALTEUS spol. s r.o., IČO: 48 102 903, so sídlom: Jozefa Kronera 11246/15 , Martin 036 01. , alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vo formáte PDF.

 3.       Predmet obstarávania:„Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava – juh, 1.fáza“CVP kódy:

•     45000000-7 - Stavebné práceStručný opis zákazky:

Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe s názvom „Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava – juh, 1.fáza“.

Nižšie sú stanovené povinné požadované funkčné a technické výkonnostné parametre predmetu zákazky.§  Spoločný slovník obstarávania.

§  Hlavný predmet – hlavný slovník :
45000000-7 - Stavebné práce
§  Predpokladaná hodnota zákazky: 45 468,13 € (bez DPH)4.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:§  Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí Prílohu č. 1 (ďalej len „Zmluva o dielo“).

§  Úspešný uchádzač, ktorý obdrží oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, predloží verejnému obstarávateľovi Zmluvu o dielo podľa ustanovení § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí Prílohu č. 1 spolu s Prílohami podľa Zmluvy o dielodo 5 pracovných dní od ukončenia verejného obstarávania a vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou za dodržania všetkých podmienok uvedených v tejto výzve v zmysle verejného obstarávania.

§  V prípade ak úspešný uchádzač predloží návrh Zmluvy o dielo s prílohami podľa Zmluvy o dielo, ktorý je v rozpore s Výzvou na predloženie ponuky, resp. Prílohou č. 1 tejto Výzvy a záväznými výsledkami verejného obstarávania, bude z procesu
verejného obstarávania vylúčený a verejný obstarávateľ vyzve k podpisu zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil, ako ďalší v poradí. 

5.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):§  Predmet zákazy sa: sa nedelí na časti, t. j. uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

§  Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe s názvom „Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava – juh, 1.fáza“.

§  Stručný opis zákazky (technické zadanie):5.1. Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác a projektovej dokumentácie tvorí súčasť tejto výzvy v bode 5.4 tohto článku v elektronickej podobe vo formáte pdf a xls.5.2. Pre posudzovanie predloženej ponuky a stanovenej ceny uchádzača podľa rozsahu výkazu

výmer v súťažných podkladoch je rozhodujúca verzia vo formáte pdf. Formát xls slúži len pre zjednodušenie práce záujemcom.5.3. Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími parametrami.

 

5.4. Opisu predmetu zákazky - projektová dokumentácia a výkaz výmer:-          https://dotacieservis.sk/STUPAVA/CHODNIKY-PD-VV.zip

6.       Predpokladaná hodnota zákazky:
45 468,13 € (bez DPH)

 

7.       Miesto dodania predmetu:

Miestom dodania je: k.ú.: Stupava, parc. číslo: 766/1.8.       Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 6 (slovom: šesť) mesiacov od účinnosti Zmluvy o dielo uvedenej v Prílohe č. 1. tejto Výzvy.

 

9.       Financovanie predmetu zákazky:

Financovanie predmetu zákazky bude z prostriedkov Európskej únie – IROP.10.   Lehota na predloženie ponuky : do 26.06.2020 - do: 14:00 hod.11.   Viazanosť ponúk:

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od jej predloženia až do uplynutia viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2020.12.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

 

