Výzva na predkladanie ponúk

Slovenský zväz tanečného športu, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 2, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

dokumenty výzvy na stiahnutie: www.dotacieservis.sk/SZTS/SZTS.zip1.    IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Slovenský zväz tanečného športu

Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

IČO: 00684767

DIČ:2020848698

Kontaktná osoba:               Matej Novotný – splnomocnená osoba

E-mail:                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.szts.sk/sk/

https://dotacieservis.sk/Realizátor verejného obstarávania: BALTEUS spol. s.r.o., Jozefa Kronera 15, 036 01

Martin | IČO: 48102903

 

2.    PREDMET ZÁKAZKY:

a.         Názov zákazky Mobilné zariadenie pre spiroergometriu“

b.        Hlavný slovník CPV kódov obstarávania:
38540000-2   Testovacie a meracie stroje a prístroje
79632000-3
   
Školenia a výcvik personálu


c.         Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie a dodanie Mobilného zariadenie pre spiroergometriu, spolu s jeho príslušenstvom a zaškolením obsluhy.

d.         Predmet zákazky sa člení na časti : NIE

e.         Predpokladaná hodnoty zákazky: 28 875,67 EUR bez DPH

1.1
 

3.    ZÁSADNÉ PRAVIDLO PRE OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Ak je niekde v opise predmetu zákazky použitý názov výrobcu, výrobku, alebo ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, prijímateľ umožní nahradiť takýto výrobok "ekvivalentným" výrobkom, alebo "ekvivalentom" technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je predmet zákazky určený. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky môže uchádzač predložiť aj "ekvivalent" inej značky, pričom výrobky musia spĺňať všetky úžitkové a prevádzkové parametre.

 

4.    PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:

a)      Mobilné zariadenie pre kompletné kardiopulmonálne záťažové testy (CPET testy) pri najrôznejších pohybových aktivitách (beh v teréne, jazda na bicykli, ...)

b)      Prevádzka na batérie a obojsmerný prenos dát

c)      komunikáciu s testovaným do vzdialenosti 1km

d)      Set pre užívateľskú kalibráciu

e)      analýza dýchacích plynov systémom breath-by-breath alebo mixing chamber

f)       meranie srdečných funkcií pomocou hrudného pásu, 3-kanálového alebo 12-kanálového EKG

g)      možnosť použitia GPS modulu pre meranie rýchlosti, vzdialenosti, nadmorskej výšky a pozície meraného subjektu

h)      možnosť pripojenia zariadenia merajúceho krvný tlak a oxymeter

i)       kufrík na prenos zariadenia a jeho súčastí

j)       kufrík na kalibračný set

k)      súčasťou dodávky je aj softvér na vyhodnotenie meraných údajov

l)       súčasťou dodávky je aj kalibračný set

m)   súčasťou dodávky je aj náhradná maska 1 ks

n)      súčasťou dodávky je aj zaškolenie obsluhy (2 pracovníci)5.    MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY JE UVEDENÉ V PRILOŽENOM NÁVRHU KÚPNEJ ZMLUVY:

a.       Lehota na dodanie predmetu zákazky: maximálne do 45 dní

b.      Miesto plnenia (dodania predmetu kúpy): Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

 

6.    LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10.12.2020, do 10:00


 

7.    MIESTO PREDLOŽENIA PONUKY/DORUČENIE PONUKY:
Akceptujú sa ponuky zaslané e-mailom na adresu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


 

8.    SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY:
Elektronickou poštou podľa bodu 7.


 

9.    KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK S PRAVIDLAMI ICH UPLATNENIA A SPÔSOB HODNOTENIA PONÚK:

a.         Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia celková cena za predmet zákazky.

b.         Posudzuje sa Cena s DPH uvedená v návrhu uchádzača na hodnotenie kritéria.

c.         Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

d.         Verejný obstarávateľ zostaví vzostupné poradie uchádzačov podľa výšky navrhnutej celkovej ceny v EUR s DPH. Ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky účasti a súčasne splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, t. j. hodnotí sa celková zmluvná cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH za celý predmet zákazky a ktorý sa umiestni na 1. mieste v poradí.


