Výzva na predkladanie ponúk

Obec Mošovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Mošovce

Kollárovo námestie 314/10, 038 21 Mošovce

IČO: 00 316 806

Kontaktná osoba:               Matej Novotný – splnomocnená osoba

E-mail:                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.mosovce.sk / https://dotacieservis.sk/  

2.        Predmet zákazky:1.1 

2.1  Názov zákazky Rozšírenie technického zázemia pre nakladanie s odpadom v obci Mošovce“2.2. Hlavný slovník CPV kódov obstarávania:

16700000-2   Traktory/ ťahače

34223100-7   Prívesy s vyklápaním

42418910-1   Zariadenia na nakladanie

2.3. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie kolesového traktora, vlečky k traktoru a čelného nakladača pre projekt „Rozšírenie technického zázemia pre nakladanie s odpadom v obci Mošovce“

2.4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmet zákazky):


1. PREDMET OBSTARÁVANIA:

Predmetom zákazky je dodávka poľnohospodárskej techniky, ktorá sa skladá z 3 častí a to :

I.                    Kolesový traktor

II.                 Vlečka k traktoru

III.              Čelný nakladač

Predmet zákazky sa člení na časti : Áno.

I. časť – Kolesový traktor

II. časť – Vlečka k traktoru

III. časť – Čelný nakladač


Uchádzač môže predložiť ponuku len pre všetky časti predmetu zákazky spoločne.

 

2.5. Predpokladaná hodnoty zákazky: 61 342,00 EUR bez DPH (pre všetky tri časti spolu).

3.    ZÁSADNÉ PRAVIDLO PRE OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Ak je niekde v opise predmetu zákazky použitý názov výrobcu, výrobku, alebo ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, prijímateľ umožní nahradiť takýto výrobok "ekvivalentným" výrobkom, alebo "ekvivalentom" technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je predmet zákazky určený. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky môže uchádzač predložiť aj "ekvivalent" inej značky, pričom výrobky musia spĺňať všetky úžitkové a prevádzkové parametre.

4.    PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

I. časť predmetu zákazky – Kolesový traktor

Technické parametre:

Pohon:                                                  4x4

Motor:                                                  naftový, min 4valce, Priame vstrekovanie

Objem:                                                  min 4000 ccm

Výkon:                                                 min 55 kW

Točívý moment:                                   min 400 Nm

Prevodovka:                                         mechanická

Radenie:                                                           synchronizované

Počet prevodových stupňov:                12/12

Pojazdová rýchlosť:                             min 30 km/h

Otáčky zadného vývodového hriadeľa:           540/1000

Hydraulika:                                          mechanická regulačná

Vonkajšie vývody:                               štandart 4+1

Predný TBZ:                                        áno

Zadný TBZ:                                          áno

Zdvíhacia sila predný TBZ:                 min 20 kN

Zdvíhacia sila zadný TBZ:                   min 40 kN

Výkon hydraulického čerpadla:           min 19 MPa/ 50l/min

Kabína

Tónované sklá:                                     áno

Sedadlo vodiča s odpružením              áno

a bezpečnostným pásom:                     áno

Sedadlo spolujazdca s bezp. Pásom:    áno

Volant nastaviteľný:                             áno

Klimatizácia:                                        áno

Kúrenie:                                               áno

Príslušenstvo

Skrinka na náradie v kabíne:              áno

Uzamykateľná zátka nádrže:               áno

Hadica na plnenie pneumatík:              áno

Klin úplný:                                           áno

Brzdy prevádzkové:                             Predné a zadné diskové brzdy mokré,

hydraulicky ovládané:                          áno

brzdy prívesu:                                      1 + 2 vzduchotlakové

dĺžka traktora:                                      min 4 000 mm

šírka traktora:                                       max 2 600 mm

výška traktora (vrch výfuku):              max 2 900 mm

prevádzková hmotnosť:                       min 4 500 kgII. časť predmetu zákazky – Vlečka k traktoru

Nosnosť:                                               min 5,0 t

Objem ložného priestoru:                    min 8 m3

Trojstranné sklápanie korby:                áno

Hmotnosť vlečky:                                min 1,9 t

Rozmer ložného priestoru:                   min 4 000 x 2 000 (d x š)

Celkové rozmery:                                 min 5 600 x 2 200 (d x š)