13.   Obchodné podmienky. Verejný obstarávateľ uviedol obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky v Zmluve o dielo, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v rámci ponuky a návrh zmluvy o dielo uvedenej v Prílohe č. 1 bez uvedenia cien, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo jeho splnomocnenou osobou podľa zmluvných podmienok, uvedených v predmetnej Zmluve o dielo. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak zmluvné podmienky uvedené v návrhu záväzných zmluvných podmienok predložených uchádzačom budú v rozpore s výzvou a ak sa budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať verejného obstarávateľa. Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh Zmluvy o dielo uvedenej v Prílohe č. 1 . Do návrhu Zmluvy o dielo nesmú byť zapracované zmeny, ktoré by boli v rozpore s, menili by rovnováhu zmluvných povinností v neprospech verejného obstarávateľa, zvyšovali by mieru povinností v neprospech verejného obstarávateľa, zvyšovali cenu plnenia či mali iný podstatný vplyv na jej obsah. Pokiaľ uchádzač takéto zmeny v návrhu Zmluvy o dielo v ponuke uskutoční, bude to v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Nepripúšťajú sa žiadne sankcie za porušenie zmluvných povinností verejného obstarávateľa, okrem tých ktoré sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo nachádzajúcej sa v tejto Výzve.14.   Technické a kvalitatívne požiadavky na predmet zákazky: Zhotoviteľ zrealizuje dielo, ktoré musí zodpovedať záväzným Slovenským technickým normám. Všetky stavebné výrobky a materiály musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky č. 94/2004 Z. z., a následných novelizácii ktorou sa stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. V priebehu realizácie diela je povinnosťou zhotoviteľa viesť stavebný denník v zmysle § 46d Stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Pri realizácii prác na stavenisku je potrebné zohľadniť všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ stavby je povinný vypracovať vecný a časový harmonogram prác v rozsahu od začatia realizácie diela až po jej ukončenie. Verejný   obstarávateľ   vyžaduje   v súlade   so   zákonom č. 254/1998   Z .z.   o verejných prácach § 12 ods.1 písm. b) bod 4 záručnú lehotu pre stavebnú časť verejnej práce minimálne päť rokov.

 

15.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský

 

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.b)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa Prílohy č. 3:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)

 

c)       Štatutárnym orgánom podpísaná Zmluva o dielo bez uvedenia cien , v znení ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy, spolu s jej prílohami.d)      Podrobný rozpočet - súčasťou ponuky - bude aj podrobný rozpočet spracovaný na základe výkazu výmer.e)      Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.f)        minimálne jeden (1) referenčný list, v objeme minimálne predpokladanej hodnoty predpokladanej hodnoty zákazky, ktorý/ými preukazuje realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky t. j. „stavebné práce“.g)       Zoznam subdodávateľov, ak sa budú využívať.

 

 

16.   Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a adrese verejného obstarávateľa: Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.17.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

·         Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne uzavrieť Zmluvu o dielo, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie Zmluvy o dielo ďalšieho uchádzača v poradí.

·         Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

·         Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak by sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

·         Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

V  Martine, dňa 15.06.2020S pozdravom

......................................................

Matej Novotný
Splnomocnená osoba – mesto Stupava
Prílohy:

Príloha č. 1 - Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

 

 Zmluva o dielo č. ......... „Návrh“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na stavbu „Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava – juh, 1.fáza“ (ďalej len „zmluva“)

________________________________________________________________________________Zmluvné strany

Objednávateľ:                                                    Mesto Stupava

Sídlo:                                                                   Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

Zastúpený:                                                           Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať:


-          vo veciach zmluvných:                        .............................................

-          vo veciach technických:                      .............................................

E-mail:                                                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel. kontakt:                                                        02/6020 0910         

IČO:                                                                    00305081

Bankové spojenie:                                                SK14 5600 0000 0033 2064 4001

                                                                          

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:                                                         ............................................. (doplní uchádzač)

Sídlo:                                                                   ............................................. (doplní uchádzač)

Zastúpený:                                                           ............................................. (doplní uchádzač)

Osoby oprávnené rokovať:

-          vo veciach zmluvných:                        ............................................. (doplní uchádzač)

-          vo veciach technických:                      ............................................. (doplní uchádzač)

E-mail:                                                                ............................................. (doplní uchádzač)

Tel. kontakt:                                                        ............................................. (doplní uchádzač)

IČO:                                                                    ............................................. (doplní uchádzač)

DIČ:                                                                    ............................................. (doplní uchádzač)

IČ DPH:                                                               ............................................. (doplní uchádzač)

Registrovaný:                                                      ............................................. (doplní uchádzač)

Bankové spojenie:                                                ............................................. (doplní uchádzač)

                                                                č. ú.: .................................... (doplní uchádzač)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl I.