V prípade, ak všetky ponuky k zákazke zadanej v zmysle tejto Výzvy na predkladanie ponúk predložia iba uchádzači, ktorí sú platitelia DPH, ponuky sa budú vyhodnocovať ako ceny s DPH. Avšak v prípade predloženia ponuky čo i len jedného uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, verejný obstarávateľ vyhodnotí všetky predložené ponuky takým spôsobom, že budú porovnávané ceny s DPH (platitelia DPH) a ceny konečné (neplatitelia DPH; konečná cena je definovaná v bode 13. tejto Výzvy na predkladanie ponúk).


 

10.              VIAZANOSŤ PONÚK:

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od jej predloženia až do uplynutia viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2021.11.              POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY:

 
a.       Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

 

b.      Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, čiže musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

 

12.              OBSAH PONUKY:

Prijímateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné dokumenty a údaje podľa bodu 12.a až 12.e t.j.:

a.       Identifikačné údaje uchádzača: Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá...

b.      Cenovú ponuku s uvedením technických parametrov ponúknutého zariadenia

c.       Návrh na plnenie kritéria, vypracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy

d.      Ponuka uchádzača musí obsahovať štatutárnym zástupcom podpísaný návrh Kúpnej zmluvy, bez cien a príloh.

e.       preukázanie splnenia podmienok účasti podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a preukázanie neexistencie dôvodu na vylúčenie v zmysle ust. § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
 

Záujemca preukazuje splnenie podmienok podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorej zodpovedá predmet zákazky, resp. čestným vyhlásením. Záujemca preukazuje splnenie podmienok podľa ust. § 32 ods. 1 písm. f) doložením čestného vyhlásenia. Neexistenciu dôvodov na vylúčenie v zmysle ust. § 40 ods. 6 písm. f) bude skúmať verejný obstarávateľ v priebehu verejného obstarávania.

 

V prípade, ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a zo zoznamu hospodárskych subjektov je zrejmé, že uchádzač spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a súčasne uchádzač nebude vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie ÚVO podľa § 183 zákona o verejnom obstarávaní, bude mať verejný obstarávateľ zato, že takto zapísaný úspešný uchádzač splnil podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. tento uchádzač nie je povinný preukazovať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

  

13.              SPÔSOB URČENIA CENY – OCENENIE PREDMETU ZÁKAZKY:

a.       Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách.

b.      Uchádzačom navrhovaná cena musí byť uvedená v eurách, matematicky zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta, musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky tak, ako je to uvedené vo Výzve na predkladanie (ďalej len „výzva“).

c.       Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. Cena uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena celkom.

d.      Platobné podmienky sú stanovené vo výzve v bode 14.

e.       Podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky je Bod 4. Podrobný opis predmetu zákazky tejto výzvy. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou tovaru predmetnej zákazky.

f.        Verejný obstarávateľ požaduje, aby súčasťou ceny predmetu zákazky bola aj montáž, inštalácia, dodávateľská dokumentácia, záručný servis a dodávka predmetu zákazky na miesto dodania.

g.      Uchádzač vyplní Návrh na plnenie kritérií – Ocenenie predmetu zákazky, podľa prílohy č.1 tejto výzvy.

 

14.              PLATOBNÉ PODMIENKY:

a.       Verejný obstarávateľ uviedol platobné podmienky realizácie predmetu zákazky v Kúpnej zmluve nachádzajúcej sa vo Výzve. Verejný obstarávateľ (prijímateľ dotácie) požaduje aby uchádzač predložil v cenovej ponuke zmluvu podľa zmluvných podmienok, uvedených v predmetnej Kúpnej zmluve.

b.      Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh Kúpnej zmluvy.

c.       Do návrhu Zmlúv o dielo nesmú byť zapracované zmeny, ktoré by boli v rozpore s výzvou, menili by rovnováhu zmluvných povinností v neprospech prijímateľa, zvyšovali by mieru povinností v neprospech prijímateľa, zvyšovali cenu plnenia či mali iný podstatný vplyv na jej obsah. Pokiaľ uchádzač takéto zmeny v návrhu Zmlúv o dielo v ponuke uskutoční, bude to v rozpore s požiadavkami prijímateľa na predmet zákazky. Nepripúšťajú sa žiadne sankcie za porušenie zmluvných povinností prijímateľa, okrem tých ktoré sú uvedené v návrhu Kúpnej zmluvy v tejto výzve.