Výška:                                                  max 2 100 mm

Počet náprav:                                       1

Brzdový systém:                                  áno

Delené bočnice so stĺpikom:                áno

III. časť predmetu zákazky – Čelný nakladač

Dosah nakladača v oku výložníka:      min 3 300 mm

Nakladacia výška:                                3000 mm

Max uhol zaklápania:                           min 44

Max uhol vyklápania:                           min 51

Hmotnosť nakladača:                           min 390 kg

Príslušenstvo nakladača:

Paletizačné vidly:                                 áno

Lyžica:                                                  ánoVerejný obstarávateľ požaduje v rámci zákazky aj zaškolenie obsluhy predmetu zákazky. Doklad o zaškolení obsluhy vydá kupujúcemu na požiadanie.5.    Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu kúpnej zmluvy:

3.1.  Termín a miesto dodania predmetu zákazky:

Lehota na dodanie predmetu zákazky: maximálne do 25.11.2020

Miesto plnenia (dodania diela):

Kollárovo námestie 314/10, 038 21 Mošovce6.    Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 03.11.2020 o 10:00 hod.7.    Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky:
Akceptujú sa ponuky zaslané e-mailom na adresu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.8.    Spôsob predloženia ponuky:
Elektronickou poštou podľa bodu 7.9.    Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

1.          Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia celková cena za predmet zákazky.

2.          Posudzuje sa Cena s DPH uvedená v návrhu uchádzača na hodnotenie kritéria.


3.          Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

4.          Verejný obstarávateľ zostaví vzostupné poradie uchádzačov podľa výšky navrhnutej celkovej ceny v EUR s DPH. Ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky účasti a súčasne splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, t. j. hodnotí sa celková zmluvná cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH za celý predmet zákazky a ktorý sa umiestni na 1. mieste v poradí.V prípade, ak všetky ponuky k zákazke zadanej v zmysle tejto Výzvy na predkladanie ponúk predložia iba uchádzači, ktorí sú platitelia DPH, ponuky sa budú vyhodnocovať ako ceny s DPH. Avšak v prípade predloženia ponuky čo i len jedného uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, verejný obstarávateľ vyhodnotí všetky predložené ponuky takým spôsobom, že budú porovnávané ceny s DPH (platitelia DPH) a ceny konečné (neplatitelia DPH; konečná cena je definovaná v bode 13. tejto Výzvy na predkladanie ponúk).
10.              Viazanosť ponúk

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od jej predloženia až do uplynutia viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020.11.              Pokyny na zostavenie ponuky:

10       
1111.1          Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.11.2        Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, čiže musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.12.              Obsah ponuky:

Prijímateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné dokumenty a údaje podľa bodu 11.1 až 11.5 t.j.:

11.1          Identifikačné údaje uchádzača: Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá...11.2          Cenovú ponuku s uvedením technických parametrov ponúknutého zariadenia11.3          Návrh na plnenie kritéria, vypracovaný podľa bodu 13.11.4          Ponuka uchádzača musí obsahovať štatutárnym zástupcom návrh Kúpnej zmluvy, bez cien a príloh.11.5          preukázanie splnenia podmienok účasti podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a preukázanie neexistencie dôvodu na vylúčenie v zmysle ust. § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.Záujemca preukazuje splnenie podmienok podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorej zodpovedá predmet zákazky, resp. čestným vyhlásením. Záujemca preukazuje splnenie podmienok podľa ust. § 32 ods. 1 písm. f) doložením čestného vyhlásenia. Neexistenciu dôvodov na vylúčenie v zmysle ust. § 40 ods. 6 písm. f) bude skúmať verejný obstarávateľ v priebehu verejného obstarávania.V prípade, ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a zo zoznamu hospodárskych subjektov je zrejmé, že uchádzač spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a súčasne uchádzač nebude vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie ÚVO podľa § 183 zákona o verejnom obstarávaní, bude mať verejný obstarávateľ zato, že takto zapísaný úspešný uchádzač splnil podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. tento uchádzač nie je povinný preukazovať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.13.              Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ UCHÁDZAČAUchádzač - názov:

Sídlo uchádzača:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Kontaktné údaje (tel., e-mail):

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku: „Rozšírenie technického zázemia pre nakladanie s odpadom v obci MošovceKritérium: Cena

Popis

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

Kolesový traktor – I. časť

 Vlečka k traktoru – II. časťČelný nakladač – III. časťRozšírenie technického zázemia pre nakladanie s odpadom v obci Mošovce (spolu)

 V .................... dňa ........................                                                 .......................................                                                                             podpis uchádzača    

  14. Spôsob určenia ceny – ocenenie predmetu zákazky

1. Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách.

2. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť uvedená v eurách, matematicky zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta, musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky tak, ako je to uvedené vo Výzve na predkladanie (ďalej len „výzva“).

3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. Cena uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena celkom.

4. Platobné podmienky sú stanovené vo výzve v bode 15.

5. Podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky je Bod 4. Podrobný opis predmetu zákazky tejto výzvy. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou tovaru predmetnej zákazky.

6. Prijímateľ požaduje, aby súčasťou ceny predmetu zákazky bola aj montáž, inštalácia, dodávateľská dokumentácia, záručný servis a dodávka predmetu zákazky na miesto dodania.

7. Uchádzač vyplní Návrh na plnenie kritérií – Ocenenie predmetu zákazky, ktorá je súčasťou tejto výzvy v bode 13.15. Platobné podmienky1.      Prijímateľ uviedol platobné podmienky realizácie predmetu zákazky v Kúpnej zmluve nachádzajúcej sa vo Výzve. Prijímateľ požaduje aby uchádzač predložil v cenovej ponuke zmluvu podľa zmluvných podmienok, uvedených v predmetnej Kúpnej zmluve na všetky tri časti.2.      Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh Kúpnej zmluvy.3.      Do návrhu Zmlúv o dielo nesmú byť zapracované zmeny, ktoré by boli v rozpore s výzvou, menili by rovnováhu zmluvných povinností v neprospech prijímateľa, zvyšovali by mieru povinností v neprospech prijímateľa, zvyšovali cenu plnenia či mali iný podstatný vplyv na jej obsah. Pokiaľ uchádzač takéto zmeny v návrhu Zmlúv o dielo v ponuke uskutoční, bude to v rozpore s požiadavkami prijímateľa na predmet zákazky. Nepripúšťajú sa žiadne sankcie za porušenie zmluvných povinností prijímateľa, okrem tých ktoré sú uvedené v návrhu Kúpnej zmluvy v tejto výzve.16. Vyhodnotenie ponúkVyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúka na adrese verejného obstarávateľa: Kollárovo námestie 314/10, 038 21 Mošovce17. Ďalšie informácie1.      Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola táto zákazka zadávaná, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto Výzve na predkladanie ponúk. Ponuka doručená na adresu uvedenú v tejto Výzve na predkladanie ponúk a predložená v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi nevracia. Zostáva ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke u verejného obstarávateľa.2.      Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.3.      Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh Kúpnej zmluvy, a to v súvislosti s oboma časťami, na ktoré sa zákazka delí.

V Martine, dňa 26.10.2020

...................................................
Matej Novotný
splnomocnená osoba pre VO


Kúpna zmluva (návrh)uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)Predávajúci:                            Obec Mošovce                                   

     Štatutárny zástupca:                                   

     Bankové spojenie:                                      

    Číslo účtu :                                                                                                                      

    IČO:                                                          

     DIČ:                                                          

     DIČ DPH:                                                              

     Tel./Fax :                                                   

     E-mail:                                                      

     (ďalej len ako „Predávajúci“)


Kupujúci:                                          


                                                                    

     Štatutárny zástupca:                                   

     Bankové spojenie:                           

    Číslo účtu :                          IBAN:

                                               SWIFT:

    IČO:                                                          

     DIČ:                                                          

     DIČ DPH:                                                  

     Tel./Fax :                                                   

     E-mail:                                                         (ďalej len ako „Kupujúci“)

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)ČLÁNOK I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.2 Predávajúci bol identifikovaný ako úspešný uchádzač, ktorý splnil podmienky stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk, (ďalej len „výzva“) s predmetom zákazky „Rozšírenie technického zázemia pre nakladanie s odpadom v obci Mošovce“.

1.3 Predávajúci berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany Predávajúceho podľa tejto zmluvy bude financované Kupujúcim z prostriedkov Enviromentálneho fondu. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.

1.4 Predávajúci berie na vedomie, že plnenie, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvorí súčasť projektu „Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov“ – C4 - C4-145735.ČLÁNOK II.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok Predávajúceho v dohodnutom termíne a mieste dodať a odovzdať Kupujúcemu nový Kolesový traktor, vlečku k traktoru a čelný nakladač (ďalej len „predmet kúpy“) a to podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa časti Opis predmetu zákazky príslušnej výzvy na súťaž ako aj odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy.