Predmet Zmluvy a miesto plneniA1.       Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v termíne a za podmienok stanovených touto zmluvou vykoná a objednávateľovi riadne a včas odovzdá dielo definované v ods. 2 tohto článku. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas vykonané a odovzdané dielo cenu dohodnutú podľa článku III. tejto zmluvy.

2.       Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany zhotoviteľa podľa tejto zmluvy bude financované z prostriedkov Európskej únie, Operačný program IROP .Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii diela.

3.       Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava – juh, 1.fáza“ (ďalej len „dielo“). Dielo bude zhotovené podľa:

a)         projektovej dokumentácie

b)        položkovitého rozpočtu stavieb ponúknutého Zhotoviteľom vo verejnej súťaži, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.

4.         Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby a touto zmluvou a súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje, že technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, všeobecne záväzným predpisom a normám platným v Slovenskej republike v dobe jeho zhotovenia.5.       Miestom dodania predmetu zmluvy pozemky k.ú.: Stupava, parc. číslo: 766/1.6.       Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo – stavebné práce. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality. Sú to hlavne doklady o vykonaní predpísaných prevádzkových skúšok a platných revízií a doklady od zabudovaných stavebných materiáloch (platné certifikáty kvality, atesty a vyhlásenia o zhode). Splnenie predmetu diela nastáva zo strany zhotoviteľa odovzdaním podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu zhotoveného predmetu zmluvy a odovzdaním s tým súvisiacich dokladov.7.       Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, ktorý odovzdá vo fotokópií objednávateľovi pri odovzdaní hotového diela. Zhotoviteľ umožní objednávateľovi a stavebnému dozoru nahliadnuť a dopisovať zápisy do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, a to odo dňa prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa riadneho odovzdania diela a odstránenia prípadných vád a nedorobkov, podľa tejto zmluvy. Do stavebného denníka bude zhotoviteľ, objednávateľ, stavebný dozor objednávateľa zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela, sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k jednotlivým zápisom v ňom. V prípade, že dotknutá strana nebude na príslušný zápis reagovať do 3 pracovných dní, má sa za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie.Čl   II.

ČAS PLNENIA1.       Termín zahájenia stavebných prác : do piatich (5) pracovných dní od dňa účinnosti zmluvy.

2.       Termín ukončenia stavebných prác : do 6 (slovom: šiestich) kalendárnych mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.ČL III.

CENA DielA1.       Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov ako maximálna zmluvná cena.

2.       Cena je stanovená v eurách.

3.       Cena za zhotovenie diela podľa Čl.1 je záväzná a je stanovená na základe rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, v dohodnutej výške:

cena diela bez DPH ........................................ (doplní uchádzač)

DPH 20 % ..................................................... (doplní uchádzač)

cena diela celkom ......................................... (doplní uchádzač) €    

(slovom: ...................................................................................... (doplní uchádzač) eur).4.       Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a touto zmluvou dohodnutých podmienok.

5.       V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady za dočasné užívanie verejných komunikácií, podľa potreby náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, náklady na stráženie, potrebný montážny materiál, nakladanie s odpadom, na spotrebu elektrickej energie a vody, poistenie diela počas jeho realizácie, kompletačnú činnosť, skúšky a kontroly kvality prác a podobne. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ sa najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy zaväzuje uzatvoriť a predložiť objednávateľovi predmetnú poistnú/é zmluvu/y na poistenie diela počas realizácie diela vo výške najmenej ceny za dielo podľa článku III. bodu 3 tejto zmluvy, pričom poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty, alebo iných škôd, prípadne aj rozšírené poistné riziká počas realizácie diela.

6.       Cena za dielo je konečná. K zmene ceny môže dôjsť len na základe obojstranne podpísaného dodatku zmluvy, ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou, a to len v nasledovných prípadoch :

6.1.    Ak si objednávateľ vyžiada zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu diela.

6.2.    Ak dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu diela

7.       Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok, podpísaného oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa a v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami podľa Čl. IV. tejto Zmluvy.