 

15.              VYHODNOTENIE PONÚK:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúka na adrese prevádzky realizátora verejného obstarávateľa: BALTEUS spol. s.r.o., Robotnícka 1, 036 01 Martin.

 
16.              ĎALŠIE INFORMÁCIE:

a.       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola táto zákazka zadávaná, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto Výzve na predkladanie ponúk. Ponuka doručená na adresu uvedenú v tejto Výzve na predkladanie ponúk a predložená v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi nevracia. Zostáva ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke u verejného obstarávateľa.

b.      Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

c.       Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh Kúpnej zmluvy.

 

 
V Martine, dňa 02.12.2020

 

 

 ...................................................
Matej Novotný
splnomocnená osoba pre VOPrílohy:

1.      Návrh na plnenie kritéria (vzor)

2.      Kúpna zmluva (návrh)

 

 

 Príloha 1: Návrh na plnenie kritéria (vzor)NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ UCHÁDZAČAUchádzač - názov:

Sídlo uchádzača:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Kontaktné údaje (tel., e-mail):

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku: „Mobilné zariadenie pre spiroergometriu“

 

Kritérium: Cena

Popis

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

Mobilné zariadenie pre spiroergometriu

 

V .................... dňa ........................                                                 .......................................

 

                                                                             podpis uchádzača    

 

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)Predávajúci:                                                

Sídlo:                                                              

IČO:                                                                 

DIČ:                                                                 

IČ DPH:                                                          

Štatutárny orgán:                                      

Bankové spojenie (IBAN):                     

Registrácia:

(ďalej len ako „Predávajúci“)

a

 

Kupujúci:                                                       Slovenský zväz tanečného športu

Sídlo:                                                               Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové

                                                                          Mesto

IČO:                                                                  00684767

DIČ:                                                                  2020848698

Štatutárny orgán:                                       Mgr. Petr Horáček, prezident

(ďalej len ako „Kupujúci“)

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

 

 

                                                                                                                                             I.            Úvodné ustanovenia

1.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.2.    Predávajúci bol identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 02.12.2020 .

1.3.    Predávajúci berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany Predávajúceho podľa tejto zmluvy bude financované Kupujúcim z verejných zdrojov.

 

                                                                                                                                                  II.            Predmet zmluvy

2.1.    Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho v dohodnutom termíne a mieste dodať a odovzdať Kupujúcemu Mobilné zariadenie pre spiroergometriu a to podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 (ďalej len „predmet kúpy“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako
aj odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy.

 

2.2.    Kupujúci sa zaväzuje od Predávajúceho prevziať riadne a včas dodaný predmet kúpy a zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy.

 

2.3.    Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy nepoškodený a bez vád. Predmet kúpy splní Predávajúci vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

 

2.4.    Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy na Kupujúceho.

 

                                                                                                                                                       III.            Kúpna cena

3.1.    Kúpna cena za predmet kúpy definovaný v článku II. je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje

 

celková čiastka bez DPH:...................................EUR

DPH 20%:.........................................................EUR

celková zmluvná cena s DPH:............................EUR (slovom:............................................................)


(ďalej len „kúpna cena“).


 

3.2.    Kúpna cena zahŕňa náklady na dopravu predmetu kúpy do miesta dodania predmetu kúpy
ako aj všetky ostatné náklady potrebné pre riadne splnenie tejto zmluvy.

 

3.3.    Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné meniť
a dopĺňať.3.4.    Výška kúpnej ceny je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods.2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.