2.2 Kupujúci sa zaväzuje od Predávajúceho prevziať riadne a včas dodaný predmet kúpy a zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy.

2.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy nepoškodený a bez vád. Predmet kúpy dodá Predávajúci vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy na Kupujúceho.ČLÁNOK III.

Kúpna cena

3.1 Kúpna cena za predmet kúpy definovaný v článku II. je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje

celková čiastka bez DPH:...................................EUR

DPH 20%:.........................................................EUR

celková zmluvná cena s DPH:............................EUR (slovom:............................................................)

(ďalej len „kúpna cena“).

3.2 Kúpna cena zahŕňa náklady na dopravu predmetu kúpy do miesta dodania predmetu kúpy.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné meniť a dopĺňať.

3.4 Výška kúpnej ceny je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods.2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.ČLÁNOK IV.

Platobné podmienky

4.1 Kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy sa Kupujúci zaväzuje uhradiť na základe faktúry vystavenej Predávajúcim. Predávajúci vystaví faktúru až po riadnom odovzdaní predmetu kúpy Kupujúcemu na základe odovzdávajúceho protokolu (ďalej len „protokol“). Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry 60 dní od jej doručenia Kupujúcemu. V prípade omeškania, sa platba za predmet kúpy nepovažuje za omeškanú do 1 týždňa po dni, kedy kupujúci obdrží finančné prostriedky z Environmentálneho fondu na zaplatenie predmetu kúpy, a to pripísaním na jeho účet uvedený v tejto zmluve. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní Predávajúcim. Fakturačnou adresou je sídlo Kupujúceho.

4.2 Faktúra - daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného doklad, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia.
Zároveň faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: názov projektu „Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov“ – C4 - C4-145735 a ostatné náležitosti v súlade s úvodnými ustanoveniami tejto zmluvy.
Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Kupujúci oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho


4.3 V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny zo strany kupujúceho, má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania.Článok V.

Dodacie a preberacie podmienky

5.1 Plnenie v zmysle tejto zmluvy bude poskytované Predávajúcim riadne a včas.

5.2 Predmet kúpy prevezme Kupujúci v mieste dodania na základe dodacieho listu podpísaného Kupujúcim.

5.3 Pri odovzdaní predmetu kúpy sa Predávajúci zaväzuje odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sa na predmet kúpy vzťahujú.

5.4 O priebehu odovzdania a prevzatia predmetu kúpy je Predávajúci povinný vypracovať protokol o odovzdaní (ďalej len „protokol“). V protokole bude uvedený spôsob odovzdania predmetu kúpy, opis predmetu kúpy, čas, meno Predávajúceho, meno Kupujúceho, zoznam dokladov vzťahujúcich sa na predmet kúpy a pod. Protokol bude obsahovať aj súpis prípadných zistených vád, ktoré nebránia v užívaní predmetu kúpy, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie Predávajúceho, že predmet kúpy odovzdáva a prehlásenie Kupujúceho, že predmet kúpy preberá. Tento protokol bude tvoriť prílohu k faktúre. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu. V prípade ak bude mať predmet kúpy vady, ktoré bránia v riadnom užívaní predmetu kúpy, nie je Kupujúci povinný prevziať predmet kúpy.

5.5 Vlastnícke právo k predmetu kúpy Kupujúci nadobudne okamihom prevzatia predmetu kúpy.

5.6 Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy.

5.7 Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu nevyhnutnú súčinnosť v súvislosti so žiadosťou o prihlásenie vozidla do evidencie a to bezodkladne po odovzdaní predmetu kúpy Kupujúcemu, tak aby boli motorové vozidlá evidované na kupujúceho maximálne do 30.11.2020.

5.8. Predávajúci sa zaväzuje bezplatne poskytnúť Kupujúcemu zaškolenie obsluhy predmetu kúpy. Doklad o zaškolení obsluhy vydá kupujúcemu na požiadanie.Článok VI.

   Termín a miesto plnenia

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá a protokolárne odovzdá predmet kúpy Kupujúcemu v zmysle tejto zmluvy najneskôr do 25.11.2020. Predávajúci je povinný upozorniť Kupujúceho o termíne odovzdania predmetu kúpy aspoň 48 hodín vopred. Nedodanie predmetu kúpy včas v zmysle prvej vety tohto odseku bude považované za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6.2 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnutý termín plnenia dodržať.