8.       Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dohodnutého rozsahu, objednávateľ neuhradí.ČL IV.

Platobné podmienky a fakturácia1.       Objednávateľ neposkytuje na vykonanie diela preddavok alebo zálohu.

2.       Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác podľa tejto zmluvy na základe jedinej faktúry, po úplnom zhotovení a odovzdaní predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vystaví faktúru až po riadnom odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, podľa čl VII tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi, pričom zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa, a takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom. Fakturačnou adresou je sídlo Objednávateľa.

3.       Faktúra - daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného doklad, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia. Zároveň faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: názov verejného obstarávania, názov projektu - Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici v meste Stupava, názov OP – Operačný program IROP , a ostatné náležitosti v súlade s úvodnými ustanoveniami tejto zmluvy. Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Kupujúci oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho.Čl V.

Dojednania a závÄzky zmluvných strán1.       Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa ustanovení zmluvy riadne, v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, STN a inými normami, ktoré sa na dielo a realizované práce vzťahujú. Ide predovšetkým o prepisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické, protipožiarne predpisy a predpisy o ochrane životného prostredia. Hodnoty uvedené v týchto právnych predpisoch ako doporučené sa touto zmluvou stanovujú ako záväzné (ďalej len „Aplikovateľná legislatíva“).

2.       Zhotoviteľ zabezpečí a predloží objednávateľovi všetky nutné certifikáty a dokumenty vydané príslušnými úradmi SR, ktoré preukazujú, že dielo a práce s tým súvisiace je v súlade s technickými normami a ostatnými predpismi, ktoré sú nutné k tomu, aby objednávateľ obdržal úradný súhlas s prevádzkou diela.

3.       Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela podľa parametrov uvedených v STN, hygienických predpisoch a legislatíve upravujúcej bezpečnosť a ochranu zdravia (vrátane tesnosti, zvukovej nepriezvučnosti, riešenia dilatačných stykov, statických výstuh, povrchových úprav a pod.) tak, aby dielo dosahovalo požadované parametre.

4.       Ak v priebehu zhotovovania diela vznikne objektívna potreba doplňujúcich podkladov, údajov, informácií alebo konzultácií k už objednávateľom odovzdaných podkladov, zaväzuje sa objednávateľ tieto poskytnúť alebo zaistiť zodpovedajúcim spôsobom bez zbytočného omeškania a/alebo v dohodnutom termíne.5.       Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela a vykonávať na stavbe dozor a v jeho priebehu hlavne sledovať, či sú práce vykonávané podľa dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.6.       Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža odváža materiál a presúva mechanizmy a odváža zo staveniska predmetu zmluvy stavebnú sutinu. Odpad vzniknutý prácami realizácie predmetu zmluvy musí zhotoviteľ deponovať, alebo zneškodniť len na mieste k tomu účelu určenom a v súlade s platným VZN mesta Brezno upravujúcim nakladanie s odpadom. Prípadné škody alebo náklady plynúce odstránením následkov porušenia povinností vedených v tomto bode uhradí zhotoviteľ objednávateľovi bezodkladne a uspokojí takto vzniknuté prípadné nároky tretích osôb.7.    Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu zmluvy zaväzuje dodržiavať zákonné predpisy upravujúce bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ako i minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko, zabezpečí koordinátora bezpečnosti a plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku.8.    Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred uplynutím dojednaného času.9.    Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie zo strany objednávateľa, alebo osôb ktorým takáto právomoc vyplýva z osobitných predpisov, prístup na miesto výkonu prác a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú, alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela a jeho častí.10.   Ak sa vyskytne v priebehu realizácie prác nutnosť akýchkoľvek zmien oproti predpokladom obsiahnutých v tejto zmluve, budú tieto zmeny riešené operatívne jednaním medzi oboma stranami. Riešenie drobných zmien bude dohodnuté zápisom a s potvrdením oboma stranami. Za zmeny závažnejšieho charakteru a rozsahu, sú považované pre účel tejto zmluvy zmeny ktoré budú mať vplyv hlavne na termín splnenia, cenu alebo technické riešenie diela. Takéto zmeny musia byť riešené písomným dodatkom k tejto zmluve.11.     Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.12.     Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nevratného finačného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

Čl VI.

zOdpovednosť za vady, Záruka za kvalitu diela

1.       Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa platných predpisov pre túto činnosť, platných technických predpisov a noriem v čase vykonania diela, platných na území Slovenskej republiky.