 

                                                                                                                                         IV.            Platobné podmienky

4.1.    Kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy sa Kupujúci zaväzuje uhradiť na základe faktúry vystavenej Predávajúcim. Predávajúci vystaví faktúru až po riadnom odovzdaní predmetu kúpy Kupujúcemu na základe odovzdávajúceho protokolu (ďalej len „protokol“). Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry 30 dní od jej doručenia Kupujúcemu. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej
odoslaní Predávajúcim. Fakturačnou adresou je sídlo Kupujúceho.

 

4.2.    Faktúra - daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného doklad, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia.
Zároveň faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: názov verejného obstarávania a ostatné náležitosti v súlade s úvodnými ustanoveniami tejto zmluvy. Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Kupujúci oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho


 

                                                                                                                        V.            Dodacie a preberacie podmienky

5.1.    Plnenie v zmysle tejto zmluvy bude poskytované Predávajúcim riadne a včas.

 

5.2.    Predmet kúpy prevezme Kupujúci v mieste dodania na základe dodacieho listu podpísaného Kupujúcim.

 

5.3.    Pri odovzdaní predmetu kúpy sa Predávajúci zaväzuje odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sa na predmet kúpy vzťahujú a to najmä EÚ certifikát pre lekárske prístroje podľa 93/42/EEC.

 

5.4.    Pri odovzdaní predmetu kúpy sa Predávajúci zaväzuje zaškoliť obsluhu predmetu kúpy - dvoch pracovníkov kupujúceho.

 

5.5.    O priebehu odovzdania a prevzatia predmetu kúpy je Predávajúci povinný vypracovať protokol o odovzdaní (ďalej len „protokol“). V protokole bude uvedený spôsob odovzdania predmetu kúpy, opis predmetu kúpy, čas, meno Predávajúceho, meno Kupujúceho, zoznam dokladov vzťahujúcich sa na predmet kúpy a pod. Protokol bude obsahovať aj súpis prípadných zistených vád, ktoré nebránia v užívaní predmetu kúpy, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie Predávajúceho, že predmet kúpy odovzdáva a prehlásenie Kupujúceho, že predmet kúpy preberá. Tento protokol bude tvoriť prílohu k faktúre. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu. V prípade ak bude mať predmet kúpy vady, ktoré bránia v riadnom užívaní predmetu kúpy, nie je Kupujúci povinný prevziať predmet kúpy.

 

5.6.    Vlastnícke právo k predmetu kúpy Kupujúci nadobudne okamihom prevzatia predmetu kúpy.

 

5.7.    Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy.

 

                                                                                                                                   VI.            Termín a miesto plnenia

6.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá a protokolárne odovzdá predmet zákazky v zmysle tejto zmluvy v období najskôr do 45 dní od účinnosti tejto zmluvy, pričom Predávajúci je povinný upozorniť Kupujúceho o termíne odovzdania predmetu kúpy aspoň 48
hodín vopred, formou e-mailu.

 

6.2.    Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnutý termín plnenia dodržať.

 

6.3.    Kupujúci má právo vyúčtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z kúpnej ceny, za každý deň omeškania s dodaním predmetu kúpy (termín v zmysle bodu 6.1 tejto zmluvy). Predávajúci je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

 

6.4.    Miesto plnenia (dodania predmetu kúpy): Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto.

 

 

 

                                                                                                                     VII.            Záručná doba a pozáručný servis

7.1.    Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas trvania záručnej doby
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

 

7.2.    Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť momentom protokolárneho odovzdania predmetu kúpy podľa článku V. bod 5.5.

 

7.3.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu kúpy zodpovedá Predávajúci vtedy, : ak boli spôsobené zapríčinené predávajúcim.

 

7.4.    V prípade, že sa počas záručnej doby zistí vada na predmete kúpy, Kupujúci písomne (aj emailom) upozorní Predávajúceho na túto vadu. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať a Predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

 

7.5.    Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu kúpy v čo najkratšom a technicky možnom čase, najneskôr však do 24 hodín od uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie Predávajúcemu prostredníctvom poštovej prepravy alebo emailom.