6.3 Kupujúci má právo vyúčtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z kúpnej ceny, za každý deň omeškania s dodaním predmetu kúpy (termín v zmysle bodu 6.1 tejto zmluvy). Predávajúci je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

6.4 Miesto plnenia (dodania predmetu kúpy): Kollárovo námestie 314/10, 038 21 MošovceČlánok VII.

Záručná doba a pozáručný servis

7.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas trvania záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Záručná doba na predmet kúpy je 36 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záručná doba začína plynúť momentom protokolárneho odovzdania predmetu kúpy podľa článku V. bod 5.4.

7.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu kúpy zodpovedá Predávajúci vtedy, ak boli spôsobené jeho porušením.

7.4 V prípade, že sa počas záručnej doby zistí vada na predmete kúpy, Kupujúci písomne (aj emailom) upozorní Predávajúceho na túto vadu. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať a Predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

7.5 Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu kúpy v čo najkratšom a technicky možnom čase, najneskôr však do 48 hodín od uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie Predávajúcemu prostredníctvom poštovej prepravy alebo emailom.

7.6 Predávajúci je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 72 hodín od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

7.7 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci a Kupujúci nemôže predmet kúpy riadne používať.

7.8 V prípade, ak Predávajúci neodstráni riadne reklamované vady v lehote uvedenej v článku VII. bod 7.6, prípadne neposkytne náhradné vozidlo, má Kupujúci právo na zmluvpokutu vo výške 75€ za každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Predávajúci odstráni  reklamované vady. Predávajúci je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

7.9 V prípade záujmu Kupujúceho sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť, resp. zabezpečiť na predmet kúpy aj pozáručný servis.

Článok VIII.

Zodpovednosť za škody

8.1     Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe strany sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy vyvinú maximálne úsilie k tomu, aby nedošlo ku škodám a v prípade ich vzniku boli škody minimalizované.

8.2     Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

8.3 Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka, (ust. § 373-386).

8.4 Kupujúci je oprávnený požadovať náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatením akejkoľvek v tejto zmluve dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody v plnej výške, ktorú je možné vymáhať i osobitne.Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

9.1 Túto zmluvu možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

9.2 V prípade písomnej dohody sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom uvedeným v tejto dohode. Súčasťou tejto dohody je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

9.3 Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Predávajúci poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Predávajúci:

(i)       je v omeškaní s riadnym odovzdaním predmetu kúpy podľa článku VI. bod 6.1

(ii)      neodstráni reklamované vady spôsobom a v lehotách podľa článku VII. tejto zmluvy

(iii)     predmet kúpy nebude dodaný v súlade s článkom II. tejto zmluvy.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o NFP medzi Kupujúcim a poskytovateľom NFP, a to bez akejkoľvek sankcie zo strany Predávajúceho.

9.4 Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút a úrokov z omeškania.

9.5 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky vzájomne prijaté plnenia a do 30 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vysporiadať všetky finančné záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho zostáva jeho nárok na náhradu škody zachovaný a Predávajúcemu nevznikajú žiadne ďalšie nároky v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

9.6 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Kupujúci poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Kupujúci: (i) je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny o viac ako 30 dní, pričom kupujúci nie je v omeškaní do 1 týždňa odo dňa, obdržania finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na účet kupujúceho uvedený v tejto zmluve (ii) ak predmet kúpy neprevezme v súlade s bodom 6.1 v čl. VI. tejto zmluvy.Článok X.

Záverečné ustanovenia

10.1 Vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2 V prípade, že pri plnení zmluvy vzniknú spory, budú sa obe Zmluvné strany snažiť vyriešiť spory vzájomnou dohodou, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi Zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

10.3 Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časti, alebo z nej vyplývajúce uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť je, alebo ak sa stane neplatné alebo právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie nahradia bezodkladne účinným, ktoré sa čo najviac hospodársky i vecne priblíži sledovanému účelu.

10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho.

10.5 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

10.6 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

10.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá Zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

10.8 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria tieto prílohy:

Príloha č. 1: Technická špecifikácia predmetu kúpy – Opis predmetu zákazky príslušnej výzvy na súťaž

10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že vyjadruje ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.Predávajúci:                                                               Kupujúci:                   

V.................., dňa ……………..                                     V ....................., dňa …………………..Názov spoločnosti

Oprávnená osoba - funkcia

Názov spoločnosti

Oprávnená osoba - funkcia

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.