2.       Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam dohodnutým v tejto zmluve.

3.       Ak pri prevzatí diela objednávateľ zisti vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termínoch ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení vád, najneskôr do doby určenej v zápise o zistených vadách.

4.       Ak Objednávateľ zistí po prevzatí diela vady diela, je povinný ich oznámiť bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi, a to najneskôr do siedmich (7) pracovných dní odo dňa ich zistenia.

5.       Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení reklamácie vady diela, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie tejto vady a v prípade, že objednávateľ s týmto jeho návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný reklamovanú vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie vady diela objednávateľom, ak si s ním nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej vady. Ak objednávateľ s návrhom zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety nesúhlasí, predloží zhotoviteľovi svoj návrh. Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku v dĺžke 60 mesiacov a znáša počas tejto doby plnú záruku na materiál, zariadenia a práce. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Konečného protokolu k celému dielu, resp. dňom podpisu Konečného protokolu o odstránení vád a nedorobkov objednávateľom.

6.       Vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej doby uplatní objednávateľ u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi. Práce na odstraňovaní reklamovaných vád je zhotoviteľ povinný zahájiť do 48 hodín od ich nahlásenia objednávateľom a ukončiť ich v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 5 pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.Čl VII.

Odovzdanie, prevzatie diela a ZÁNIK ZMLUVY

1.       Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať dielo jeho riadnou realizáciou a jeho  odovzdaním objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Dielo sa považuje za riadne a včas dokončené, ak bolo zrealizované bez vád a nedorobkov, má vlastnosti stanovené právnymi predpismi, touto zmluvou, STN a inými normami, ktoré môžu byť k dielu uplatnené a pokiaľ bolo úspešne vyskúšané a prevzaté objednávateľom.

2.       Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v súlade s touto zmluvou a objednávateľ prevezme dielo po jeho dokončení. Dielo sa považuje za dokončené dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

3.       Aspoň 14 (štrnásť) pracovných dní pred plánovaným dátumom dokončenia zhotoviteľ doručí objednávateľovi oznámenie o pripravenosti na prevzatie stavebných prác spolu s dokumentáciou skutočnej realizácie stavebných prác (ďalej len „Oznámenie o pripravenosti”). Do 10 (desiatich) dní od prijatia Oznámenia o pripravenosti spolu s dokumentáciou skutočnej realizácie objednávateľ vymenuje komisiu, v ktorej bude okrem stavebného dozoru alebo ostatných zástupcov objednávateľa aj zástupca zhotoviteľa, ktorá dokončí preberacie konanie do vyššie uvedeného termínu. Keď komisia potvrdí, že všetky stavebné práce vykonané podľa tejto zmluvy sú dokončené a nemajú nedostatky, s výnimkou použitia diela v súlade s jeho určením, komisia prevezme stavebné práce na základe preberacieho protokolu vo forme dohodnutej zmluvnými stranami (ďalej len „Konečný protokol”). Dátum podpísania Konečného protokolu sa bude považovať za dátum skončenia tejto zmluvy.

4.         Do povinností zhotoviteľa počas preberacieho konania patrí zostavenie dokumentov umožňujúcich vyhodnotenie riadneho výkonu stavebných prác na prevzatie a ich odovzdanie objednávateľovi, predovšetkým sa jedná o odovzdanie kompletného stavebného denníka, dokumentácie skutočnej realizácie, technických protokolov, požadovaných potvrdení, certifikátov a osvedčení kvality, o odovzdanie zmien urobených počas výstavby zaznamenaných v dokumentácii a o odovzdanie technickej dokumentácie, ako napríklad plánov, máp a príručiek týkajúcich sa schém kabeláže, potrubia, výťahov, alebo ostatných technických zariadení alebo technického vybavenia.