 

7.6.    Predávajúci je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 48 hodín od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. V prípade, že reklamovaná vada nebude odstránená v lehote do 48 hodín od začatia jej odstraňovania a nedôjde k písomnej dohode o inom termíne jej odstránenia medzi Zmluvnými stranami, Predávajúci poskytne Kupujúcemu počas doby odstraňovania vady náhradné zariadenie typovo a parametricky spĺňajúce úroveň predmetu kúpy.

 

7.7.    Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci a Kupujúci nemôže predmet kúpy riadne používať.

 

7.8.    V prípade, ak Predávajúci neodstráni riadne reklamované vady v lehote uvedenej v článku VII. bod 7.6, prípadne neposkytne náhradné vybavenie, má Kupujúci právo na zmluvpokutu vo výške 100 € za každú reklamovanú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Predávajúci pristúpi k odstraňovaniu  reklamovanejvady. Predávajúci je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

 

7.9.    V prípade záujmu Kupujúceho sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť, resp. zabezpečiť na
predmet kúpy aj pozáručný servis, podľa cenníka pozáručného servisy ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy.

 

 

                                                                                                                                 VIII.            Zodpovednosť za škody

8.1.    Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe strany sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy vyvinú maximálne úsilie k tomu, aby nedošlo ku škodám a v prípade ich vzniku boli škody minimalizované.

8.2.    Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu
okolností vylučujúcich zodpovednosť.

 

8.3.    Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka, (ust. § 373-386).

 

8.4.    Kupujúci je oprávnený požadovať náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatením akejkoľvek v tejto zmluve dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody v plnej výške, ktorú je možné vymáhať i osobitne.

 

                                                                                                                                       IX.            Odstúpenie od zmluvy

9.1.    Túto zmluvu možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo
odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

 

9.2.    V prípade písomnej dohody sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom uvedeným v tejto dohode. Súčasťou tejto dohody je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

 

9.3.    Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Predúvajúci poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Predávajúci:

 

                                   i.            je v omeškaní s riadnym odovzdaním predmetu kúpy podľa článku VI. bod 6.1 o viac ako 20 dní

                                 ii.            neodstráni reklamované vady spôsobom a v lehotách podľa článku VII. tejto zmluvy

                                iii.            predmet kúpy nebude dodaný v súlade s článkom II. tejto zmluvy.

 

9.4.    Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút a úrokov z omeškania.

 

9.5.    V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky vzájomne prijaté plnenia a do 30 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vysporiadať všetky finančné záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho zostáva jeho nárok na náhradu škody zachovaný a Predávajúcemu nevznikajú žiadne ďalšie nároky v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

 

                                                                                                                                        X.            Záverečné ustanovenia
10.1.                    Vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.


 

10.2.                    V prípade, že pri plnení zmluvy vzniknú spory, budú sa obe Zmluvné strany snažiť vyriešiť spory vzájomnou dohodou, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi Zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.10.3.                    Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časti, alebo z nej vyplývajúce uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť je, alebo ak sa stane neplatné alebo právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie nahradia bezodkladne účinným, ktoré sa čo najviac hospodársky i vecne priblíži sledovanému účelu.10.4.                    Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma Zmluvnými stranami.10.5.                    Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

 

10.6.                    Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvu o poskytnutí príspevku uznanému športu (č. 0070/2020) a to oprávnenými osobami,, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

 

10.7.                    Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá Zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.10.8.                    Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí príloha:

 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia skutočnej dodávky zariadenia (podľa ponuky predloženej v procese verejného obstarávania)


Príloha č. 2: Cenník pozáručného servisu a podmienky pozáručného servisu (čas odstránenia reklamných vád, poštová adresa miesta výkonu servisu, ceny náhradných položiek, ceny náhradných položiek kalibračného setu)


10.9.                    Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že vyjadruje ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

 

 

Predávajúci:                                                                                     Kupujúci:                           

V.................., dňa ……………..                                                      V.................., dňa ……………..

 

 

........................................

 

 

........................................

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.