VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Dodávka zemného plynu 2021“

 

link na dokument výzvy: www.dotacieservis.sk/STUPAVA/vyzva-na-sutaz-ZsH-ZS-Stupava-PLYN_2021-FINAL.pdf 

 1.      IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. d) ZVO:


Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave

Školská 2, 900 31 Stupava

IČO: 31773711


Kontakt: Matej Novotný, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , 0918 383 390


Realizátor verejného obstarávania: BALTEUS spol. s r.o., IČO: 48 102 903, so sídlom: Jozefa

Kronera 11246/15 , Martin 036 01. 2.      MIESTO A SPÔSOB PREDLOŽENIA PONÚK:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku v listinnej forme v uzavretej obálke s označením „súťaž – neotvárať“ na adresu verejného obstarávateľa, alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vo formáte PDF. Pri elektronickom predložení ponuky uchádzač PDF súbor uzamkne heslom, ktoré sprístupní verejnému obstarávateľovi bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a to formou e-mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..3.      PREDMET OBSTARÁVANIA: „Dodávka zemného plynu 2021“


CVP kódy:

-          09123000-7 - Zemný plyn

Stručný opis zákazky:

-          Predmetom zákazky je Dodávka zemného plynu.4.      TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:

a)       Úspešný uchádzač, ktorý obdrží oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, predloží realizátorovi verejného obstarávania aj verejnému obstarávateľovi návrh zmluvy o dodávke zemného plynu elektronicky, ktorý obsahuje ustanovenia uvedené v bode 16 tejto Výzvy do 2 pracovných dní od ukončenia verejného obstarávania a vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou za dodržania všetkých podmienok uvedených v tejto výzve v zmysle verejného obstarávania.

b)      Úspešný uchádzač bezodkladne zabezpečí nahlásenie zmeny dodávateľa distribučnej spoločnosti.

c)       V prípade ak úspešný uchádzač predloží návrh zmluvy, ktorý je v rozpore s Výzvou na predloženie ponuky a záväznými výsledkami verejného obstarávania, pričom najmä nebude obsahovať ustanovenia uvedené v bode 16 tejto Výzvy, bude z procesu verejného obstarávania vylúčený a verejný obstarávateľ vyzve k podpisu zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil, ako ďalší v poradí.5.      PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY (PREDMET OBSTARÁVANIA):

-          Predmet zákazy sa nedelí na časti, t. j. uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.


-          Predmetom zákazky je:
  Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu, zabezpečenie jeho distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku na obdobie 12 mesiacov od 00:00 hod 01.01.2021 do 24:00 hod 31.12.2021 pre odberné miesta verejného obstarávateľa. Predpokladaný odber zemného plynu je 1.513,06 MWh za obdobie uvedené obdobie 12 mesiacov v ročných predpokladaných objemoch pre tieto odberné miesta:

 

a)       Odberné miesto: 4101454763 Predpokladaný ročný odber 1.485,07 MWh za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Kalendárny mesiacJanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember

Percentuálny podiel

19,73

16,28

15,19

7,24

1,88

1,63

0,61

1,63

3,87

10,76

2,55

18,64b)      Odberné miesto: 4100002498 Predpokladaný ročný odber 27,99 MWh za obdobie od 01.01.2021 - 00.00 do 31.12.2021 -24:00

 

6.      PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:

45 268,34 ,- EUR bez DPH7.      MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Miestom výkonu prác je : Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava - viď. odberné miesta v bode č. 5.

 

8.      LEHOTA NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY ALEBO TRVANIE ZMLUVY:

12 mesiacov od 00:00 hod 01.01.2021 do 24:00 hod 31.12.2021


9.      MINIMÁLNE POVINNOSTI DODÁVATEĽA NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY:

Dodávateľ je oprávnený na dodávku zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku uzatvorená podľa § 269 a nasl. a § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.10.  FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Dodávka zemného plynu bude fakturovaná na základe reálne dodaného množstva.

 

Platobné podmienky:

-          mesačné zálohové platby – pre odberné miesto 4101454763

-          1x ročne vyúčtovanie – pre odberné miesto 410000249811.  LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie 11.12.2020 o 10:0012.  VIAZANOSŤ PONÚK:

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od jej predloženia až do uplynutia viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021.13.  KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK S PRAVIDLAMI ICH UPLATNENIA A SPÔSOB HODNOTENIA PONÚK:

Jedným kritériom je:

a)       Najnižšia cena za 1 MWh v EUR s DPH zemného plynu s prepravou vrátane distribučných, regulovaných poplatkov a spotrebnej dane,

b)      Spôsob hodnotenia kritéria na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť jednotkovú cenu zemného plynu za 1 MWh v EUR s DPH (s prepravou vrátane distribučných, regulovaných poplatkov a spotrebnej dane).

 

14.  POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY:

Jazyk: Slovenský

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

a)      Identifikačné údaje uchádzača:

obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.,

b)     Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk resp. Cenová ponuka podľa v Prílohy č. 1 tejto Výzvy:
Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH) 15.  VYHODNOTENIE PONÚK:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk       a adrese realizátora verejného obstarávania, resp. splnomocnenej osoby, a to: BALTEUS spol. s r.o., Robotnícka 1, 036 01 Martin.

 

16.  ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby návrh zmluvy o dodávke zemného plynu elektronicky, ktorý výherný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovu do 3 pracovných dní od ukončenia verejného obstarávania a vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou obsahoval nasledovné ustanovenia, ktoré majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami Dodávateľa:


„Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca a to bez poplatku nasledujúceho mesiaca.“„Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Odberateľa nepretržitú dodávku zemného plynu, vrátane prepravy a distribúcie v rozsahu podľa tejto zmluvy“„Dodávateľ preberá zodpovednosť za odchýlku do Odberných miest Odberateľa vrátane súvisiacich služieb a ta za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi“„Zmluvné strany sa dohodli, na nasledovných platobných podmienkach:

-          mesačné zálohové platby – pre odberné miesto 4101454763

-          1x ročne vyúčtovanie – pre odberné miesto 4100002498.“„Zmluvné strany sa dohodli že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 00:00 hod 01.01.2021 do 24:00 hod 31.12.2021.

V Martine, 03.12.2020

S pozdravom......................................................
Matej Novotný Splnomocnená osoba - Mesto Stupava

Prílohy:

Príloha č. 1:        Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk resp. Cenová ponuka

Príloha č. 1 Výzvy: Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, resp. Cenová ponuka

Uchádzač - názov:           ..............................................................................

Sídlo uchádzača:              ..............................................................................

IČO:                                       ..............................................................................

Štatutárny zástupca:      ..............................................................................

Kontaktné údaje (tel., e-mail):   .................................................................

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku „Dodávka zemného plynu 2021

Kritérium: Cena

Popis

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

Dodávka zemného plynu 2021“

                                              

....................................

Podpis uchádzača
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.