5.         V prípade, že napriek prijatiu riadneho Oznámenia o pripravenosti od zhotoviteľa, sa prevzatie neuskutoční v časovom limite stanovenom vyššie v bode 2. tohto článku zmluvy z dôvodov, ktoré možno pripísať objednávateľovi, nebude sa to považovať za oneskorené splnenie príslušného záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

6.         Ak v priebehu preberacieho konania zistí objednávateľ nedostatky alebo chyby na diele, ktoré neznemožňujú prevádzku diela v súlade s jeho účelom, zmluvné strany podpíšu Konečný protokol a vypracujú zoznam nedostatkov a chýb a dohodnú sa na termínoch na ich odstránenie zhotoviteľom, pričom tieto termíny nesmú prekročiť 14 (štrnásť) dní. Odstránenie nedostatkov a chýb sa potvrdí na základe protokolu o odstránení nedostatkov a chýb, ktorý podpíšu zmluvné strany (ďalej len „Protokol o odstránení nedostatkov”).

7.         Ak v priebehu preberacieho konania Objednávateľ zistí nedostatky alebo chyby v diele, ktoré znemožňujú prevádzku diela v súlade s jeho účelom, alebo ak príslušné úrady majú námietky voči prevádzke diela, objednávateľ môže odmietnuť vypracovať Konečný protokol a zhotoviteľ bude musieť odovzdať dielo na prevzatie ešte raz. V takom prípade bude dátumom skončenia tejto zmluvy dátum vyhotovenia Konečného protokolu.

8.         V deň podpísania Konečného protokolu alebo v prípade, ak je táto zmluva ukončená pred podpísaním Konečného protokolu (odstúpením alebo výpoveďou), zhotoviteľ doručí objednávateľovi všetky certifikáty, potvrdenia a povolenia vystavené príslušnými úradmi, ako aj príslušnú záručnú dokumentáciu pre odovzdané časti stavebných prác, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú nainštalovaných alebo natrvalo vsadených prvkov v súvislosti so stavebnými prácami. Vo všetkých prípadoch musí zhotoviteľ poskytnúť objednávateľovi pred podpísaním Konečného protokolu všetky osvedčenia, povolenia a preberacie protokoly vystavené príslušnými úradmi a potrebné na získanie kolaudačného rozhodnutia, vrátane Požiarneho oddelenia, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako aj celú záručnú dokumentáciu spoločne s kompletnou dokumentáciou skutočnej realizácie. Ak nie je vykonaná akákoľvek časť stavebných prác v súlade s touto zmluvou, objednávateľ môže po vypočutí vysvetlenia zhotoviteľa znížiť výšku odmeny, ktorá je zahrnutá v príslušnom protokole. Zhotoviteľ sa môže odvolať proti vyššie uvedenému rozhodnutiu objednávateľa, pričom objednávateľ odpovie na takéto odvolanie do 5 (piatich) dní od jeho doručenia.

9.         Vlastníkom diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k materiálom zabezpečených zhotoviteľom na realizáciu stavebných prác prechádza na objednávateľa ich zabudovaním do diela, príp. jeho častí.

10.     Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku objednávateľa o pripravenosti   diela na jeho odovzdanie minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Následne si zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania diela.

11.     Objednávateľ prevezme dokončené dielo v súlade s touto zmluvou podľa tejto zmluvy od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

12.     Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.

13.     Pripravenosť diela na odovzdanie a prevzatie zhotoviteľ objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu zhotoviteľ pripojí súpis príslušnej dokumentácie.

14.     Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

15.     Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto Zmluvy:

1.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán;

1.1.2. písomným odstúpením od tejto zmluvy za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky;

1.1.3. písomným odstúpením objednávateľa od tejto zmluvy aj v nasledovných prípadoch:

a)                     objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade akéhokoľvek porušenia zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, pokiaľ nedôjde k náprave ani v lehote desať (10) dní od doručenia písomného oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi, ktorým objednávateľ upozornil zhotoviteľa na porušenie tejto zmluvnej povinnosti;

b)                     objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade vyhotovenia diela v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj technickými normami (STN a EN);

c)                     objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa článku II. tejto zmluvy o viac ako dvadsať (20) kalendárnych dní.

d)                     zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade omeškania objednávateľa so spolupôsobením podľa článku I. ods 2. tejto zmluvy o viac ako dvadsať (20) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľovi.

1.1.4. zo strany Objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu ukončiť zmluvu výpoveďou s     výpovednou lehotou dva (2) mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom    nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.16.     Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časti diela, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.17.     Súčasťou dohody o ukončení tejto zmluvy musí byť aj spôsob vzájomného vyrovnania záväzkov a pohľadávok zmluvných strán. Spôsob vzájomného. Spôsob vzájomného vyrovnanie záväzkov a pohľadávok pri dohode o ukončení tejto zmluvy bude závisieť od štádia v akom sa bude nachádzať plnenie diela, tak aby boli vyúčtované všetky náklady vynaložené na plnenie diela zhotoviteľom.18.     Účinky odstúpenia nastávajú okamihom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

ČL VIII.

SANKCIE

1.       V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo v termíne podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo požadovať u zhotoviteľa zmluvnú pokutu výške 0,05 % za každý deň omeškania do výšky 50% ceny diela. Zhotoviteľ však nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol svoju povinnosť splniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa.

2.       Zaplatením zmluvnej pokuty podľa bodu 1 nezaniká povinnosť zhotoviteľa splniť záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy a to v dodatočnej lehote, určenej objednávateľom.

3.       V prípade, že sa ktorákoľvek zo zmluvných strán oneskorí s plnením svojho peňažného záväzku, vzniká oprávnenej zmluvnej strane právo na úhradu dlžnej čiastky a úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.       Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou, majú povahu sankcií za nedodržanie povinností podľa tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

5.       Splatnosť zmluvnej pokuty podľa bodu 1. je 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie povinnej zmluvnej strane

čL Ix.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.       Zhotoviteľ prehlasuje, že realizácia predmetu podľa tejto zmluvy neporušuje patentové, alebo iné chránené práva tretej osoby, a že nevykazuje iné právne vady.

2.       Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po nadobudnutí účinnosti príslušnej zmluvy o NFP a doručení správy z ex post kontroly so záverom pripustenia výdavkov súvisiacich s verejným obstarávaním do financovania Objednávateľovi.

3.       Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4.       Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

5.       Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

6.       Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

7.       Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu, vrátane je príloh, pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej obsahu a že nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevyhovujúcich podmienok a na dôkaz tohto ju vlastnoručne podpisujú.

8.       Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

-          Príloha č.1: Položkovitý rozpočet stavieb ponúknutého Zhotoviteľom vo verejnej súťaživ ......................... dňa ....................                                           v .................... dňa ....................za objednávateľa:                                                                    za zhotoviteľa:..................................................                                                      ..................................................

             ..................................                                                         titul meno priezvisko, funkcia

                                                                                                                  (doplní uchádzač)

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 Výzvy:               Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová

                                               ponuka

 

Uchádzač – názov:                                                     ..................................................................

Sídlo uchádzača:                                                         ..................................................................

IČO:                                                                                 ..................................................................

Štatutárny zástupca:                                                 ..................................................................

Kontaktné údaje (tel., e-mail):                              ..................................................................

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku „Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava – juh, 1.fáza““

 

 

Kritérium: Cena

Popis

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava – juh, 1.fáza“ 

 

 

V ........................... dňa ......................

 

 

 

                                                                                                                 .......................................

                                                                                                           podpis uchádzača

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.